นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
เว็บไซต์ http://www.ss.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

จุดเด่นของหลักสูตร

เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 16            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 8            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
- นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
- นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการให้คำปรึกษาอย่างผู้เชี่ยวชาญ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วกกฬ๕๓๑ : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วกกฬ๕๐๑ : การประเมินและการวิเคราะห์สมรรถภาพทางการกีฬา 3
วกกฬ๕๔๑ : สรีรวิทยาการกีฬา 2
วกกฬ๖๐๑ : แนวโน้มทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี 2
วกกฬ๖๐๒ : สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
วกกฬ๖๐๔ : หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
วกกฬ๖๐๖ : การจัดการและแสดงผลข้อมูลทางการกีฬา 3
วกกฬ๖๓๒ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วกกฬ576 : ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา 3
วกกฬ๕๐๓ : การฝึกและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายขั้นสูง 3
วกกฬ๕๐๔ : สรีรวิทยาประยุกต์สำหรับสุขภาพและสมรรถนะทางการกีฬา 3
วกกฬ๕๒๑ : วิทยาศาสตร์การฝึกสอนทางการกีฬา 2
วกกฬ๕๒๒ : เครื่องมือสำหรับชีวกลศาสตร์การกีฬา 3
วกกฬ๕๒๕ : วิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา 3
วกกฬ๕๓๒ : โภชนาการการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 2
วกกฬ๕๓๓ : โภชนาการการกีฬาร่วมสมัยและโภชนาการการกีฬาในภาคสนาม 3
วกกฬ๕๔๔ : สรีรวิทยาการกีฬาประยุกต์ 3
วกกฬ๕๕๓ : การออกกำลังกายทางพันธุกรรมระดับโมเลกุล 1
วกกฬ๕๕๔ : ชีวกลศาสตร์การกีฬาประยุกต์ 3
วกกฬ๕๗๔ : จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ 2
วกกฬ๕๗๕ : จิตวิทยาการออกกำลังกายและสุขภาพ 2
วกกฬ๕๘๑ : เวชศาสตร์การกีฬา ๑ 2
วกกฬ๕๘๒ : เวชศาสตร์การกีฬา ๒ 3
วกกฬ๖๐๕ : วิธีวิจัยและสถิติเบื้องต้นทางการกีฬาและการออกกำลังกาย 2
วกกฬ๖๐๗ : การวัดและการวิจัยด้านกิจกรรมทางกาย 2
วกกฬ๖๑๑ : สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วกกฬ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12