นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.en.mahidol.ac.th/eng/index.html

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- บุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อม
- นักวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม
- นักวิจัยภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นสาขาสิ่งแวดล้อม
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สวทม๕๐๑ : เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 3
สวทม๕๐๒ : การวิเคราะห์การไหลเวียนของสสารเพื่อผลิตภาพทางธรรมชาติ 3
สวทม๕๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม 3
สวทม๕๐๔ : หลักการประเมินเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3
สวทม๕๐๕ : การออกแบบเชิงนิเวศเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม 3
สวทม๕๐๖ : การศึกษาภาคสนามทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 1
สวทม๕๐๗ : การประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมในภาคสนาม 1
สวทม๕๐๘ : การพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในการศึกษาภาคสนาม 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สวทม๕๑๐ : เทคนิคการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ 3
สวทม๕๑๑ : เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3
สวทม๕๑๒ : เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและเหมาะสมในการจัดการสัตว์ป่า 3
สวทม๕๑๓ : เทคโนโลยีการบำบัดทางชีวภาพสำหรับสารมลพิษสิ่งแวดล้อม 3
สวทม๕๑๔ : เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 3
สวทม๕๑๕ : การจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสียชีวภาพ 3
สวทม๕๑๖ : เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ 3
สวทม๕๑๗ : นวัตกรรมสำหรับเทคโนโลยีการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน 3
สวทม๕๑๘ : เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานทดแทน 3
สวทม๕๑๙ : นาโนเทคโนโลยีเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3
สวทม๕๒๐ : เศรษฐกิจสีเขียว 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สวทม๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สวทม๕๐๑ : เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 3
สวทม๕๐๒ : การวิเคราะห์การไหลเวียนของสสารเพื่อผลิตภาพทางธรรมชาติ 3
สวทม๕๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม 3
สวทม๕๐๔ : หลักการประเมินเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3
สวทม๕๐๕ : การออกแบบเชิงนิเวศเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม 3
สวทม๕๐๖ : การศึกษาภาคสนามทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 1
สวทม๕๐๗ : การประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมในภาคสนาม 1
สวทม๕๐๘ : การพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในการศึกษาภาคสนาม 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สวทม๕๑๐ : เทคนิคการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ 3
สวทม๕๑๑ : เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3
สวทม๕๑๒ : เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและเหมาะสมในการจัดการสัตว์ป่า 3
สวทม๕๑๓ : เทคโนโลยีการบำบัดทางชีวภาพสำหรับสารมลพิษสิ่งแวดล้อม 3
สวทม๕๑๔ : เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 3
สวทม๕๑๕ : การจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสียชีวภาพ 3
สวทม๕๑๖ : เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ 3
สวทม๕๑๗ : นวัตกรรมสำหรับเทคโนโลยีการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน 3
สวทม๕๑๘ : เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานทดแทน 3
สวทม๕๑๙ : นาโนเทคโนโลยีเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3
สวทม๕๒๐ : เศรษฐกิจสีเขียว 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
สวทม๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันต์ ปานประยูร   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์
 3. รองศาสตราจารย์ นพพล อรุณรัตน์
 4. รองศาสตราจารย์ สุวรรณา บุญตานนท์
 5. รองศาสตราจารย์ กัมปนาท ภักดีกุล
 6. รองศาสตราจารย์ กาญจนา นาคะภากร
 7. รองศาสตราจารย์ กิติกร จามรดุสิต
 8. รองศาสตราจารย์ จารุวรรณ วงค์ทะเนตร
 9. รองศาสตราจารย์ จำลอง อรุณเลิศอารีย์
 10. รองศาสตราจารย์ นวลจันทร์ สิงห์คราญ
 11. รองศาสตราจารย์ นาฏสุดา ภูมิจำนงค์
 12. รองศาสตราจารย์ เบญจภรณ์ ประภักดี
 13. รองศาสตราจารย์ ประพฤติ เกิดสืบ
 14. รองศาสตราจารย์ รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์
 15. รองศาสตราจารย์ สยาม อรุณศรีมรกต
 16. รองศาสตราจารย์ สุระ พัฒนเกียรติ
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงดี โตอิ้ม
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมรัตน์ พุทธไทย
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรียาพร เกิดฤทธิ์
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉราพร ขำโสภา
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤตณะ พฤกษากร
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณฑิรา ยุติธรรม
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์
 30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์
 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรมิตา พันธ์วงศ์
 32. อาจารย์ เพียงใจ พีระเกียรติขจร
 33. อาจารย์ พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ
 34. อาจารย์ รัตนะ บุลประเสริฐ
 35. อาจารย์ วิชญา รงค์สยามานนท์
 36. อาจารย์ หะริน สัจเดย์
 37. อาจารย์ อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน
 38. อาจารย์ นรินทร์ บุญตานนท์
 39. อาจารย์ นวพร กาญจนศิรานนท์
 40. อาจารย์ บุญลือ คะเชนทร์ชาติ
 41. อาจารย์ จิรทยา เริ่มมนตรี

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล