นักศึกษาปัจจุบัน แนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขากายภาพบำบัดคลินิก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คีรินท์ เมฆโหรา
Image Description
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คีรินท์ เมฆโหรา
"คณะกายภาพบำบัด เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านกายภาพบำบัด ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย มุ่งเน้นสร้าง พัฒนาบัณฑิตด้านกายภาพบำบัด ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกายภาพบำบัด นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น ผู้สำเร็จการศึกษาจากรุ่นสู่รุ่น ได้การยอมรับในวงการวิชาชีพ สร้างผลงานและชื่อมีเสียงเป็นที่ประจักษ์ในสังคมไทยและนานาชาติ"

ความเป็นมา ความสำคัญของการจัดทำหลักสูตร

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เดิมเป็นโรงเรียนกายภาพบำบัด สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาโรงเรียนกายภาพบำบัด ได้รับการยกฐานะเป็นคณะกายภาพบำบัด และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ และในปี 2552 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 'คณะกายภาพบำบัด' คณะกายภาพบำบัด เป็นสถาบันการศึกษาทางกายภาพ บำบัด สถาบันแรกที่เปิดการเรียนการสอน หลักสูตรกายภาพบำบัดระดับหลังปริญญา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขากายภาพบำบัด หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพ บำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) นอกจากหลักสูตรหลังปริญญา คณะยังได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก เดิมชื่อ สาขากายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง (Manipulative Physical Therapy) เป็นการรักษาทางกายภาพบำบัด โดยการใช้มือในการรักษา เดิมมีในต่างประเทศ เช่น ยุโรป ออสเตรเลีย อเมริกา ส่วนของประเทศไทยกายภาพบำบัด จะเป็นในลักษณะ การนวด การดัดดึง ทางหลักสูตรฯ จึงได้รวบรวมศาสตร์ด้านกายภาพของประเทศตะวันตกและตะวันออก มาเพิ่มเติมไว้ในหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะวิชาชีพเฉพาะทางด้านกายภาพที่สูงขึ้น จึงทำให้หลักสูตรกายภาพบำบัดของคณะ มีบทบาทในสังคมไทย ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นที่ต้องการมาก เช่น โรงพยาบาล สถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงชุมชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (กายภาพบำบัดคลินิก)

วิชาเอก

  • กายภาพบำบัดการจัด ดัด ดึง

  • กายภาพบำบัดโรคหลอดเลือดสมอง

  • กายภาพบำบัดเด็ก

  • กายภาพบำบัดชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ

  • กายภาพบำบัดระบบหายใจ และหัวใจหลอดเลือด

จุดเด่น ความแตกต่างของหลักสูตรที่ต่างจากสถาบันอื่น

จากสภาวะปัจจุบันในสังคมประเทศไทย ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมของประชาชน ทำให้การเคลื่อน ไหวของร่างกายลดลง มีลักษณะการทำงานในรูปแบบท่าทางซ้ำๆ ส่งผลทำให้เกิดภาวะปวดเรื้อรังมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยกำลังขยับเข้าสู่ภาวะสังคมสูงอายุ ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น นั่นหมายความว่า การเจ็บไข้ได้ป่วยของเขาจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ สถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เพิ่มขึ้น ซับซ้อนมากขึ้น ทำให้มีปริมาณผู้มารับบริการ ด้านกายภาพบำบัดมากขึ้น ซึ่งตอนนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรมนักกายภาพบำบัด เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้นักกายภายบำบัด เปิดคลินิคเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลาง ด้านการแพทย์แห่งภูมิภาคเอเชีย (Medical Hub of Asia) และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ หรือเชิงสุขภาพ กายภาพบำบัด คือ การกระทำในการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อบำบัด ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูการเสื่อมสมรรถภาพ หรือความพิการของร่างกาย หรือจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด ซึ่งได้แก่ การดัด การดึง การประคบ การนวด การบริหารร่างกาย หรืออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้ป่วย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการกระทำด้วยวิธีการต่างๆ สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก เน้นการสร้าง และพัฒนานักกายภาพ ให้มีความชำนาญเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สามารถปฎิบัติได้จริง หลักสูตรจึงจัดให้มีการเรียนการสอน เอกวิชาชีพกายภาพบำบัดคลินิกเฉพาะทาง สำหรับนักศึกษาผู้สนใจ ได้แก่ วิชาเอกกายภาพบำบัดการจัด ดัด ดึง กายภาพบำบัดโรคหลอดเลือดสมอง กายภาพบำบัดชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ กายภาพบำบัดเด็ก กายภาพบำบัดระบบหายใจ และหัวใจหลอดเลือด และขณะนี้ทางหลักสูตรฯ ได้ร่างหลักสูตร กายภาพบำบัดทางการกีฬาเพิ่ม เพื่อรองรับความต้องการในสาขาวิชาชีพเฉพาะทางกายภาพบำบัดทางกีฬาของประเทศ

จุดเด่นของหลักสูตร คือ ผู้เรียนใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๑ ปี เนื้อหาของหลักสูตรเป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์วิชา การ ทางตะวันออก และตะวันตก นอกจากเรียนทฤษฎีในห้องเรียนผู้เรียนจะได้ค้นคว้าสืบค้น เพื่อทำความเข้าใจในองค์ความรู้ ได้ฝึกใช้เครื่องมือต่างๆ รวมวินิจฉัย วิเคราะห์ กับอาจารย์ผู้สอน เพื่อการบำบัดรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงฝึกปฏิบัติจริงทั้งกับผู้ร่วมเรียนและฝึกกับผู้ใช้บริการ การเรียนใช้ภาษาไทย สอดแทรกภาษาอังกฤษ ด้วยหลักสูตรคำนึงถึงการให้บริการ หากมีชาวต่างชาติมารักษา นักศึกษาของเราต้องสื่อสารกับคนไข้ได้ เช่น ซักประวัติคนไข้ อธิบายที่มา เหตุผลของอาการ วิธีการรักษาหรือการดูแล และที่สำคัญคือ การให้ความรู้ เสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ มีธุรกิจเป็นของตนเอง หลักสูตรตอบโจทย์ สนองความต้องการของผู้เรียน เสริมเนื้อหาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ เช่น ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ การจดทะเบียนการค้าจะต้องทำอย่างไรบ้าง การวางแผนทางการเงิน การขอกู้เงินทุนกับธนาคาร การวางแผนทำการตลาด เพื่อให้ธุรกิจของตนอยู่รอดอย่างยั่งยืน ทั้งนี้หลักสูตรฯ ต้องการให้นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะได้เป็นนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้ เชี่ยวชาญ และนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจของตนได้อย่างถูกต้อง กายภาพบำบัดการจัด ดัด ดึง เน้นการเรียนการรักษา ทางด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ เกี่ยวกับอาการปวดบ่า ปวดคอ ปวดหลัง ปวดข้อมือ ปวดเข่า ที่เกิดขึ้นกับกระดูกและกล้ามเนื้อในร่างกายคนเรา โดยใช้วิธีรักษาด้วยมือ การกด การนวด การดัดดึง จัดกระดูก และเสริมเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยในการรักษา

กายภาพบำบัดเด็ก เด็กจะมีวิวัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป เด็กบางคนอาจมีพัฒนาการท่าทางการเคลื่อนไหวช้า หลักสูตรฯ เน้นเรียนรู้ระบบโครงสร้างของกระดูกและกล้ามเนื้อในร่างกายเด็ก เรียนรู้การกายภาพ บำบัดความผิดปกติ บกพร่องด้านท่าทาง การเคลื่อนไหวในเด็ก เทคนิคและวิธีต่างๆ เพื่อรักษาให้เด็กกับมาใช้ชีวิตในสภาพปกติ

กายภาพบำบัดทางด้านโรคหลอดเลือดในสมอง ได้ แก่กลุ่ม ผู้ป่วยที่มีปัญหาของหลอดเลือดที่สมอง เช่น แตก อุดตัน หรือการทำงานของสมองส่วนหนึ่งส่วนใดมีการสูญเสียไป ส่งผลทำให้กล้ามเนื้อของแขน ขา ขยับเคลื่อนไหวไม่ได้ เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หลักสูตรเน้น เรียนบำบัดด้วยการกระตุ้นผ่านระบบประสาทรับความรู้สึก การฟื้นฟูประสาทกล้ามเนื้อ การออกกำลังกาย การให้ผู้ป่วยฝึกทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือตนเอง ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อให้ร่างกาย ผู้ป่วยกลับมาใช้งานได้ปกติ

รูปแบบการเรียนการสอน และระยะเวลาในการเรียนการสอน

หลักสูตรฯ เน้นการปฏิบัติเป็นหลัก ในแต่ละอาทิตย์ นักศึกษาจะได้ลงปฏิบัติจริงกับผู้ร่วมเรียนและฝึกกับผู้ใช้บริการ พร้อมมีอาจารย์ให้คำแนะนำ เพื่อนักศึกษาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นักศึกษาสามคนจะมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาดูแลหนึ่งท่าน ซึ่งเปรียบเทียบกับหลักสูตรอื่นคือ นักศึกษา 4-5 คนต่ออาจารย์หนึ่งท่าน อาจารย์นอกจากจะเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำแล้ว ยังเอื้อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม นักศึกษาเมื่อจบหลักสูตร สามารถเอาประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปใช้จริง ในการช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

ทุนการศึกษา

เนื่องจากนักศึกษา เป็นนักศึกษาหลังปริญญา เรียน 1 ปี จึงไม่มีการทำวิจัย แต่คณะเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาสามารถที่จะทำงานในคลินิคกายภาพได้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเอาประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ไปทำงาน ได้ค่าตอบแทน ในเรื่องของทุนการศึกษา นักศึกษาที่มาเรียนหลายท่านได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานให้มาศึกษาต่อทางกายภาพบำบัดเฉพาะทาง เช่น ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลพญาไท

ศิษย์เก่า ความภาคภูมิใจ

ด้วยหลักสูตรเปิดการเรียนสอนมามากกว่าสิบปี ความสำเร็จที่พบเห็น คือ ศิษย์เก่าหลายท่านได้เปิดคลินิกเฉพาะทาง (กายภายบำบัด) บางท่านมีการขยายสาขาเพิ่ม บางท่านไปเป็นนักกายภาพบำบัดประจำอยู่ในโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิคเอกชน หรือ ศูนย์หรือสถานดูแลสุขภาพ

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อได้เข้ามาศึกษา/ ความพร้อมของการเรียนการสอน

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีความพร้อมอย่างมาก ด้วยคณะฯ เปิดคลินิกกายภาพ บําบัด ที่ปิ่นเกล้าฯ และ ศาลายา เพื่อให้บริการทางกายภาพบําบัดแก่ประชาชน ในแต่ละวันจะมีคนไข้จำนวน ๔๐๐ กว่าคนต่อวัน ฉะนั้นคลินิกกายภาพ ของคณะฯ จึงเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งผลิตงานวิจัย เป็นสถานที่ฝึกงานด้านคลินิกสำหรับนักศึกษา จากที่คณะฯ มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมชน เอกชน คลินิคต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ที่ญี่ปุ่น สวีเดน จึงเป็นโอกาสที่นักศึกษาได้เข้าไปศึกษาไปฝึกปฏิบัติ แลกประสบการณ์ แชร์กับนักกายภาพบำบัดที่เก่ง

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าศึกษา

คำว่า นักกายภาพบำบัด ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่โรงพยาบาล บางคนอาจจะติดภาพว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องเป็นนักกายภาพบำบัดอย่างเดียว นักกายภาพบำบัดสามารถทำงานได้หลายด้าน เช่น สถานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเด็กพิการ โรงเรียนเด็กพิเศษ สถานเสริมสร้างสุขภาพ Health club Fitness ให้คำแนะนำการออกกำลังกายที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัยผู้เล่น สถานเสริมสร้างความงาม นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับความสวยความงาม ดูแลด้านสุขภาพผิวพรรณ อย่างถูกต้อง นักกายภาพบัดบัดชุมชม การดูแลผู้สูงอายุ ดูแลประชาชนในชุมชมให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้น หรือเป็นนักกายภาพบำบัดในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท เพื่อให้คำแนะนำ การป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บจากการทำงาน เช่น จากการยกของ ออฟฟิศซินโดรม จากการนั่งทำงานด้วยท่าทางซ้ำๆ ต่อเนื่อง อาจส่งผลให้เกิดโรคและอาการผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกาย เป็นนักกายภาพบำบัด อยู่ตามคลินิคตามโรงพยาบาล และสามารถเป็นอาจารย์และนักวิจัยด้านกายภาพบำบัดได้อีกด้วย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่

หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ และงานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 131-137
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 112-115
อีเมล : panee.nus@mahidol.ac.th

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่