นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร 

ข้อมูลหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.eg.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร)

จุดเด่นของหลักสูตร

๑. เป็นหลักสูตร Multidisciplinary ๒. มีการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานด้าน ICT ยังต่างประเทศ ๓. มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้การบรรยาย ทำ workshop และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การเรียนการสอนในหลักสูตรฯ

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก ๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 3            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิเคราะห์และออกแบบแผนแม่บทระบบสารสนเทศและธุรกิจองค์กร
- ผู้จัดการและกำกับแผนแม่บทระบบสารสนเทศและธุรกิจองค์กรองค์กร
- ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีโทรคมนาคมและสารสนเทศ
- นักวิชาการการจัดการเทคโนโลยีโทรคมนาคมและสารสนเทศ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วศสอ๕๐๑ : หลักการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศสอ๖๐๑ : สถาปัตยกรรมธุรกิจ 3
วศสอ๖๐๒ : สถาปัตยกรรมการประยุกต์และสารสนเทศ 3
วศสอ๖๐๓ : สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี 3
วศสอ๖๐๕ : การจัดการโครงการ 3
วศสอ๖๐๖ : การจัดการโทรคมนาคม 3
วศสอ๖๓๑ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
วศสอ๖๙๒ : สัมมนาทางสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   หมวดโทรคมนาคม
วศสอ๖๑๑ : สถาปัตยกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 3
วศสอ๖๑๒ : การสื่อสารคอนเวอร์เจนซ์ 3
วศสอ๖๑๓ : การสื่อสารไร้สายและการโครงข่าย 3
วศสอ๖๑๔ : การสื่อสารแบนด์กว้าง 3
วศสอ๖๑๕ : การสื่อสารไฟเบอร์ออฟติคส์และการโครงข่าย 3
   หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
วศสอ๖๒๑ : การจัดการระบบสารสนเทศ 3
วศสอ๖๒๒ : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3
วศสอ๖๒๓ : ระบบสารสนเทศและการออกแบบการเอกสาร 3
วศสอ๖๒๔ : ความมั่นคงในระบบไร้สาย 3
วศสอ๖๒๖ : ระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคงโครงข่าย 3
วศสอ๖๒๗ : การฝึกหัดทางสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วศสอ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วศสอ๕๐๑ : หลักการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศสอ๖๐๑ : สถาปัตยกรรมธุรกิจ 3
วศสอ๖๐๒ : สถาปัตยกรรมการประยุกต์และสารสนเทศ 3
วศสอ๖๐๓ : สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี 3
วศสอ๖๐๕ : การจัดการโครงการ 3
วศสอ๖๐๖ : การจัดการโทรคมนาคม 3
วศสอ๖๓๑ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
วศสอ๖๙๒ : สัมมนาทางสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   หมวดโทรคมนาคม
วศสอ๖๑๑ : สถาปัตยกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 3
วศสอ๖๑๒ : การสื่อสารคอนเวอร์เจนซ์ 3
วศสอ๖๑๓ : การสื่อสารไร้สายและการโครงข่าย 3
วศสอ๖๑๔ : การสื่อสารแบนด์กว้าง 3
วศสอ๖๑๕ : การสื่อสารไฟเบอร์ออฟติคส์และการโครงข่าย 3
   หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
วศสอ๖๒๑ : การจัดการระบบสารสนเทศ 3
วศสอ๖๒๒ : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3
วศสอ๖๒๓ : ระบบสารสนเทศและการออกแบบการเอกสาร 3
วศสอ๖๒๔ : ความมั่นคงในระบบไร้สาย 3
วศสอ๖๒๖ : ระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคงโครงข่าย 3
วศสอ๖๒๗ : การฝึกหัดทางสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
วศสอ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 3