นักศึกษาปัจจุบัน ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรมเรื่องการนำเสนอผลงานวิชาการอย่างมืออาชีพ

วันที่ 18 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเรื่องการนำเสนอผลงานวิชาการอย่างมืออาชีพ(บรรยายภาษาไทย) ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills) ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SIMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษา เกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการอย่างเป็นมืออาชีพ และเพื่อเป็นแนวทางในนำเสนอผลงาน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากที่สุด