นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บไซต์ http://www.cf.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(พัฒนาการมนุษย์)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเน้นการศึกษาแบบบูรณาการทั้งด้านวิทยา ศาสตร์ จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการปฏิบัติงานทั้งด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการด้านพัฒนาการมนุษย์ทุกช่วงวัย
- นักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาการมนุษย์ทุกช่วงวัย
- นักวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์ ทั้งด้านพัฒนาทฤษฎีและปฏิบัติ
- ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการมนุษย์ทุกช่วงวัย
- ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาการมนุษย์ทุกช่วงวัย

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ดคพม๕๐๐ : พัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงวัย 2
ดคพม๕๐๑ : การวัดและการประเมินพัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงวัย 2
ดคพม๕๐๓ : โปรแกรมเพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาพัฒนาการเด็ก 2
ดคพม๕๐๔ : โปรแกรมเพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาพัฒนาการวัยรุ่น 2
ดคพม๕๐๕ : โปรแกรมเพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาพัฒนาการผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
ดคพม๕๑๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพัฒนาการมนุษย์ 2
ดคพม๕๑๕ : พัฒนาการของสมองและพฤติกรรมของมนุษย์ 2
ดคพม๕๑๖ : สัมมนาพัฒนาการมนุษย์ 2
ดคพม๕๕๔ : การฝึกปฏิบัติทางพัฒนาการมนุษย์ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ดคพม๕๓๑ : การให้คำปรึกษา 2
ดคพม๕๓๒ : ครอบครัวศึกษา 2
ดคพม๕๓๕ : การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางสถิติ 2
ดคพม๕๓๗ : แนวทางแบบองค์รวมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม 2
ดคพม๕๓๙ : เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก 2
ดคพม๕๔๗ : การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการมนุษย์ 2
ดคพม๕๔๘ : กฎหมายกับสื่อเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2
ดคพม๕๕๐ : นวัตกรรมแห่งสมองและปัญญา 2
ดคพม๕๕๑ : จิตวิทยาเด็กพิเศษ 2
ดคพม๕๕๒ : การส่งเสริมทักษะสมองด้านการคิดเชิงบริหารในการพัฒนาและการศึกษาเด็กปฐมวัย 2
ดคพม๕๕๓ : การออกแบบของเล่นและการเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก 2
ดคพม๕๕๕ : การศึกษาอิสระ 2
ดคพม๕๕๖ : การจัดตั้งและการจัดการหน่วยงานการพัฒนาการมนุษย์ 2
ดคพม๕๕๗ : นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2
ดคพม๕๕๘ : การจัดการความสุขในการทํางาน 2
ดคพม๕๕๙ : จิตวิทยาเชิงบวกและการอบรมเลี้ยงดู 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ดคพม๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ดคพม๕๐๐ : พัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงวัย 2
ดคพม๕๐๑ : การวัดและการประเมินพัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงวัย 2
ดคพม๕๐๓ : โปรแกรมเพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาพัฒนาการเด็ก 2
ดคพม๕๐๔ : โปรแกรมเพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาพัฒนาการวัยรุ่น 2
ดคพม๕๐๕ : โปรแกรมเพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาพัฒนาการผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
ดคพม๕๑๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพัฒนาการมนุษย์ 2
ดคพม๕๑๕ : พัฒนาการของสมองและพฤติกรรมของมนุษย์ 2
ดคพม๕๑๖ : สัมมนาพัฒนาการมนุษย์ 2
ดคพม๕๕๔ : การฝึกปฏิบัติทางพัฒนาการมนุษย์ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ดคพม๕๓๑ : การให้คำปรึกษา 2
ดคพม๕๓๒ : ครอบครัวศึกษา 2
ดคพม๕๓๕ : การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางสถิติ 2
ดคพม๕๓๗ : แนวทางแบบองค์รวมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม 2
ดคพม๕๓๙ : เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก 2
ดคพม๕๔๗ : การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการมนุษย์ 2
ดคพม๕๔๘ : กฎหมายกับสื่อเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2
ดคพม๕๕๐ : นวัตกรรมแห่งสมองและปัญญา 2
ดคพม๕๕๑ : จิตวิทยาเด็กพิเศษ 2
ดคพม๕๕๒ : การส่งเสริมทักษะสมองด้านการคิดเชิงบริหารในการพัฒนาและการศึกษาเด็กปฐมวัย 2
ดคพม๕๕๓ : การออกแบบของเล่นและการเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก 2
ดคพม๕๕๕ : การศึกษาอิสระ 2
ดคพม๕๕๖ : การจัดตั้งและการจัดการหน่วยงานการพัฒนาการมนุษย์ 2
ดคพม๕๕๗ : นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2
ดคพม๕๕๘ : การจัดการความสุขในการทํางาน 2
ดคพม๕๕๙ : จิตวิทยาเชิงบวกและการอบรมเลี้ยงดู 2
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
ดคพม๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล