นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.dt.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ทันตแพทย์ปฏิบัติการงานทันตกรรมบำบัดทางสหวิทยาการในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
- นักวิจัยด้านทันตกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- นักวิชาการหรือที่ปรึกษาด้านทันตกรรม

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ทพทส๖๐๑ : วิทยาการระบาดทางทันตกรรมทั่วไป 1
ทพทส๖๐๒ : แนวทางสหวิทยาการในการบริบาลทันตกรรม 3
ทพทส๖๐๓ : ทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน 1
ทพทส๖๐๕ : การบริบาลพร้อมมูลทางทันตกรรมเด็กและทันตกรรมจัดฟัน 2
ทพทส๖๑๐ : ศัลยกรรมช่องปากทางทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 1
ทพทส๖๑๑ : รอยโรคในช่องปากและการใช้ยาทางทันตกรรม 1
ทพทส๖๑๒ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางทันตกรรม 1
ทพทส๖๒๖ : การบริบาลพร้อมมูลทางทันตกรรมทั่วไป ๑ 3
ทพทส๖๒๗ : การบริบาลพร้อมมูลทางทันตกรรมทั่วไป ๒ 3
ทพทส๖๒๘ : การบริบาลพร้อมมูลทางทันตกรรมทั่วไป ๓ 3
ทพทส๖๒๙ : สัมมนาสหวิทยาการทางทันตกรรม 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทพทส๖๑๓ : ชีววิทยาช่องปาก 2
ทพทส๖๑๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
ทพทส๖๑๕ : ชีวสถิติ 2
ทพทส๖๑๖ : การถ่ายภาพดิจิตอลทางคลินิกทันตกรรม 1
ทพทส๖๑๗ : เทคโนโลยีร่วมสมัยทางทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 1
ทพทส๖๑๘ : การดูแลรักษาทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ 2
ทพทส๖๑๙ : ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการและทันตกรรมประดิษฐ์ 2
ทพทส๖๒๐ : ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนท์และปริทันตวิทยา 2
ทพทส๖๒๑ : ปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมเด็ก 2
ทพทส๖๒๒ : แนวทางการวางแผนการรักษาทันตกรรมพร้อมมูล 2
ทพทส๖๒๓ : แนวทางการดูแลทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่ยุ่งยากซับซ้อน 2
ทพทส๖๒๔ : แนวทางการดูแลทางทันตกรรมในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ 2
ทพทส๖๒๕ : จิตตปัญญาศึกษาสำหรับทันตแพทย์ 2
ทพทส๖๓๙ : การพัฒนาจิตใจและอารมณ์ 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ทพทส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ทพทส๖๐๑ : วิทยาการระบาดทางทันตกรรมทั่วไป 1
ทพทส๖๐๒ : แนวทางสหวิทยาการในการบริบาลทันตกรรม 3
ทพทส๖๐๓ : ทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน 1
ทพทส๖๐๕ : การบริบาลพร้อมมูลทางทันตกรรมเด็กและทันตกรรมจัดฟัน 2
ทพทส๖๑๐ : ศัลยกรรมช่องปากทางทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 1
ทพทส๖๑๑ : รอยโรคในช่องปากและการใช้ยาทางทันตกรรม 1
ทพทส๖๑๒ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางทันตกรรม 1
ทพทส๖๒๖ : การบริบาลพร้อมมูลทางทันตกรรมทั่วไป ๑ 3
ทพทส๖๒๗ : การบริบาลพร้อมมูลทางทันตกรรมทั่วไป ๒ 3
ทพทส๖๒๘ : การบริบาลพร้อมมูลทางทันตกรรมทั่วไป ๓ 3
ทพทส๖๒๙ : สัมมนาสหวิทยาการทางทันตกรรม 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทพทส๖๑๓ : ชีววิทยาช่องปาก 2
ทพทส๖๑๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
ทพทส๖๑๕ : ชีวสถิติ 2
ทพทส๖๑๖ : การถ่ายภาพดิจิตอลทางคลินิกทันตกรรม 1
ทพทส๖๑๗ : เทคโนโลยีร่วมสมัยทางทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 1
ทพทส๖๑๘ : การดูแลรักษาทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ 2
ทพทส๖๑๙ : ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการและทันตกรรมประดิษฐ์ 2
ทพทส๖๒๐ : ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนท์และปริทันตวิทยา 2
ทพทส๖๒๑ : ปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมเด็ก 2
ทพทส๖๒๒ : แนวทางการวางแผนการรักษาทันตกรรมพร้อมมูล 2
ทพทส๖๒๓ : แนวทางการดูแลทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่ยุ่งยากซับซ้อน 2
ทพทส๖๒๔ : แนวทางการดูแลทางทันตกรรมในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ 2
ทพทส๖๒๕ : จิตตปัญญาศึกษาสำหรับทันตแพทย์ 2
ทพทส๖๓๙ : การพัฒนาจิตใจและอารมณ์ 1
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
ทพทส๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6