นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ข้อมูลหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.eg.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางด้านความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล ซึ่งในปัจจุบันยังมี หลักสูตรที่คล้ายคลึงกันในประเทศไทยไม่มากนัก โดยมีห้องปฏิบัติการด้านนิติวิศวกรรมที่ก้าวหน้า เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการทำวิจัยด้านนิติวิทยาดิจิทัล

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิติวิทยาดิจิทัล
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
- ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและเครื่อง แม่ข่าย
- ผู้บริหารโครงการสารสนเทศ
- วิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดแวร์

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วศคพ๕๒๒ : สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและระบบฐานข้อมูล 3
วศคพ๕๗๑ : หลักการการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศคพ๖๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา 3
วศคพ๖๑๑ : เทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ขั้นสูง 3
วศคพ๖๒๒ : การทำเหมืองข้อมูล 3
วศคพ๖๔๓ : กฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมทางวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
วศคพ๖๔๔ : กระบวนการสืบสวนทางนิติวิทยา 3
วศคพ๖๖๑ : ระบบอัจฉริยะ 3
วศคพ๖๗๖ : ความมั่นคงของเครือข่ายและการประเมินความเสี่ยง 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล
วศคพ๖๒๗ : การทดสอบเจาะโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3
วศคพ๖๕๓ : เทคนิคและเครื่องมือนิติวิทยาเครือข่าย 3
วศคพ๖๕๔ : นิติวิทยาของระบบปฏิบัติการและระบบแฟ้มข้อมูล 3
วศคพ๖๕๕ : การจัดการ การกู้คืน และการตรวจสอบหลักฐานดิจิทัล 3
วศคพ๖๕๖ : นิติวิทยาอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3
วศคพ๖๕๗ : วิศวกรรมย้อนรอยและการวิเคราะห์มัลแวร์ 3
วศคพ๖๗๑ : เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3
วศคพ๖๗๕ : การทดสอบเจาะระบบและการป้องกัน 3
วศคพ๖๗๗ : นิติวิทยาดิจิทัลและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ 3
วศคพ๖๗๘ : การประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก 3
วศคพ๖๘๔ : การประมวลผลภาพและการประยุกต์ 3
วศคพ๖๙๔ : หัวข้อพิเศษทางความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล 3
   กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศและการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม
วศคพ๖๒๔ : การคำนวณเชิงบริการ 3
วศคพ๖๒๕ : การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 3
วศคพ๖๓๒ : ระบบฝังตัวและการประยุกต์ 3
วศคพ๖๔๒ : การจัดการโครงการซอฟต์แวร์และความเปลี่ยนแปลง 3
วศคพ๖๖๓ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3
วศคพ๖๖๔ : การเรียนรู้ของเครื่อง 3
วศคพ๖๗๘ : การประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก 3
วศคพ๖๘๒ : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และสื่อประสม 3
วศคพ๖๘๔ : การประมวลผลภาพและการประยุกต์ 3
วศคพ๖๙๕ : หัวข้อพิเศษทางระบบสารสนเทศและการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วศคพ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วศคพ๕๒๒ : สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและระบบฐานข้อมูล 3
วศคพ๕๗๑ : หลักการการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศคพ๖๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา 3
วศคพ๖๑๑ : เทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ขั้นสูง 3
วศคพ๖๒๒ : การทำเหมืองข้อมูล 3
วศคพ๖๔๓ : กฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมทางวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
วศคพ๖๔๔ : กระบวนการสืบสวนทางนิติวิทยา 3
วศคพ๖๖๑ : ระบบอัจฉริยะ 3
วศคพ๖๗๖ : ความมั่นคงของเครือข่ายและการประเมินความเสี่ยง 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล
วศคพ๖๒๗ : การทดสอบเจาะโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3
วศคพ๖๕๓ : เทคนิคและเครื่องมือนิติวิทยาเครือข่าย 3
วศคพ๖๕๔ : นิติวิทยาของระบบปฏิบัติการและระบบแฟ้มข้อมูล 3
วศคพ๖๕๕ : การจัดการ การกู้คืน และการตรวจสอบหลักฐานดิจิทัล 3
วศคพ๖๕๖ : นิติวิทยาอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3
วศคพ๖๕๗ : วิศวกรรมย้อนรอยและการวิเคราะห์มัลแวร์ 3
วศคพ๖๗๑ : เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3
วศคพ๖๗๕ : การทดสอบเจาะระบบและการป้องกัน 3
วศคพ๖๗๗ : นิติวิทยาดิจิทัลและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ 3
วศคพ๖๗๘ : การประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก 3
วศคพ๖๘๔ : การประมวลผลภาพและการประยุกต์ 3
วศคพ๖๙๔ : หัวข้อพิเศษทางความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล 3
   กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศและการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม
วศคพ๖๒๔ : การคำนวณเชิงบริการ 3
วศคพ๖๒๕ : การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 3
วศคพ๖๓๒ : ระบบฝังตัวและการประยุกต์ 3
วศคพ๖๔๒ : การจัดการโครงการซอฟต์แวร์และความเปลี่ยนแปลง 3
วศคพ๖๖๓ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3
วศคพ๖๖๔ : การเรียนรู้ของเครื่อง 3
วศคพ๖๗๘ : การประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก 3
วศคพ๖๘๒ : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และสื่อประสม 3
วศคพ๖๘๔ : การประมวลผลภาพและการประยุกต์ 3
วศคพ๖๙๕ : หัวข้อพิเศษทางระบบสารสนเทศและการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
วศคพ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6