นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.dt.mahidol.ac.th/th/

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ทันตกรรมผู้สูงอายุ)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 23            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 1            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ทันตแพทย์ผู้มีความรู้และทักษะความสามารถในสาขาทันตกรรมผู้สูงอายุปฏิบัติงานใน คลินิก หรือ สถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
- นักวิจัยที่มีความชำนาญในงานวิจัยสาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ
- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมผู้สูงอายุในสถาบันการศึกษา

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ทพทผ๖๐๑ : พฤฒาวิทยา 1
ทพทผ๖๐๒ : เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 1
ทพทผ๖๐๓ : การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการป้องกันในผู้สูงอายุ 1
ทพทผ๖๐๔ : การจัดการโรคในช่องปากและฟัน 2
ทพทผ๖๐๕ : ทันตกรรมประดิษฐ์และการฟื้นฟูสภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ 1
ทพทผ๖๐๖ : วรรณกรรมปัจจุบันทางทันตกรรมผู้สูงอายุ 2
ทพทผ๖๐๗ : สัมมนาวิเคราะห์กรณีผู้ป่วย ๑ 1
ทพทผ๖๐๙ : คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ 3
ทพทผ๖๑๐ : คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุขั้นสูง 3
ทพทผ๖๑๑ : คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลพิเศษ 3
ทพทผ๖๑๒ : การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุนอกสถานที่ 3
ทพผส๕๑๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทพทผ๖๐๘ : สัมมนาวิเคราะห์กรณีผู้ป่วย ๒ 1
ทพผส๖๐๙ : การถ่ายภาพในช่องปาก 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ทพทผ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ชูชัย อนันต์มานะ   (ประธานหลักสูตร)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัณฑิต จิรจริยาเวช
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐดนัย โชติประเสริฐ
 4. รองศาสตราจารย์ ทิพนาถ วิชญาณรัตน์
 5. รองศาสตราจารย์ พีรศุษม์ รอดอนันต์
 6. อาจารย์ นิษณ์ โอกูม่า
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพงศ์ สิรินทวัฒน์
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์
 9. ศาสตราจารย์ นพคุณ วงษ์สวรรค์
 10. ศาสตราจารย์ วรานันท์ บัวจีบ
 11. ศาสตราจารย์คลินิก พจมาน ศรีนวรัตน์
 12. รองศาสตราจารย์ รัชชพิน เหล่าวานิช ศรีสัจจะลักษณ์
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล
 14. รองศาสตราจารย์ ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ
 15. รองศาสตราจารย์ ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ