นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะกายภาพบำบัด
เว็บไซต์ http://www.pt.mahidol.ac.th/en/

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(กายภาพบำบัดคลินิก)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 19            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 19            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 11            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้ถ่ายทอดความรู้ในสาขากายภาพบำบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษา
- นักกายภาพบำบัดผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- นักวิจัยในงานทางกายภาพบำบัด

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
กภกค๕๐๑ : การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดเฉพาะทาง ๑ 3
กภกค๕๐๒ : การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดเฉพาะทาง ๒ 3
กภกค๖๐๑ : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ 3
กภกค๖๐๒ : การตรวจคัดโรคเชิงวินิจฉัยสำหรับนักกายภาพบำบัด 2
กภกค๖๐๓ : สถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางกายภาพบำบัด 2
กภกค๖๐๔ : การปฏิบัติทางกายภาพบำบัดโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ 2
กภกค๖๐๕ : สัมมนากายภาพบำบัด 1
กภกค๖๐๗ : ประยุกต์การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับนักกายภาพบำบัด 1
กภกค๖๐๘ : ทักษะนักวิชาชีพสำหรับกายภาพบำบัด 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   ทักษะเฉพาะทาง
กภกค๕๐๓ : วิธีการเชิงบูรณาการเพื่อจัดการปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2
กภกค๕๐๔ : ทฤษฎีและจัดการความปวด 2
กภกค๕๐๕ : การบำบัดด้วยมือขั้นสูง 2
กภกค๕๐๖ : การบำบัดด้วยการเคลื่อนไหวขั้นสูง 2
กภกค๕๐๗ : การบูรณาการจิตใจและร่างกายในการรักษาทางกายภาพบำบัด 2
กภกค๕๑๑ : การตัดสินใจทางคลินิกในภาวะทางระบบประสาท 2
กภกค๕๑๒ : ข้อมูลสำคัญสำหรับนักกายภาพบำบัดทางระบบประสาท 2
กภกค๕๑๓ : การออกกำลังกายเพื่อการรักษาทางระบบประสาท 3
กภกค๕๑๔ : กายภาพบำบัดแบบบูรณาการสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท 3
กภกค๕๑๕ : เภสัชวิทยาสำหรับกายภาพบำบัด 2
กภกค๕๑๖ : พยาธิสรีรวิทยา และการรักษาทางการแพทย์ด้านระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด 2
กภกค๕๑๗ : กายภาพบำบัดทางการดูแลภาวะวิกฤ 2
กภกค๕๑๘ : การออกกำลังกายและการฟื้นฟูสมรรถภาพให้เหมาะกับหัวใจและปอด 2
กภกค๕๑๙ : กายภาพบำบัดทางภาวะอายุรกรรมและศัลยกรรม 2
กภกค๕๒๑ : การประเมินเชิงพัฒนาการทางกายภาพบำบัดเด็ก 3
กภกค๕๒๒ : กายภาพบำบัดเด็กที่ทันสมัย 3
กภกค๕๒๓ : กายภาพบำบัดเด็กทางการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 2
กภกค๕๒๔ : แนวทางเชิงบูรณาการทางกายภาพบำบัดเด็ก 2
กภกค๕๒๕ : กลุ่มโรคและหลักการดูแลผู้สูงอายุ 2
กภกค๕๒๖ : วิทยาศาสตร์การชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ 2
กภกค๕๒๗ : กายภาพบำบัดผู้สูงอายุ ๑ 2
กภกค๕๒๘ : กายภาพบำบัดกับผู้สูงอายุ ๒ 2
กภกค๕๒๙ : แนวทางแบบองค์รวมในการดูแลผู้สูงอายุ 2
กภกค๕๓๑ : ประสาทกลศาสตร์ทางการกีฬา 2
กภกค๕๓๒ : เวชศาสตร์การกีฬา 1
กภกค๕๓๓ : กายภาพบำบัดการกีฬา ๑ 3
กภกค๕๓๔ : กายภาพบำบัดการกีฬา ๒ 3
กภกค๕๓๕ : สรีรวิทยาขั้นสูงทางการออกกำลังกายและกีฬา 1
กภกค๕๓๖ : กายภาพบำบัดชุมชนระดับวิชาชีพ ๑ 2
กภกค๕๓๗ : กายภาพบำบัดชุมชน ระดับวิชาชีพ ๒ 2
กภกค๕๓๘ : เครื่องมือที่ใช้ทางกายภาพบำบัดชุมชน 3
กภกค๕๓๙ : เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกทางกายภาพบำบัดชุมชน 3
   ทักษะอื่น ๆ ทั่วไปทางกายภาพบำบัด
กภกค๖๐๖ : การศึกษาอิสระ 1
กภกค๖๓๒ : ปฏิบัติการคลินิกขั้นสูงทางกายภาพบำบัด 2
กภกค๖๓๓ : หัวข้อในสาขาที่สนใจ 1
กภกค๖๓๕ : การฝึกงานต่างประเทศ 2
กภกค๖๓๖ : ภาษาอังกฤษสำหรับนักกายภาพบำบัด 2
กภกค๖๓๗ : ภาวะผู้นำและการเป็นผู้ประกอบการทางวิชาชีพสุขภาพ 3
บฑคร๕๒๑ : จริยธรรมการวิจัย 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
กภกค๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
กภกค๕๐๑ : การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดเฉพาะทาง ๑ 3
กภกค๕๐๒ : การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดเฉพาะทาง ๒ 3
กภกค๖๐๑ : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ 3
กภกค๖๐๒ : การตรวจคัดโรคเชิงวินิจฉัยสำหรับนักกายภาพบำบัด 2
กภกค๖๐๓ : สถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางกายภาพบำบัด 2
กภกค๖๐๔ : การปฏิบัติทางกายภาพบำบัดโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ 2
กภกค๖๐๕ : สัมมนากายภาพบำบัด 1
กภกค๖๐๗ : ประยุกต์การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับนักกายภาพบำบัด 1
กภกค๖๐๘ : ทักษะนักวิชาชีพสำหรับกายภาพบำบัด 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   ทักษะเฉพาะทาง
กภกค๕๐๓ : วิธีการเชิงบูรณาการเพื่อจัดการปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2
กภกค๕๐๔ : ทฤษฎีและจัดการความปวด 2
กภกค๕๐๕ : การบำบัดด้วยมือขั้นสูง 2
กภกค๕๐๖ : การบำบัดด้วยการเคลื่อนไหวขั้นสูง 2
กภกค๕๐๗ : การบูรณาการจิตใจและร่างกายในการรักษาทางกายภาพบำบัด 2
กภกค๕๑๑ : การตัดสินใจทางคลินิกในภาวะทางระบบประสาท 2
กภกค๕๑๒ : ข้อมูลสำคัญสำหรับนักกายภาพบำบัดทางระบบประสาท 2
กภกค๕๑๓ : การออกกำลังกายเพื่อการรักษาทางระบบประสาท 3
กภกค๕๑๔ : กายภาพบำบัดแบบบูรณาการสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท 3
กภกค๕๑๕ : เภสัชวิทยาสำหรับกายภาพบำบัด 2
กภกค๕๑๖ : พยาธิสรีรวิทยา และการรักษาทางการแพทย์ด้านระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด 2
กภกค๕๑๗ : กายภาพบำบัดทางการดูแลภาวะวิกฤ 2
กภกค๕๑๘ : การออกกำลังกายและการฟื้นฟูสมรรถภาพให้เหมาะกับหัวใจและปอด 2
กภกค๕๑๙ : กายภาพบำบัดทางภาวะอายุรกรรมและศัลยกรรม 2
กภกค๕๒๑ : การประเมินเชิงพัฒนาการทางกายภาพบำบัดเด็ก 3
กภกค๕๒๒ : กายภาพบำบัดเด็กที่ทันสมัย 3
กภกค๕๒๓ : กายภาพบำบัดเด็กทางการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 2
กภกค๕๒๔ : แนวทางเชิงบูรณาการทางกายภาพบำบัดเด็ก 2
กภกค๕๒๕ : กลุ่มโรคและหลักการดูแลผู้สูงอายุ 2
กภกค๕๒๖ : วิทยาศาสตร์การชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ 2
กภกค๕๒๗ : กายภาพบำบัดผู้สูงอายุ ๑ 2
กภกค๕๒๘ : กายภาพบำบัดกับผู้สูงอายุ ๒ 2
กภกค๕๒๙ : แนวทางแบบองค์รวมในการดูแลผู้สูงอายุ 2
กภกค๕๓๑ : ประสาทกลศาสตร์ทางการกีฬา 2
กภกค๕๓๒ : เวชศาสตร์การกีฬา 1
กภกค๕๓๓ : กายภาพบำบัดการกีฬา ๑ 3
กภกค๕๓๔ : กายภาพบำบัดการกีฬา ๒ 3
กภกค๕๓๕ : สรีรวิทยาขั้นสูงทางการออกกำลังกายและกีฬา 1
กภกค๕๓๖ : กายภาพบำบัดชุมชนระดับวิชาชีพ ๑ 2
กภกค๕๓๗ : กายภาพบำบัดชุมชน ระดับวิชาชีพ ๒ 2
กภกค๕๓๘ : เครื่องมือที่ใช้ทางกายภาพบำบัดชุมชน 3
กภกค๕๓๙ : เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกทางกายภาพบำบัดชุมชน 3
   ทักษะอื่น ๆ ทั่วไปทางกายภาพบำบัด
กภกค๖๐๖ : การศึกษาอิสระ 1
กภกค๖๓๒ : ปฏิบัติการคลินิกขั้นสูงทางกายภาพบำบัด 2
กภกค๖๓๓ : หัวข้อในสาขาที่สนใจ 1
กภกค๖๓๕ : การฝึกงานต่างประเทศ 2
กภกค๖๓๖ : ภาษาอังกฤษสำหรับนักกายภาพบำบัด 2
กภกค๖๓๗ : ภาวะผู้นำและการเป็นผู้ประกอบการทางวิชาชีพสุขภาพ 3
บฑคร๕๒๑ : จริยธรรมการวิจัย 1
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
กภกค๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์วดี บรรพระจันทร์   (ประธานหลักสูตร)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คีรินท์ เมฆโหรา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีร์มงคล วัฒนานนท์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภครตี ชัยวัฒน์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนาลี กล่อมใจ
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรินทร์ กฤตยาเกียรณ
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภลักษณ์ เข็มทอง
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายพิณ ประเสริฐสุขดี
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ บวรสุนทรชัย
 14. อาจารย์ จุฑามาศ สุระพงษ์ชัย
 15. อาจารย์ นันทินี นวลนิ่ม
 16. อาจารย์ เบญจพร เอนกแสน
 17. อาจารย์ ผกามาศ พิริยะประสาธน์
 18. อาจารย์ พีรเดช ธิจันทร์เปียง
 19. อาจารย์ เฟื่องฟ้า ขอบคุณ
 20. อาจารย์ รัชนก ไกรวงศ์
 21. อาจารย์ วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรินุเคราะห์
 22. อาจารย์ เวทสินี แก้วขันตี
 23. อาจารย์ สิริกาญจน์ สมประสงค์
 24. อาจารย์ สุธาสินี ทองอ่อน
 25. อาจารย์ สุรชาต ทองชุมสิน
 26. อาจารย์ อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ์
 27. รองศาสตราจารย์ จารุกูล ตรีไตรลักษณะ
 28. รองศาสตราจารย์ ชุติมา ชลายนเดชะ
 29. รองศาสตราจารย์ รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
 30. รองศาสตราจารย์ วรรธนะ ชลายนเดชะ
 31. รองศาสตราจารย์ วิมลวรรณ เหียงแก้ว
 32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุพร สุทธิวงษ์
 33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมศักดิ์ สินสุรินทร์