นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรม 

ข้อมูลหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรม 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์ https://la.mahidol.ac.th/th/

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรม )

จุดเด่นของหลักสูตร

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชนหลายแห่งเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว แต่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการจัดการท่องเที่ยว โรงแรม ธุรกิจ และงานบริการทั่วไป โดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงการท่องเที่ยวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างชัดเจน ดังนั้น หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงถือเป็นหลักสูตรด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลักสูตรแรกของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการสุขภาพและสาธารณสุขของประเทศไทย จึงเป็นการบูรณาการกันระหว่างองค์ความรู้ด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ทั้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรดังกล่าวจึงพัฒนาขึ้นมารองรับการผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้บริหารและผู้จัดการธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
- ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- นักการตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
- นักวิจัยด้านการท่องเที่ยว

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
ศศทท๕๐๐ : หลักการและการจัดการท่องเที่ยว 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศศทท๕๐๑ : พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3
ศศทท๕๐๒ : การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 3
ศศทท๕๐๓ : การจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 3
ศศทท๕๐๔ : การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3
ศศทท๕๐๕ : การจัดการการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ 3
ศศทท๕๐๖ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว 3
ศศทท๕๐๗ : สัมมนาทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศศทท๕๐๘ : การเป็นผู้ประกอบการกับนวัตกรรมในธุรกิจท่องเที่ยว 3
ศศทท๕๐๙ : การตลาดจุดหมายปลายทาง 3
ศศทท๕๑๐ : วัฒนธรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3
ศศทท๕๑๑ : การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการกีฬา และนันทนาการ 3
ศศทท๕๑๒ : พิพิธภัณฑ์เชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 3
ศศทท๕๑๓ : การจัดการภาวะวิกฤตและภัยพิบัติในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 3
ศศทท๕๑๔ : ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศศทท๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
ศศทท๕๐๐ : หลักการและการจัดการท่องเที่ยว 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศศทท๕๐๑ : พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3
ศศทท๕๐๒ : การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 3
ศศทท๕๐๓ : การจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 3
ศศทท๕๐๔ : การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3
ศศทท๕๐๕ : การจัดการการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ 3
ศศทท๕๐๖ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว 3
ศศทท๕๐๗ : สัมมนาทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศศทท๕๐๘ : การเป็นผู้ประกอบการกับนวัตกรรมในธุรกิจท่องเที่ยว 3
ศศทท๕๐๙ : การตลาดจุดหมายปลายทาง 3
ศศทท๕๑๐ : วัฒนธรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3
ศศทท๕๑๑ : การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการกีฬา และนันทนาการ 3
ศศทท๕๑๒ : พิพิธภัณฑ์เชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 3
ศศทท๕๑๓ : การจัดการภาวะวิกฤตและภัยพิบัติในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 3
ศศทท๕๑๔ : ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
ศศทท๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6