นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 

ข้อมูลหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์
เว็บไซต์ https://ns.mahidol.ac.th/nurse_th/mns/mns_pediatric.html

ชื่อปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเด็ก)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลเด็ก
- นักวิชาการทางการพยาบาลเด็ก
- นักวิจัยทางการพยาบาลเด็ก

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
พยคร๖๑๐ : ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล 2
พยคร๖๑๓ : สถิติและการวิจัยทางการพยาบาล 3
พยคร๖๒๐ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 2
พยคร๖๒๗ : นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำ 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
พยกม๖๐๒ : พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาในเด็ก 3
พยกม๖๑๘ : การพยาบาลเด็กขั้นสูง 3
พยกม๖๑๙ : ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง ๑ 3
พยกม๖๒๐ : ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง ๒ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
พยกม๖๐๗ : สัมมนาการวิจัยทางการพยาบาลเด็ก 3
พยคร๖๐๐ : การให้การปรึกษาด้านสุขภาพ 3
พยคร๖๒๕ : การวัดและการจัดการผลลัพธ์ 3
พยคร๖๒๙ : การสอนทางการพยาบาล 3
พยคร๖๓๑ : การพัฒนาบทบาทของพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
พยคร๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
พยคร๖๑๐ : ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล 2
พยคร๖๑๓ : สถิติและการวิจัยทางการพยาบาล 3
พยคร๖๒๐ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 2
พยคร๖๒๗ : นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำ 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
พยกม๖๐๒ : พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาในเด็ก 3
พยกม๖๑๘ : การพยาบาลเด็กขั้นสูง 3
พยกม๖๑๙ : ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง ๑ 3
พยกม๖๒๐ : ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง ๒ 3
พยกม๖๒๑ : การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน 3
พยกม๖๒๒ : ปฏิบัติการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
พยกม๖๐๗ : สัมมนาการวิจัยทางการพยาบาลเด็ก 3
พยกม๖๐๘ : ประเด็นปัญหาทางคลินิกในการพยาบาลเด็ก 3
พยคร๖๐๐ : การให้การปรึกษาด้านสุขภาพ 3
พยคร๖๒๕ : การวัดและการจัดการผลลัพธ์ 3
พยคร๖๒๙ : การสอนทางการพยาบาล 3
พยคร๖๓๑ : การพัฒนาบทบาทของพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
พยคร๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6