นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 

ข้อมูลหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เว็บไซต์ http://www.ipsr.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(วิจัยประชากรและสังคม)

จุดเด่นของหลักสูตร

สถาบันฯ มีศูนย์ปฏิบัติงานวิจัยที่จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งมีโครงการวิจัยต่างๆ ที่นักศึกษามีโอกาสเข้ามา มีส่วนร่วมในการทำวิจัยได้

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยทางประชากรและสังคม และนักวิจัยทางสังคมศาสตร์
- นักวิชาการด้านประชากรและสังคม วิทยากร
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักพัฒนาสังคม

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วจปส๕๓๐ : ทฤษฎีสังคมร่วมสมัย 3
วจปส๕๕๐ : สารัตถประชากรศาสตร์ 3
วจปส๕๕๔ : เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ 3
วจปส๕๕๕ : การวิจัยเชิงปริมาณ 3
วจปส๕๕๖ : การวิจัยเชิงคุณภาพ 3
วจปส๖๒๙ : สัมมนาการวิจัยทางประชากรและสังคม 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วจปส๕๒๓ : พฤฒิวิทยาเชิงสังคม 3
วจปส๕๒๔ : นโยบายประชากรและสังคม 3
วจปส๕๕๗ : สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3
วจปส๕๕๘ : สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3
วจปส๕๕๙ : ประชากรศาสตร์สุขภาพ 3
วจปส๕๗๒ : ภูมิภาคศึกษา 3
วจปส๕๗๔ : มานุษยวิทยาการแพทย์ 3
วจปส๕๗๕ : ประชากรและการพัฒนา 3
วจปส๕๗๖ : เพศภาวะ เพศวิถี และอนามัยเจริญพันธุ์ 3
วจปส๕๗๗ : วัยรุ่นศึกษา 3
วจปส๕๘๐ : ระบบภูมิสารสนเทศทางสังคมและสุขภาพ 3
วจปส๕๘๓ : การติดตามและประเมินผลนโยบายและโครงการ 3
วจปส๕๘๔ : การย้ายถิ่น ความเป็นเมือง และการกระจายตัวทางประชากร 3
วจปส๕๘๕ : เศรษฐศาสตร์ประชากรและแรงงาน 3
วจปส๕๘๖ : การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3
วจปส๖๐๓ : การอ่านเพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม 3
วจปส๖๒๔ : มานุษยนิเวศน์วิทยา 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วจปส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ กาญจนา ตั้งชลทิพย์   (ประธานหลักสูตร)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนา หันจางสิทธิ์
 3. รองศาสตราจารย์ ภูเบศร์ สมุทรจักร
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนสิการ กาญจนะจิตรา
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาลี สันภูวรรณ์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุทธิดา ชวนวัน
 7. รองศาสตราจารย์ สุชาดา ทวีสิทธิ์
 8. รองศาสตราจารย์ อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิตา พึ่งสำราญ
 10. อาจารย์ ธีรธร ยูงทอง
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สักกรินทร์ นิยมศิลป์
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาร์ก เฟิลเคอร์
 14. ศาสตราจารย์ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
 15. รองศาสตราจารย์ โยธิน แสวงดี
 16. รองศาสตราจารย์ รศรินทร์ เกรย์
 17. รองศาสตราจารย์ สุรีย์พร พันพึ่ง
 18. รองศาสตราจารย์ อารี จำปากลาย
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ธราวรรณ
 20. รองศาสตราจารย์ จงจิตต์ ฤทธิรงค์
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัมพร โห้ลำยอง
 22. รองศาสตราจารย์ เฉลิมพล แจ่มจันทร์
 23. รองศาสตราจารย์ ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์
 24. รองศาสตราจารย์ สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์
 25. รองศาสตราจารย์ ธีรนงค์ สกุลศรี
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิรินทร์ยา พูลเกิด
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วากาโกะ ทาเคดะ
 28. อาจารย์ ณปภัช สัจนวกุล
 29. อาจารย์ ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ