นักศึกษาปัจจุบัน แนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Science Program in Forensic Science (International Program)
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร. อจิรภาส์ พันธัย
Image Description
อาจารย์ ดร. อจิรภาส์ พันธัย
"นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) คือ การนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภูมิศาสตร์ มาวิเคราะห์และประมวลผล ช่วยแก้ไขหรือคลี่คลายข้อสงสัยในคดีต่างๆ ซึ่งนักนิติวิทยาศาสตร์มีหน้าที่ในการเก็บ รวบรวมหลักฐาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ ประมวลผลหาข้อเท็จจริงทางคดี เพื่อเสนอต่อศาลหรือตำรวจ นำไปใช้ประกอบการพิจารณาคดี และดำเนินการจับผู้ร้าย หรือเพื่อพิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา"

ความเป็นมาความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วยความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศในการผลิตนักนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถผสมผสาน และประยุกต์ความรู้ทางวิทยา- ศาสตร์แขนงต่างๆ และเพื่อพิสูจน์ทราบหรือให้ความกระจ่างต่อประเด็นหรือข้อสงสัยทางกฎหมาย นำไปสู่การปฏิบัติงานในวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์ ในระดับสากล และสนับสนุนงานการอำนวยความยุติธรรมอย่างยั่งยืน และหลักสูตรได้ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในทางกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติงานทางวิชาการหรือวิชาชีพเพื่อการเก็บ รักษา วิเคราะห์ และสรุปผลวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรฯ นิติวิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่นำเอาความรู้หลายศาสตร์มาผสมผสาน โดยเน้นการศึกษาแบบ นักศึกษาช่วยตัวเองภายในกรอบที่กำหนด ในรายวิชาของหลักสูตร ประกอบด้วย การเรียนการสอนแบบการบรรยายภาค ทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติ และการส่งเสริมเพิ่มพูนพัฒนาทักษะของผู้เรียนด้านการวิเคราะห์ การประเมินข้อมูล หรือผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ในบริบทของคดี ด้านการวิจัย นักศึกษาของหลักสูตรจะทำการวิจัยในห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ ที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การวิจัยที่ทันสมัย มีการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว ระหว่างห้องปฏิบัติการกับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญของคณะวิทยาศาสตร์ สถานที่ทำการวิจัยนอกจากที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดลแล้ว ยังมีหน่วยงานสถาบันที่เกี่ยวข้องทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาได้ร่วมทำวิจัย ด้วยหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ ข้อดีของการเป็นหลักสูตรนานาชาติ นอกจากการเรียนการสอน ตำราเรียน และการทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษแล้ว นักศึกษาจะได้รับข้อมูลและสามารถ Interact กับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง มีการแลกเปลี่ยนที่ง่าย สะดวก หลักสูตรฯ จะเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งหมดจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์ เราจึงกำหนดให้นักศึกษาที่สนใจศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีววิทยา หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทยศาสตร์ ทันต-แพทยศาสตร์ หรือสายสัตวแพทยศาสตร์ เป็นต้น

รูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตร

การเรียนการสอนในรายวิชา จะแบ่งเป็นภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการทำวิทยานิพนธ์ การเรียนในรายวิชาจะแล้วเสร็จประมาณ ๑๐ เดือน ในปีแรกจะเรียนเกี่ยวข้องกับรายวิชา ที่ครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ ในนิติวิทยาศาสตร์ อาทิ เช่น การตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ DNA หลักฐานทางชีวภาพ การวิเคราะห์ การกระเซ็นของคราบเลือด การพิสูจน์ทางด้านเคมีและสารเสพติด การเข้าสถานที่เกิดเหตุ การหาพยานหลักฐาน การจัดเก็บวัตถุพยานต่างๆ เราเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทุกศาสตร์ จากนั้นนักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อที่ตัวเองสนใจเพื่อนำไปทำวิจัย นอกจากนี้ในเทอมแรกของหลักสูตรฯ จะสอดแทรกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นการปูพื้นฐานด้านกฎหมายเกี่ยว กับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านการเข้าสถานที่เกิดเหตุ การเก็บหลักฐาน การวิเคราะห์หลักฐานแบบต่างๆ การประมวลผล การนำเสนอ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการทำงานทาง ด้านนิติวิทยาศาสตร์ อีกทั้งนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน และเป็นคุณสมบัติที่ผู้ใช้บัณฑิตจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องการ ซึ่งหากนักศึกษาเข้ามาศึกษากับหลักสูตรฯ ก็จะได้เรียนรู้กระบวนการ ตั้งแต่ต้นจนจบและมีพื้นฐานที่ดีในการไปทำงานด้านนี้ต่อไป

ระบบการศึกษา แบบชั้นเรียน

วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

  • จัดการเรียนการสอนในวัน - เวลาราชการ

ภาษา ใช้

  • ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน การสอบ การเขียนรายงาน และการเขียนวิทยานิพนธ์

โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ ดังนี้

หมวดวิชาบังคับ ๒๒ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต

โครงการวิจัยของหลักสูตร แนวทางการทำวิจัยของหลักสูตร มีดังนี้

  • Crime Scene Science

  • Criminalistics

  • Forensic Biology and DNA

  • Forensic Chemistry

  • Forensic Medicine

  • Latent Fingerprint

ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรฯ มีความร่วมมือทั้งภายในและภาย นอกมหาวิทยาลัยมหิดล มีการทำ MOU กับทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมและสำนัก งานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อีกทั้งยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ จากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบัน นิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวง กลาโหม มาเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และในส่วนภาคเอกชน เช่น จากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG ความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย มหิดล ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนในราย วิชาของหลักสูตรฯ

ทุนการศึกษา

แหล่งทุน ประเภท
๑. แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย - สนับสนุนค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับนักศึกษาบางส่วน

- สนับสนุนการวิจัย
๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
๑.๒ คณะวิทยาศาสตร์
๑.๓ บัณฑิตวิทยาลัย
๑.๔ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
๑.๕ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - สนับสนุนการวิจัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพเป็น นักนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีสถาบัน ๒ สถาบันหลักๆ คือ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ที่รองรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หน่วยงานในภาครัฐ อาทิเช่น หน่วยงานทางนิติเวช หรือโรงพยาบาลต่างๆ ที่รับนักศึกษาไปทำงานงานวิจัยทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ หรือทางบริษัทเอกชนต่างๆ เช่นบริษัทประกัน ที่จะรับนักศึกษาไปวิเคราะห์ พิจารณาสินไหม หรือทางด้านบริษัทที่ทำการตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างทางชีวภาพต่างๆ เพื่อนำไปตรวจโรคหรือตรวจทางด้านพันธุกรรม

เชิญชวนผู้สนใจเข้ามาศึกษาในหลักสูตรฯ

ปัจจุบันนี้ นักศึกษาที่มีความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์นั้นยังถือว่ายังขาดแคลนอยู่ เนื่องจากถึงแม้จะมีหลายสถาบันเปิดการเรียนการสอน ในหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ แต่ว่าจุดเด่นของที่นี่ คือ เราเน้นให้นักศึกษา มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สามารถต่อยอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ ใช้ในการอำนวยความยุติธรรม ที่จะช่วยนำเอาวัตถุพยานที่พูดไม่ได้ มาเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขคดี พิจารณาคดี เนื่องจากความเป็นวิทยาศาสตร์มีความน่าเชื่อถือและสามารถอธิบายได้

หลักสูตรฯ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทาง ด้านนิติวิทยาศาสตร์ สืบสวนสอบสวน การค้นหาพยานหลักฐาน นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาไขข้อสงสัย และคลี่คลายคดีหรือปัญหาทางสังคมและอาชญากรรมต่างๆ สามารถติดตามข้อมูล และกิจกรรมของหลักสูตร ได้ทาง Website ของหลักสูตรฯ ที่ www.forensic.sc.mahidol.ac.th Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/SCFSMahidol/ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website บัณฑิตวิทยาลัย https://graduate.mahidol.ac.th/

ผู้สนใจเข้าศึกษา สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่

หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ และงานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 131-137
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 112-115
อีเมล : panee.nus@mahidol.ac.th

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่