นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

ข้อมูลหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ns.mahidol.ac.th/english/th/index.html

ชื่อปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- นักวิชาการทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- นักวิจัยทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
พยคร๖๑๐ : ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล 2
พยคร๖๑๓ : สถิติและการวิจัยทางการพยาบาล 3
พยคร๖๒๐ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 2
พยคร๖๒๗ : นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำ 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
พยญส๖๐๑ : พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3
พยญส๖๐๒ : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑ 3
พยญส๖๐๓ : ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑ 3
พยญส๖๐๔ : ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
พยคร๖๐๐ : การให้การปรึกษาด้านสุขภาพ 3
พยคร๖๒๕ : การวัดและการจัดการผลลัพธ์ 3
พยคร๖๒๙ : การสอนทางการพยาบาล 3
พยคร๖๓๑ : การพัฒนาบทบาทของพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง 3
พยญส๖๐๗ : สัมมนาการวิจัยทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
พยคร๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
พยคร๖๑๐ : ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล 2
พยคร๖๑๓ : สถิติและการวิจัยทางการพยาบาล 3
พยคร๖๒๐ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 2
พยคร๖๒๗ : นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำ 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
พยญส๖๐๑ : พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3
พยญส๖๐๒ : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑ 3
พยญส๖๐๓ : ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑ 3
พยญส๖๐๔ : ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒ 3
พยญส๖๐๕ : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒ 3
พยญส๖๐๖ : ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๓ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
พยคร๖๐๐ : การให้การปรึกษาด้านสุขภาพ 3
พยคร๖๒๕ : การวัดและการจัดการผลลัพธ์ 3
พยคร๖๒๙ : การสอนทางการพยาบาล 3
พยคร๖๓๑ : การพัฒนาบทบาทของพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง 3
พยญส๖๐๘ : ประเด็นปัญหาทางคลินิกในการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
พยคร๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ   (ประธานหลักสูตร)
 2. รองศาสตราจารย์ เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์
 3. รองศาสตราจารย์ ผ่องศรี ศรีมรกต
 4. รองศาสตราจารย์ อรวมน ศรียุกตศุทธ
 5. รองศาสตราจารย์ จงจิต เสน่หา
 6. รองศาสตราจารย์ วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์
 7. รองศาสตราจารย์ วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภาพร วาณิชย์กุล
 9. รองศาสตราจารย์ อรพรรณ โตสิงห์
 10. รองศาสตราจารย์ อัจฉริยา พ่วงแก้ว
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัณยา โฆสิตะมงคล
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรินรัตน์ ศรีประสงค์
 13. รองศาสตราจารย์ วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช
 14. รองศาสตราจารย์ สุพร ดนัยดุษฎีกุล
 15. รองศาสตราจารย์ อุษาวดี อัศดรวิเศษ
 16. รองศาสตราจารย์ ปรางทิพย์ ฉายพุทธ
 17. อาจารย์ เกศศิริ วงษ์คงคำ