บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับตัวแทนจากบริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ 21 มกราคม 2563 คุณรสศจี อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา และคุณปุณณดา เรืองอุ่นแก้ว ตัวแทนผู้บริหาร จากบริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติ CARE EXPO Thailand I Healthy Living Asia 2020 เข้าพบ เนื่องในโอกาสวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย