ประชุมวิชาการ

เลือกปี


การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2560
   ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 ''การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0''

จัดโดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2560
   ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


การประชุมวิชาการการสื่อสารระดัขชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

จัดโดย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ปิดรับบทความ/วิจัย 16 มิถุนายน 2560
   ณ ห้อง JM203 JM401 และJM402 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    ปิดรับบทความ/วิจัย 15 พฤษภาคม 2560
   ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกงานประชุมวิชาการระดับชาติ ''มศว วิจัย'' ครั้งที่ 10

จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    ปิดรับบทความ/วิจัย 20 มีนาคม 2560
   ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11

จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2560
   ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ: ชีวิตดีเปลี่ยนได้ด้วยศาสตร์แห่งใจ

จัดโดย ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    ปิดรับบทความ/วิจัย 10 พฤษภาคม 2560
   ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560

จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2560
   ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

จัดโดย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
    ปิดรับบทความ/วิจัย 01 พฤษภาคม 2560
   ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 4 อาคาร 100 ปี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ''การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน''

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
    ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2560
   ณ โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธนบุรี กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ''มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0''

จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี
    ปิดรับบทความ/วิจัย 28 เมษายน 2560
   ณ คณะมุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรีRMUTT Global Business and Economics Conference 2017(RTBEC 2017)

จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
    ปิดรับบทความ/วิจัย 25 เมษายน 2560
   ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
    ปิดรับบทความ/วิจัย 25 มกราคม 2560
   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    ปิดรับบทความ/วิจัย 30 ธันวาคม 2559
   ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2560

จัดโดย มหาวิทยาลัยพายัพ
    ปิดรับบทความ/วิจัย 30 พฤศจิกายน 2559
   ณ อาคารศูนญ์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธน มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) จังหวัดเชียงใหม่