นักศึกษาปัจจุบัน ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกันสักการะพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ และหล่อเทียนพรรษา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้บุคลากรตระหนักและเห็นคุณค่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว