ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง) (หลักสูตรนานาชาติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชยา จินตวลากร

ทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์