นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บไซต์ https://cf.mahidol.ac.th/th/

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นวัตกรด้านการพัฒนาเด็กและคุ้มครองเด็ก
- นักวิจัยด้านการพัฒนาเด็กและคุ้มครองเด็ก
- นักออกแบบ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก
- ผู้ให้บริการหรือผู้ทำงานด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก
- บุคคลทั่วไปที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กในครัวเรือน หรือ ชุมชน หรือองค์กร

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ดคทน๕๑๑ : สิทธิเด็กและการคุ้มครองในโลกของการเปลี่ยนแปลง 3
ดคทน๕๑๓ : การพัฒนาเด็กและการแทรกแซงในมิติเชิงนิเวศ 3
ดคทน๕๑๔ : นวัตกรรมและการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก 3
ดคทน๕๑๕ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก 2
ดคทน๕๑๖ : สัมมนาเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก 1
ดคทน๕๑๗ : ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม 3
ดดทน๕๑๒ : ประสาทวิทยาศาสตร์พัฒนาการเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ดคทน๕๓๑ : การรู้ทางดิจิทัลสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก 2
ดคทน๕๓๒ : การพัฒนาการที่ยั่งยืนและประเด็นทางสังคมเพื่อการเยียวยาเด็ก 2
ดคทน๕๓๓ : กฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก 2
ดคทน๕๓๔ : ไบโอเซนเซอร์สำหรับการดูแลและการคุ้มครองเด็ก 2
ดคทน๕๓๕ : การจัดการความรู้ 2
ดคทน๕๓๖ : นวัตกรรมในการเรียนรู้ 2
ดคทน๕๓๗ : การพัฒนาทักษะความคิด 2
ดคทน๕๓๘ : การสนับสนุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 2
ดคทน๕๓๙ : การประเมินหน้าที่เชิงการรับรู้เพื่อการออกแบบการวิจัยและการแทรกแซงเด็ก 2
ดคทน๕๔๐ : การเรียนรู้โดยนักปฏิบัติการการเล่น 2
ดคทน๕๔๑ : ความล่าช้าทางพัฒนาการและความพิการ 2
ดคทน๕๔๒ : นักปฏิบัติการส่งเสริมครอบครัว 2
ดคทน๕๔๓ : ผู้จัดการความปลอดภัยและคุ้มครองเด็ก 2
ดคทน๕๔๔ : นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสังคมเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 2
ดคทน๕๔๕ : การออกแบบชีวิตเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก 2
ดคทน๕๔๖ : นักปฏิบัติการด้านการเรียนรู้และการดูแลเด็กปฐมวัย 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ดคทน๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ดคทน๕๑๑ : สิทธิเด็กและการคุ้มครองในโลกของการเปลี่ยนแปลง 3
ดคทน๕๑๓ : การพัฒนาเด็กและการแทรกแซงในมิติเชิงนิเวศ 3
ดคทน๕๑๔ : นวัตกรรมและการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก 3
ดคทน๕๑๕ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก 2
ดคทน๕๑๖ : สัมมนาเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก 1
ดคทน๕๑๗ : ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม 3
ดดทน๕๑๒ : ประสาทวิทยาศาสตร์พัฒนาการเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ดคทน๕๓๑ : การรู้ทางดิจิทัลสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก 2
ดคทน๕๓๒ : การพัฒนาการที่ยั่งยืนและประเด็นทางสังคมเพื่อการเยียวยาเด็ก 2
ดคทน๕๓๓ : กฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก 2
ดคทน๕๓๔ : ไบโอเซนเซอร์สำหรับการดูแลและการคุ้มครองเด็ก 2
ดคทน๕๓๕ : การจัดการความรู้ 2
ดคทน๕๓๖ : นวัตกรรมในการเรียนรู้ 2
ดคทน๕๓๗ : การพัฒนาทักษะความคิด 2
ดคทน๕๓๘ : การสนับสนุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 2
ดคทน๕๓๙ : การประเมินหน้าที่เชิงการรับรู้เพื่อการออกแบบการวิจัยและการแทรกแซงเด็ก 2
ดคทน๕๔๐ : การเรียนรู้โดยนักปฏิบัติการการเล่น 2
ดคทน๕๔๑ : ความล่าช้าทางพัฒนาการและความพิการ 2
ดคทน๕๔๒ : นักปฏิบัติการส่งเสริมครอบครัว 2
ดคทน๕๔๓ : ผู้จัดการความปลอดภัยและคุ้มครองเด็ก 2
ดคทน๕๔๔ : นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสังคมเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 2
ดคทน๕๔๕ : การออกแบบชีวิตเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก 2
ดคทน๕๔๖ : นักปฏิบัติการด้านการเรียนรู้และการดูแลเด็กปฐมวัย 2
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
ดคทน๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6