บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 21 กันยายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ครบรอบการก่อตั้ง 24 ปี ณ หอแสดงดนตรี อาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาของ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ด้วย