งานเสวนา "สสมท" ครั้งที่ 3 / TAGB Forum 3 "ทางรอดของอุดมศึกษาไทย"

Image Description

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา อาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ และอาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานเสวนา "สสมท" ครั้งที่ 3 / TAGB Forum 3 "ทางรอดของอุดมศึกษาไทย" ณ ห้องแมนดาริน C โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) วัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ สถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ กำหนดทิศทางในการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย ให้เกิดประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต