ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) (หลักสูตรนานาชาติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ

การประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม

ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

อาจารย์ ดร.น.สพ.กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่

วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิริชดา ปานงาม

สารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน