"โครงการต้นกล้า 2563" องค์กรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562

โครงการต้นกล้า 2563 องค์กรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 กันยายน 2563 องค์กรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการต้นกล้า 2563 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการ กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากหลากหลายสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ