นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ 

ข้อมูลหลักสูตร

การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์

ชื่อปริญญา

การจัดการมหาบัณฑิต(การจัดการเวชสารสนเทศ)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการและการประยุกต์ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการสารสนเทศทางการแพทย์ การจัดการด้านฐานข้อมูลทางการแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เวชระเบียน เวชสถิติ รหัสโรคและหัตถการ การสื่อสารข้อมูล และการวิจัยทางการแพทย์ มาใช้กับงาน ข้อมูลข่าวสาร งานเวชระเบียนและงานที่เกี่ยวข้องในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักบริหารงานด้านเวชระเบียน
- นักเวชสารสนเทศ
- นักวิจัยทางด้านเวชระเบียน เวชสถิติ และเวชสารสนเทศ
- ผู้ดูแลระบบรหัสมาตรฐานและฐานข้อมูลโรงพยาบาล
- ผู้ดูแลระบบ และเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR/EHR)
- บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านเวชสารสนเทศ หรือด้านเวชระเบียน

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมกว๕๑๑ : การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านเวชสารสนเทศ 3
สมกว๕๑๒ : การวิเคราะห์และพัฒนาทางระบบการจัดการฐานข้อมูลการแพทย์ 3
สมกว๕๑๓ : จริยธรรมกับเทคโนโลยี 3
สมกว๕๑๔ : การจัดการระบบงานเวชระเบียน 3
สมกว๕๒๑ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการเวชสารสนเทศ 3
สมกว๕๒๒ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเวชสารสนเทศ 3
สมกว๖๒๑ : สัมมนาและศึกษาดูงานทางประเด็นการจัดการเวชสารสนเทศ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมกว๕๓๑ : การตรวจสอบรหัสและเวชระเบียนทางการแพทย์ 2
สมกว๕๓๒ : โปรแกรมสถิติทางการจัดการเวชสารสนเทศ 3
สมกว๕๓๓ : เทคโนโลยีและนวัตกรรมเวชสารสนเทศ 2
สมกว๕๔๑ : การจัดการความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุข 2
สมกว๕๔๒ : การทำเหมืองข้อมูลเพื่อการจัดการเวชสารสนเทศ 2
สมกว๕๔๓ : ระบบสารสนเทศประกันสุขภาพ 2
สมกว๖๓๑ : หัวข้อพิเศษทางการจัดการเวชสารสนเทศ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมกว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมกว๕๑๑ : การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านเวชสารสนเทศ 3
สมกว๕๑๒ : การวิเคราะห์และพัฒนาทางระบบการจัดการฐานข้อมูลการแพทย์ 3
สมกว๕๑๓ : จริยธรรมกับเทคโนโลยี 3
สมกว๕๑๔ : การจัดการระบบงานเวชระเบียน 3
สมกว๕๒๑ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการเวชสารสนเทศ 3
สมกว๕๒๒ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเวชสารสนเทศ 3
สมกว๖๒๑ : สัมมนาและศึกษาดูงานทางประเด็นการจัดการเวชสารสนเทศ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมกว๕๓๑ : การตรวจสอบรหัสและเวชระเบียนทางการแพทย์ 2
สมกว๕๓๒ : โปรแกรมสถิติทางการจัดการเวชสารสนเทศ 3
สมกว๕๓๓ : เทคโนโลยีและนวัตกรรมเวชสารสนเทศ 2
สมกว๕๔๑ : การจัดการความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุข 2
สมกว๕๔๒ : การทำเหมืองข้อมูลเพื่อการจัดการเวชสารสนเทศ 2
สมกว๕๔๓ : ระบบสารสนเทศประกันสุขภาพ 2
สมกว๖๓๑ : หัวข้อพิเศษทางการจัดการเวชสารสนเทศ 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
สมกว๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6