นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 

ข้อมูลหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
เว็บไซต์ http://www.ihrp.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
- นักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
- ผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ทำหน้าที่ในการกำหนดหรือส่งเสริมนโยบายเชิงสังคมต่างๆ
- กระบวนกร และผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน สันติภาพ และการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง
- อาชีพอื่น ๆ เช่น พนักงานภาคธุรกิจเอกชน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และในสังกัดกระทรวงต่างๆที่ รับผิดชอบประเด็นสังคม การเมือง การเมืองระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม ผู้สื่อข่าวสังคม การเมือง การเมืองระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม ที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ทั้งนี้ ความรู้ในสาขาวิชาดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
มสสส๕๐๐ : แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน 3
มสสส๕๐๒ : มาตรฐานและกลไกสิทธิมนุษยชน 3
มสสส๕๐๓ : แนวคิดและทักษะพื้นฐานของการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง 3
มสสส๕๐๔ : วิธีวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 3
มสสส๕๒๑ : ปรัชญาสันติภาพและทฤษฎีความรุนแรง 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
มสสส๕๑๔ : ยุทธศาสตร์และทักษะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3
มสสส๕๒๒ : ประชาสังคม ขบวนการทางสังคม กับความเป็นธรรมทางสังคม 3
มสสส๕๒๓ : พลวัตความขัดแย้งและสิทธิมนุษยชนในสังคมร่วมสมัย 3
มสสส๕๒๔ : มุมมองเฟมินิสต์และเพศสภาพในสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 3
มสสส๕๒๕ : การเมืองเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 3
มสสส๕๒๖ : การสื่อสารเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 3
มสสส๕๒๗ : มานุษยวิทยาสันติภาพและความขัดแย้ง 3
มสสส๕๒๙ : การศึกษาอิสระเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 3
มสสส๕๓๐ : การสัมมนาเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
มสสส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12