นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.en.mahidol.ac.th/eng/index.html

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
- เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน
- นักพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
- ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรมหาชน
- ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรอิสระ
- ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
- ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการศึกษา

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สวมส๖๐๐ : ปฏิสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติและเมืองน่าอยู่ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมมส๖๐๙ : สัมมนาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 1
สวมส๖๐๑ : สิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ 3
สวมส๖๐๒ : การวางแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ 3
สวมส๖๐๓ : ภูมิปัญญานิเวศกับเมืองน่าอยู่ 3
สวมส๖๐๔ : การคิดอย่างเป็นระบบ 3
สวมส๖๐๕ : ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมของเมืองน่าอยู่ในภาคสนาม 1
สวมส๖๐๖ : การสำรวจและวิเคราะห์ภูมินิเวศของเมืองและชุมชนในภาคสนาม 1
สวมส๖๐๗ : บูรณาการการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในภาคสนาม 1
สวมส๖๐๘ : บูรณาการการวิจัยเมืองน่าอยู่ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สวมส๖๑๐ : นิเวศวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ระบบ 3
สวมส๖๑๑ : มลพิษสิ่งแวดล้อมชุมชน 3
สวมส๖๑๒ : การจัดการขยะและของเสียอันตราย 3
สวมส๖๑๓ : สิ่งแวดล้อมและพลังงานสีเขียวของชุมชนเมืองที่ยั่งยืน 3
สวมส๖๑๔ : ข้อบังคับและกฎหมายสิ่งแวดล้อม 3
สวมส๖๑๕ : นโยบายสาธารณะสิ่งแวดล้อมสำหรับธรรมาภิบาล 3
สวมส๖๑๖ : ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น 3
สวมส๖๑๘ : เทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 3
สวมส๖๑๙ : ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3
สวมส๖๒๐ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3
สวมส๖๒๑ : เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อการวางแผนและการพัฒนาเชิงพื้นที่ 3
สวมส๖๒๒ : ประเด็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3
สวมส๖๒๓ : การใช้หน่วยที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3
สวมส๖๒๔ : การจัดการปริมาณและคุณภาพของน้ำ 3
สวมส๖๒๕ : การจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนและท้องถิ่น 3
สวมส๖๒๖ : การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับเมืองน่าอยู่ 3
สวมส๖๒๗ : การจัดการสัตว์ป่าในเมือง 3
สวมส๖๒๘ : การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 3
สวมส๖๒๙ : ภูมินิเวศและการออกแบบท้องถิ่น 3
สวมส๖๓๐ : สังคมคาร์บอนต่ำ 3
สวมส๖๓๑ : การจัดการสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศอาเซียน 3
สวมส๖๓๒ : การจัดการความขัดแย้ง 3
สวมส๖๓๓ : องค์กรการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน 3
สวมส๖๓๔ : ความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม 3
สวมส๖๓๕ : สังคมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
สวมส๖๓๖ : สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 3
สวมส๖๓๗ : เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง 3
สวมส๖๓๘ : บูรณาการการจัดการวิสาหกิจชุมชน 3
สวมส๖๓๙ : ชุมชนน่าอยู่และชุมชนจักรยาน 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สวมส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สวมส๖๐๐ : ปฏิสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติและเมืองน่าอยู่ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมมส๖๐๙ : สัมมนาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 1
สวมส๖๐๑ : สิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ 3
สวมส๖๐๒ : การวางแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ 3
สวมส๖๐๓ : ภูมิปัญญานิเวศกับเมืองน่าอยู่ 3
สวมส๖๐๔ : การคิดอย่างเป็นระบบ 3
สวมส๖๐๕ : ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมของเมืองน่าอยู่ในภาคสนาม 1
สวมส๖๐๖ : การสำรวจและวิเคราะห์ภูมินิเวศของเมืองและชุมชนในภาคสนาม 1
สวมส๖๐๗ : บูรณาการการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในภาคสนาม 1
สวมส๖๐๘ : บูรณาการการวิจัยเมืองน่าอยู่ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สวมส๖๑๐ : นิเวศวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ระบบ 3
สวมส๖๑๑ : มลพิษสิ่งแวดล้อมชุมชน 3
สวมส๖๑๒ : การจัดการขยะและของเสียอันตราย 3
สวมส๖๑๓ : สิ่งแวดล้อมและพลังงานสีเขียวของชุมชนเมืองที่ยั่งยืน 3
สวมส๖๑๔ : ข้อบังคับและกฎหมายสิ่งแวดล้อม 3
สวมส๖๑๕ : นโยบายสาธารณะสิ่งแวดล้อมสำหรับธรรมาภิบาล 3
สวมส๖๑๖ : ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น 3
สวมส๖๑๗ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3
สวมส๖๑๘ : เทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 3
สวมส๖๑๙ : ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3
สวมส๖๒๐ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3
สวมส๖๒๑ : เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อการวางแผนและการพัฒนาเชิงพื้นที่ 3
สวมส๖๒๒ : ประเด็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3
สวมส๖๒๓ : การใช้หน่วยที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3
สวมส๖๒๔ : การจัดการปริมาณและคุณภาพของน้ำ 3
สวมส๖๒๕ : การจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนและท้องถิ่น 3
สวมส๖๒๖ : การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับเมืองน่าอยู่ 3
สวมส๖๒๗ : การจัดการสัตว์ป่าในเมือง 3
สวมส๖๒๘ : การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 3
สวมส๖๒๙ : ภูมินิเวศและการออกแบบท้องถิ่น 3
สวมส๖๓๐ : สังคมคาร์บอนต่ำ 3
สวมส๖๓๑ : การจัดการสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศอาเซียน 3
สวมส๖๓๒ : การจัดการความขัดแย้ง 3
สวมส๖๓๓ : องค์กรการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน 3
สวมส๖๓๔ : ความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม 3
สวมส๖๓๕ : สังคมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
สวมส๖๓๖ : สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 3
สวมส๖๓๗ : เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง 3
สวมส๖๓๘ : บูรณาการการจัดการวิสาหกิจชุมชน 3
สวมส๖๓๙ : ชุมชนน่าอยู่และชุมชนจักรยาน 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
สวมส๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณฑิรา ยุติธรรม   (ประธานหลักสูตร)
 2. รองศาสตราจารย์ ประพฤติ เกิดสืบ
 3. รองศาสตราจารย์ กัมปนาท ภักดีกุล
 4. รองศาสตราจารย์ กาญจนา นาคะภากร
 5. รองศาสตราจารย์ กิติกร จามรดุสิต
 6. รองศาสตราจารย์ จำลอง อรุณเลิศอารีย์
 7. รองศาสตราจารย์ นาฏสุดา ภูมิจำนงค์
 8. รองศาสตราจารย์ เบญจภรณ์ ประภักดี
 9. รองศาสตราจารย์ รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์
 10. รองศาสตราจารย์ รุ่งจรัส หุตะเจริญ
 11. รองศาสตราจารย์ สยาม อรุณศรีมรกต
 12. รองศาสตราจารย์ สุระ พัฒนเกียรติ
 13. ศาสตราจารย์ สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงดี โตอิ้ม
 16. รองศาสตราจารย์ จารุวรรณ วงค์ทะเนตร
 17. รองศาสตราจารย์ นวลจันทร์ สิงห์คราญ
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรียาพร เกิดฤทธิ์
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรวดี โรจนกนันท์
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล สอนแจ่ม
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัณยา สุจริตกุล
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉราพร ขำโสภา
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์
 27. อาจารย์ กมลาภรณ์ คนองเดช
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันต์ ปานประยูร
 30. อาจารย์ นรินทร์ บุญตานนท์
 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรมิตา พันธ์วงศ์
 32. อาจารย์ รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข
 33. อาจารย์ รัตนะ บุลประเสริฐ
 34. อาจารย์ วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ
 35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา
 36. อาจารย์ หะริน สัจเดย์
 37. อาจารย์ จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร
 38. อาจารย์ จิรทยา เริ่มมนตรี
 39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมรัตน์ พุทธไทย
 40. อาจารย์ บัณฑิต ชาญณรงค์
 41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัฒน ทวีโภค
 42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพพล อรุณรัตน์
 43. อาจารย์ นวพร กาญจนศิรานนท์
 44. อาจารย์ บุญลือ คะเชนทร์ชาติ
 45. อาจารย์ เพชญ์ ภัคโชตานนท์
 46. อาจารย์ เพียงใจ พีระเกียรติขจร
 47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา เสรีนนท์ชัย
 48. อาจารย์ อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน