นักศึกษาปัจจุบัน ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการแบ่งปันความรู้ "งานประจำ สู่งานวิจัย"

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแบ่งปันความรู้ "งานประจำ สู่งานวิจัย" วิทยากรโดย คุณนฤดล คงทน นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ) งานพัฒนาหลักสูตร ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในโครงการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานประจำ นำไปสู่การทำงานวิจัย ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงผลักดัน ส่งเสริมให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้ต่อยอดองค์ความรู้ จากการแบ่งปัน ไปสู่การพัฒนางานวิจัย R2R เพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานของตนเองในอนาคต