นักศึกษาปัจจุบัน แนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเสพติด ศศ.ม.(วิทยาการเสพติด)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเสพติด
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ADDICTION STUDIES M.A. (Addiction Studies)
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร. ประภาพรรณ จูเจริญ
Image Description
อาจารย์ ดร. ประภาพรรณ จูเจริญ
"นักศึกษาที่สำเร็จในหลักสูตร จะมีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่ชนิด ลักษณะสิ่งเสพติด และกระบวนการเสพเข้าสู่ร่างกาย มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย หรือผลต่อสรีรวิทยา หรือมีผลทางชีววิทยาว่าเป็นอย่างไรบ้าง และนำความรู้ทางทฤษฎีทางด้านวิทยาการเสพติด ไปประยุกต์เพื่อการออกแบบการบำบัด การฟื้นฟู ในสภาวะแวดล้อมจริงขององค์การ รวมทั้งเน้นเรื่องของการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องของวิทยาการเสพติดทั้งหมด"

ความเป็นมา ความสำคัญของการจัดทำหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเสพติด สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มุ่งเน้นเพื่อสร้างกลุ่มคนทำงาน ด้านการปราบปรามสิ่งเสพติด ทั้งด้านยาและสารเสพติด ทั้งชนิด ปริมาณ รวมถึงพฤติกรรมเสพติด เช่น ยาเสพติด เหล้า บุหรี่ และอื่นๆ รวมถึงการพนัน เกม ให้มีความรู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่ทันสมัย เพื่อนำความรู้มาพัฒนาคุณภาพในการทำงาน และเป็นผู้นำด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และการจัดการความรู้ด้านวิทยาการเสพติด ตอบสนองนโยบายด้านการปราบปรามสิ่งเสพติดของประเทศ จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องสิ่งเสพติดไม่ได้เป็นเฉพาะในประเทศไทย แต่เป็นปัญหาทั่วทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นในแถบเอเชีย ยุโรป หรือในอเมริกาก็ตาม ช่วงปี ๒๕๑๐ – ๒๕๔๕ ปัญหาเสพติดบ้านเราเยอะมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหิดล จึงมองเห็นว่า เราควรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยการผลิตผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการเสพติด ให้กับประเทศชาติของเรา ปัจจุบันมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ ทั้งหมด ๑๒ รุ่น

จุดเด่น ความโดดเด่น ของหลักสูตร

นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรฯ จะมีความชำนาญในลักษณะของ BIOPSYCHOSOCIAL เนื้อหา ของหลักสูตรเน้นลักษณะบูรณาการศาสตร์ทางด้านชีว- วิทยา จิตวิทยา และสังคมศาสตร์ จึงให้ปริญญาเป็นศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นักศึกษาที่สำเร็จในหลักสูตรจะมีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่ชนิด ลักษณะสิ่งเสพติด และกระบวนการเสพเข้าสู่ร่างกาย มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย หรือผลต่อสรีร- วิทยา หรือมีผลทางชีววิทยาว่าเป็นอย่างไรบ้าง และนำความรู้ทางทฤษฎีทางด้านวิทยาการเสพติด ไปประยุกต์ เพื่อการออกแบบการบำบัด การฟื้นฟู ในสภาวะแวดล้อมจริงขององค์การ รวมทั้งเน้นเรื่องของการวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องของวิทยาการเสพติดทั้งหมด

นักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตร

ปัจจุบันเรามีนักศึกษาในแถบเอเชีย เช่น ประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ พม่า ลาว ส่วนทางยุโรปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ กรณีนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรเราพึ่งรับมา ๓ รุ่น นักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษา กลับไปทำงานที่ศูนย์บำบัดระดับชาติของประเทศตนเองทั้งสิ้น และเป็นมหาบัณฑิตที่ได้รับคำชื่นชมว่า มีความรู้ที่ทันสมัย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดอบรม บรรยายกับคนในประเทศของเขาได้เป็นอย่างดี อัน นี้คือคำตอบรับจากประเทศที่เขาได้ชื่นชมความเป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในส่วนนี้อาจารย์ ในหลักสูตรทุกท่านรู้สึกภาคภูมิใจมาก

ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

ในส่วนของความร่วมมือ ทางหลักสูตรฯ มีหน่วยงานระดับประเทศ หลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนส่งเสริม อาทิเช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ จะสนับสนุนส่ง ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ามาศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพวิชาชีพ สร้างภูมิคุ้มกัน ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของสิ่งเสพติดชนิดต่างๆ แก่เยาวชนในสถานศึกษา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้ามาศึกษาเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ ในการแก้ไข และป้องกันในเขตกรุงเทพฯ กระทรวงยุติธรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ทัณฑสถาน ซึ่งทั้ง หมดนี้นั้น จะเป็นความร่วมมือในการให้ทุนส่งเสริมมาเรียน รวมไปถึงการจัดการฝึกอบรมและการประชุมร่วมกันทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

รูปแบบการเรียนการสอน

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนในวัน เวลาราชการ ระบบทวิภาค เป็นภาคการศึกษา ที่ ๑ ที่ ๒ และภาคฤดูร้อน หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต แบ่งเป็นหมวดวิชาบังคับ วิชาเลือก เช่น รายวิชาพื้นฐานของการเสพติด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด จิตวิทยาและจิตเวชศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเสพติด จินตทัศน์ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในสาธารณสุขมูลฐาน การศึกษาและดูงานด้านวิทยาการเสพติด การฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยาการเสพติด และวิทยานิพนธ์ตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และตอนนี้หลักสูตรเปิดการเรียนสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ม.มหิดล ที่สนใจด้านนี้ มาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้ากับหลักสูตร เพื่อเก็บหน่วยกิต และนักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตต่างๆ เหล่านี้ เมื่อเข้าสอบได้ในระดับปริญญาโท ของหลักสูตรวิทยาการเสพติด

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการอบรมระยะสั้นกับทางราชการ ซึ่งผู้อบรมสามารถเก็บหน่วยกิตได้เช่นกัน โดยเมื่อสอบเข้ามาเป็นนักศึกษาในหลักสูตร สามารถเทียบหน่วยกิตได้ ทำให้ระยะเวลาในศึกษาสั้นลง และเข้าสู่การทำวิจัย/วิทยานิพนธ์ได้เร็วขึ้น

งานวิจัยของหลักสูตร

งานวิจัยจะขึ้นอยู่กับเรื่องที่นักศึกษาสนใจ และหรือต้นสังกัดสนใจศึกษา ทั้งนี้เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ และวิทยาการสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในองค์การและหรือส่งต่อความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์การเดียวกัน ตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่มาจากกระทรวงสาธารณสุข จะเน้นเป็นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการป้องกัน จากทัณฑสถาน จะเน้นการดูแลผู้ต้องขัง จากกรมตำรวจ เน้นการปราบปรามและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ครู อาจารย์ เน้นในเรื่องรูปแบบการดูแลนักเรียน สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีสังกัด จะขึ้นอยู่กับนักศึกษาสนใจว่าจะเน้นในเรื่องไหน เช่น นักศึกษาที่เป็นผู้นำชุมชน เน้นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเสริมสร้างสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว และชุมชนในหมู่บ้าน เพื่อเอาชนะสิ่งเสพติดในด้านต่างๆ

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ และอาชีพที่จะไปประกอบหลังสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาจะได้ประสบการณ์ที่สำคัญ ในระหว่างเรียน ได้ฝึกงานในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานต่างๆ นอกจากนั้นนักศึกษาจะต้องไปศึกษาดูงานตามหน่วยงานสำคัญต่างๆ บางรุ่นมีนักศึกษาแลกเปลี่ยน ก็จะมีแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรจะได้รับประสบการณ์ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ เมื่อจบแล้วนักศึกษาสามารถที่จะสมัครงานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

คุณสมบัติผู้สนใจเข้าศึกษา

นักศึกษาที่จบปริญญาตรี จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕ มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาการเสพ-ติด สำหรับผู้สนใจศึกษา ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของผู้สมัครสามารถเข้ามาพูดคุยกับทางหลักสูตร อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้

ความภาคภูมิใจ / ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง

เมื่อปีที่แล้วตัวอาจารย์เองได้รางวัล Excellent Academic ของประเทศระดับชาติ และหลักสูตรฯ เรามีความภาคภูมิใจมากที่มีศิษย์เก่าหลายท่าน ได้รับรางวัลระดับชาติกว่าครึ่งทางด้านบำบัดยาเสพติด บางท่านกลับไปเป็นผู้นำท้องถิ่น ได้รับการยกย่องเป็นผู้นำท้องถิ่นดีเด่น สร้างผลงาน แก้ปัญหา พัฒนาให้กับชุมชมสังคมของตนเอง และได้รับรางวัลเป็นผู้แทนของพื้นที่ของหน่วยงาน ของจังหวัดทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ

แหล่งทุนสนับสนุน รางวัล และสวัสดิการเพื่อการศึกษา

ด้านทุนหลักสูตรสนับสนุนให้ทุน ๖๐ ปีร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ยังมีการสนับสนุนให้ทุนในด้านต่างๆ เช่น ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไป เสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ และทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ด้านรางวัลสำหรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุน การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List) และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น นอกจากนั้นหลักสูตรยังได้ทำความร่วมมือ ประสานงานขอรับการสนุนเงินทุนจากหน่วยงานด้านภายนอก เพื่อมาสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ และระหว่างศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนให้กับนักศึกษาตลอดปี ด้านสวัสดิการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาซียน เรามีที่พักให้กับนักศึกษาในราคาพิเศษและหากนักศึกษาได้ไปศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ หรือ ฝึกงานภาคสนาม จะได้รับสวัสดิการในพื้นที่ หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน เช่น ที่พักหรืออาหาร เป็นการร่วมให้ทุนระหว่างหน่วยงานในประเทศไทยและต่าง ประเทศ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษา ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านสามารถสมัครและติดตามรายละเอียดได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th ของบัณฑิตวิทยาลัย หรือสอบถามพูดคุยกับหลักสูตรฯ โดยตรงที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร ๐ ๒๔๔๑ ๙๐๔๐ – ๓

ผู้สนใจเข้าศึกษา สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่

หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ และงานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 131-137
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 112-115
อีเมล : panee.nus@mahidol.ac.th

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่