นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

ข้อมูลหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ns.mahidol.ac.th/english/th/index.html

ชื่อปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 14            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการดูแลและจัดการสุขภาพ ตรวจรักษาโรคภายใต้การรองรับของกฎหมายและ จรรยาบรรณวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิในภาครัฐและเอกชน
- นักวิชาการ นักวิจัยทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาการในระดับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานให้บริการดูแลและจัดการสุขภาพ ตรวจรักษาโรคในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
พยคร๖๑๐ : ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล 2
พยคร๖๑๓ : สถิติและการวิจัยทางการพยาบาล 3
พยคร๖๒๐ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 2
พยคร๖๒๗ : นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำ 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
พยสธ๖๐๙ : พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา 3
พยสธ๖๑๐ : การจัดการปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในการบริการปฐมภูมิ 3
พยสธ๖๑๑ : การจัดการปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนในชุมชน 2
พยสธ๖๒๑ : ปฏิบัติการจัดการปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในการบริการปฐมภูมิ 3
พยสธ๖๒๒ : ปฏิบัติการจัดการปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนในชุมชน 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
พยคร๖๐๐ : การให้การปรึกษาด้านสุขภาพ 3
พยคร๖๒๕ : การวัดและการจัดการผลลัพธ์ 3
พยคร๖๒๙ : การสอนทางการพยาบาล 3
พยคร๖๓๑ : การพัฒนาบทบาทของพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง 3
พยสธ๖๑๕ : ประเด็นร่วมสมัยในการดูแลสุขภาพครอบครัว 3
พยสธ๖๑๖ : นวตกรรมและการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ 3
พยสธ๖๒๓ : ประเด็นและแนวโน้มการวิจัยทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
พยคร๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
พยคร๖๑๐ : ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล 2
พยคร๖๑๓ : สถิติและการวิจัยทางการพยาบาล 3
พยคร๖๒๐ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 2
พยคร๖๒๗ : นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำ 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
พยสธ๖๐๙ : พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา 3
พยสธ๖๑๐ : การจัดการปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในการบริการปฐมภูมิ 3
พยสธ๖๑๑ : การจัดการปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนในชุมชน 2
พยสธ๖๑๓ : การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชน 3
พยสธ๖๑๔ : ปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชน 3
พยสธ๖๒๑ : ปฏิบัติการจัดการปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในการบริการปฐมภูมิ 3
พยสธ๖๒๒ : ปฏิบัติการจัดการปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนในชุมชน 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
พยคร๖๐๐ : การให้การปรึกษาด้านสุขภาพ 3
พยคร๖๒๕ : การวัดและการจัดการผลลัพธ์ 3
พยคร๖๒๙ : การสอนทางการพยาบาล 3
พยคร๖๓๑ : การพัฒนาบทบาทของพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง 3
พยสธ๖๑๕ : ประเด็นร่วมสมัยในการดูแลสุขภาพครอบครัว 3
พยสธ๖๑๖ : นวตกรรมและการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ 3
พยสธ๖๒๓ : ประเด็นและแนวโน้มการวิจัยทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
พยคร๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6