นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บไซต์ http://www.cf.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อปัญหาสำคัญของประเทศ และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ทำให้มีอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย สถาบันที่รีวมกันเปิดสอนหลักสูตรนี้มีคลินิกตรวจรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ มีการดำเนินกิจกรรมทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น ที่เข้มแข็งโดยเฉพาะงานสุขภาพจิตโรงเรียนและการร่วมมือกับชุมชน ทำให้นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการฝึกปฎิบัติ จนมีความรู้ความสามารถและทักษะทางจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และ ครอบครัวทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
- นักจิตวิทยาโรงเรียน
- นักวิชาการด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
- นักวิจัยด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
- ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ดคจด๕๑๐ : พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น 2
ดคจด๕๑๑ : ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา 2
รมจด๕๕๒ : การให้คำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ่น 3
รมจด๕๕๓ : จิตวิทยาการดูแลเด็กและวัยรุ่น 2
รมจด๕๕๗ : ปัญหาสุขภาพจิตทางเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว 2
ศรจด๕๐๑ : จิตวิทยาครอบครัว 2
ศรจด๕๐๕ : การฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อปรับพฤติกรรมเด็ก 2
ศรจด๕๐๖ : สัมมนาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว 1
ศรจด๖๑๑ : ปฏิบัติการด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ดคจด๕๑๒ : สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 2
ดคจด๕๒๐ : จิตวิทยาการเรียนรู้ 2
ดคพม๕๒๑ : สื่อเพื่อการพัฒนาเด็ก 2
ดคพม๕๓๗ : การส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม 2
ดคพม๕๓๙ : เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก 2
รมจด๕๐๒ : การประเมินทางจิตวิทยาสำหรับเด็กและวัยรุ่น 2
รมจด๕๕๕ : สุขภาพจิตวัยรุ่น 3
รมจด๕๕๖ : กลุ่มบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ่น 3
ศรจด๕๐๔ : การช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2
ศรจด๕๐๗ : สุขภาพจิตในโรงเรียน 2
ศรจด๖๐๑ : การให้คำปรึกษาคู่สมรสและครอบครัว 3
ศรจด๖๐๓ : กลุ่มฝึกอบรมทักษะชีวิตสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรม 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
บฑจด๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12