บัณฑิตวิทยาลัย วันสถาปนาครบรอบ 16 ปี สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมสนับสนุนเงินเป็นทุนการศึกษาของ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

Image Description