ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีแสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MPH 2018 Congratulatory Ceremony)

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย - หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 ในโอกาสนี้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวชื่นชมและร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึก แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุม Theater ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล