คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 จากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภทศิษย์เก่าผู้เป็นเลิศทางวิชาการ

วันที่ 19 มกราคม 2562 พลอากาศเอก นายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทศิษย์เก่าผู้เป็นเลิศทางวิชาการแก่ ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รุ่น 91) ในงานคืนสู่เหย้าของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช ภายในโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์