นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

จุดเด่นของหลักสูตร

๑. เนื้อหาของหลักสูตรฯมุ่งเน้นเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่ไม่ซ้ำซ้อนกับหลักสูตรฯอื่นๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม ๒. วิธีการเรียนการสอนมุ่งเน้นการฝึกฝน เสริมสร้างประสบการณ์เพื่อให้ได้บุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีความเป็นมืออาชีพ ๓. รายวิชามีความทันสมัยต่อสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความอ่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีรายวิชาที่บูรณาการความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และการฝึกภาคสนามเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และความชำนาญ ๔. เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์ศาสตร์ทางสังคมศาสตร์เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมได้

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- หัวหน้าส่วนงานด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
- นักวิจัยที่มีทักษะและความชำนาญการวิจัยด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- นักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการต่าง ๆ
- บุคลากรทางการศึกษาด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สมวล๕๓๕ : ความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมวล๕๓๖ : ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๓๗ : สัมมนาเครื่องมือทางสังคมศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๓๘ : ปรัชญาสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๓๙ : การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๔๐ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
สมวล๖๐๑ : การฝึกภาคสนาม 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมวล๕๒๙ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 3
สมวล๕๓๑ : เทคนิคการวางแผนและประเมินโครงการสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๔๓ : สัมมนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๔๔ : สังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
สมวล๕๔๕ : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธศาสตร์ 3
สมวล๕๔๖ : นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อม 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมวล๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12