นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 

ข้อมูลหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการอาชญาวิทยาในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระและองค์กรระหว่างประเทศ
- นักวิชาการยุติธรรมในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม องค์กรอิสระและองค์กรระหว่างประเทศ
- นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานกระบวนการยุติธรรม องค์กรอิสระและองค์กรระหว่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมสค๕๐๑ : ทฤษฎีอาชญาวิทยา 3
สมสค๕๒๒ : การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา 3
สมสค๕๒๓ : การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน 3
สมสค๕๒๕ : สถิติและคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 3
สมสค๕๒๖ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 3
สมสค๕๔๔ : ชุมชนและการป้องกันอาชญากรรม 3
สมสค๖๔๑ : สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมสค๕๐๒ : อาชญากรรมข้ามชาติสมัยใหม่ และความร่วมมือระหว่างประเทศ 3
สมสค๕๒๐ : อาชญากรรมทางเพศ 3
สมสค๕๖๓ : สัมมนาปัญหาอาชญากรรม 3
สมสค๕๖๔ : สัมมนาปัญหางานยุติธรรมทางอาญา 3
สมสค๖๒๒ : ระบบราชทัณฑ์เปรียบเทียบ 3
สมสค๖๒๗ : อาชญากรรมไซเบอร์และความปลอดภัยไซเบอร์ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมสค๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมสค๕๐๑ : ทฤษฎีอาชญาวิทยา 3
สมสค๕๒๒ : การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา 3
สมสค๕๒๓ : การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน 3
สมสค๕๒๕ : สถิติและคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 3
สมสค๕๒๖ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 3
สมสค๕๔๔ : ชุมชนและการป้องกันอาชญากรรม 3
สมสค๖๔๑ : สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมสค๕๐๒ : อาชญากรรมข้ามชาติสมัยใหม่ และความร่วมมือระหว่างประเทศ 3
สมสค๕๒๐ : อาชญากรรมทางเพศ 3
สมสค๕๖๓ : สัมมนาปัญหาอาชญากรรม 3
สมสค๕๖๔ : สัมมนาปัญหางานยุติธรรมทางอาญา 3
สมสค๖๒๒ : ระบบราชทัณฑ์เปรียบเทียบ 3
สมสค๖๒๗ : อาชญากรรมไซเบอร์และความปลอดภัยไซเบอร์ 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
สมสค๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6