บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันครบรอบ 51 ปี การก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบการก่อตั้ง 51 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้สนับสนุนเงินเพื่อเป็นทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และการดำเนินงานต่าง ๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล