นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

ข้อมูลหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน วิทยาลัยราชสุดา
เว็บไซต์ http://www.rs.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ)

วิชาเอก

 • วิชาเอกการปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
 • วิชาเอกการบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
 • วิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
 • วิชาเอกการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านตาบอดและสายตาเลือนราง
 • จุดเด่นของหลักสูตร

  การบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการครอบครัว และการอยู่ร่วมกันในสังคมทุนที่หลักสูตรสาขาวิชามีให้นักศึกษา

  คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก๒
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต
  แผน ข
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
  สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  อาชีพที่สามารถประกอบได้โดยใช้วุฒิที่สำเร็จการศึกษาโดยตรง


  - นักให้คำปรึกษาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  - นักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
  - นักวิชาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  - นักวิชาการด้านคนพิการ อาชีพที่มีพื้นฐานปริญญาตรีสามารถประกอบอาชีพเดิมเพื่อต่อยอด
  - นักวิชาการศึกษา
  - นักวิชาการสาธารณสุข
  - นักกายภาพบำบัด
  - นักกิจกรรมบำบัด
  - นักกายอุปกรณ์
  - นักอุปกรณ์ทางการแพทย์
  - นักสังคมสงเคราะห์
  - นักจิตวิทยา
  - ช่างเทคนิค
  - พยาบาล
  - วิศวกร
  - นักพัฒนาสังคม
  - นักพัฒนาองค์กรเอกชน
  - นักพัฒนาองค์กรคนพิการ
  - นักสิทธิมนุษยชน

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
  รสวพ๕๐๐ : สถิติทางการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 2
  รสวพ๕๐๒ : จิตวิทยาว่าด้วยด้านความพิการ 2
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  รสวพ๕๐๑ : หลักการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  รสวพ๕๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  รสวพ๖๐๒ : สัมมนาด้านการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกการปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  รสวพ๕๑๔ : ทฤษฎีการปรึกษา 3
  รสวพ๕๑๕ : การประเมินสำหรับการปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  รสวพ๕๑๖ : การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านอาชีพ 3
  รสวพ๕๑๗ : การปรึกษาแบบกลุ่ม 3
  รสวพ๖๑๗ : ปฏิบัติการด้านการปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
     วิชาเอกการบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  รสวพ๕๒๐ : การวางแผนและประเมินโครงการ 3
  รสวพ๕๒๑ : การจัดการการเงินและงบประมาณ 3
  รสวพ๕๒๓ : หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3
  รสวพ๕๒๖ : การพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพ 3
  รสวพ๕๒๗ : จริยธรรม กฎหมาย และนโยบายสาธารณะด้านความพิการ 3
     วิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
  รสวพ๕๓๐ : หลักการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 3
  รสวพ๕๓๑ : การประยุกต์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 3
  รสวพ๕๓๔ : การประเมินและการบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 3
  รสวพ๕๓๕ : หัวข้อที่เป็นปัจจุบันทางเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 3
  รสวพ๖๓๖ : ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 3
     วิชาเอกการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านตาบอดและสายตาเลือนราง
  : 0
  รสวพ๕๕๕ : อักษรเบรลล์และการประยุกต์ 3
  รสวพ๕๕๖ : การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ๑ 3
  รสวพ๕๗๗ : การบริการสำหรับคนสายตาเลือนราง 3
  รสวพ๕๗๘ : คอมพิวเตอร์และการผลิตสื่อสำหรับคนตาบอดและสายตาเลือนราง ๑ 3
  รสวพ๕๘๐ : ปฏิบัติการด้านบริการคนตาบอดและสายตาเลือนราง 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  : 3
  รสบพ๕๕๘ : นวัตกรรมและการออกแบบที่เป็นสากล 3
  รสบพ๕๕๙ : เว็บที่เข้าถึงได้และเทคโนโลยีเคลื่อนที่ 3
  รสวพ๕๑๘ : การปรึกษาครอบครัว 3
  รสวพ๕๑๙ : ทักษะการปรึกษาแบบจุลภาค 3
  รสวพ๕๓๓ : การปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  รสวพ๕๔๐ : เครือข่ายระดับชาติและเชิงเปรียบเทียบด้านบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  รสวพ๕๔๒ : การบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพ 3
  รสวพ๕๔๓ : การพึ่งตนเองและการรวมตัวเคลื่อนไหวของคนพิการ 3
  รสวพ๕๔๕ : การวิเคราะห์การสนทนา 3
  รสวพ๕๔๗ : ภาษามือไทย ๑ 3
  รสวพ๕๔๘ : ภาษามือไทย ๒ 3
  รสวพ๕๕๑ : การปรับตัวทางจิตสังคมต่อความเจ็บป่วยเรื้อรังและความพิการ 3
  รสวพ๕๕๒ : เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 3
  รสวพ๕๕๓ : การให้บริการคนตาบอดหูหนวก 3
  รสวพ๕๕๔ : การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 3
  รสวพ๕๕๗ : การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ๒ 3
  รสวพ๖๒๑ : ปฏิบัติการบริหารงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  รสวพ๖๗๘ : คอมพิวเตอร์และการผลิตสื่อสำหรับคนตาบอดและสายตาเลือนราง ๒ 3
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  รวพ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
  สารนิพนธ์ หน่วยกิต
  รสวพ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

  แผน ข

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
  รสวพ๕๐๐ : สถิติทางการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 2
  รสวพ๕๐๒ : จิตวิทยาว่าด้วยด้านความพิการ 2
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  รสวพ๕๐๑ : หลักการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  รสวพ๕๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  รสวพ๖๐๒ : สัมมนาด้านการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกการปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  รสวพ๕๑๔ : ทฤษฎีการปรึกษา 3
  รสวพ๕๑๕ : การประเมินสำหรับการปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  รสวพ๕๑๖ : การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านอาชีพ 3
  รสวพ๕๑๗ : การปรึกษาแบบกลุ่ม 3
  รสวพ๖๑๗ : ปฏิบัติการด้านการปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
     วิชาเอกการบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  รสวพ๕๒๐ : การวางแผนและประเมินโครงการ 3
  รสวพ๕๒๑ : การจัดการการเงินและงบประมาณ 3
  รสวพ๕๒๓ : หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3
  รสวพ๕๒๖ : การพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพ 3
  รสวพ๕๒๗ : จริยธรรม กฎหมาย และนโยบายสาธารณะด้านความพิการ 3
     วิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
  รสวพ๕๓๐ : หลักการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 3
  รสวพ๕๓๑ : การประยุกต์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 3
  รสวพ๕๓๔ : การประเมินและการบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 3
  รสวพ๕๓๕ : หัวข้อที่เป็นปัจจุบันทางเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 3
  รสวพ๖๓๖ : ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 3
     วิชาเอกการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านตาบอดและสายตาเลือนราง
  : 0
  รสวพ๕๕๕ : อักษรเบรลล์และการประยุกต์ 3
  รสวพ๕๕๖ : การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ๑ 3
  รสวพ๕๗๗ : การบริการสำหรับคนสายตาเลือนราง 3
  รสวพ๕๗๘ : คอมพิวเตอร์และการผลิตสื่อสำหรับคนตาบอดและสายตาเลือนราง ๑ 3
  รสวพ๕๘๐ : ปฏิบัติการด้านบริการคนตาบอดและสายตาเลือนราง 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  รสบพ๕๕๘ : นวัตกรรมและการออกแบบที่เป็นสากล 3
  รสบพ๕๕๙ : เว็บที่เข้าถึงได้และเทคโนโลยีเคลื่อนที่ 3
  รสวพ๕๑๘ : การปรึกษาครอบครัว 3
  รสวพ๕๑๙ : ทักษะการปรึกษาแบบจุลภาค 3
  รสวพ๕๓๓ : การปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  รสวพ๕๔๐ : เครือข่ายระดับชาติและเชิงเปรียบเทียบด้านบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  รสวพ๕๔๒ : การบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพ 3
  รสวพ๕๔๓ : การพึ่งตนเองและการรวมตัวเคลื่อนไหวของคนพิการ 3
  รสวพ๕๔๕ : การวิเคราะห์การสนทนา 3
  รสวพ๕๔๗ : ภาษามือไทย ๑ 3
  รสวพ๕๔๘ : ภาษามือไทย ๒ 3
  รสวพ๕๕๑ : การปรับตัวทางจิตสังคมต่อความเจ็บป่วยเรื้อรังและความพิการ 3
  รสวพ๕๕๒ : เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 3
  รสวพ๕๕๓ : การให้บริการคนตาบอดหูหนวก 3
  รสวพ๕๕๔ : การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 3
  รสวพ๕๕๗ : การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ๒ 3
  รสวพ๖๒๑ : ปฏิบัติการบริหารงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  รสวพ๖๗๘ : คอมพิวเตอร์และการผลิตสื่อสำหรับคนตาบอดและสายตาเลือนราง ๒ 3
  สารนิพนธ์ หน่วยกิต
  รสวพ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6