นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เว็บไซต์ https://en.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย แต่อย่างไรก็ตาม เป้าหมายหลัก คือ การผลิตมหาบัณฑิตเข้าไปสู่ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ในตำแหน่งต่างๆ เช่น


- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
- นักวิเคราะห์โครงการและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
- นักเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
- นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สวทบ๖๐๐ : วิธีเชิงระบบเพื่อเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 3
สวทบ๖๐๑ : การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ 2
สวทบ๖๐๒ : การบูรณาการนิเวศวิทยาและสังคมศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3
สวทบ๖๐๓ : เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 3
สวทบ๖๐๔ : ระเบียบวิธีวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 3
สวทบ๖๐๕ : สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 1
สวทบ๖๐๖ : การสำรวจและการวิเคราะห์ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1
สวทบ๖๐๗ : การศึกษาภาคสนามการประเมินสิ่งแวดล้อม 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สวทบ๖๑๐ : การจัดการชายฝั่งอย่างบูรณาการ 3
สวทบ๖๑๑ : การจัดการปริมาณและคุณภาพของน้ำ 3
สวทบ๖๑๒ : นิเวศวิทยาสัตว์ป่าและการจัดการ 3
สวทบ๖๑๓ : นิเวศวิทยามนุษย์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3
สวทบ๖๑๔ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 3
สวทบ๖๑๕ : ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินและดินเสื่อมโทรม 3
สวทบ๖๑๖ : เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์เพื่อการจัดการมลพิษ 3
สวทบ๖๑๗ : เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีวภาพและพืช 3
สวทบ๖๑๘ : เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน 3
สวทบ๖๑๙ : เทคโนโลยีในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย 3
สวทบ๖๒๐ : เทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ 3
สวทบ๖๒๑ : ของเสียและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3
สวทบ๖๒๒ : การประยุกต์สารลดแรงตึงผิวในงานทางสิ่งแวดล้อม 3
สวทบ๖๒๓ : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 3
สวทบ๖๒๔ : เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 3
สวทบ๖๒๕ : การประเมินทางสิ่งแวดล้อม 3
สวทบ๖๒๖ : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 3
สวทบ๖๒๗ : การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 3
สวทบ๖๒๘ : การสื่อสารสิ่งแวดล้อม 3
สวทบ๖๒๙ : การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล 3
สวทบ๖๓๐ : การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรม 3
สวทบ๖๓๑ : การจัดการระบบสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรม 3
สวทบ๖๓๒ : แบบจำลองสิ่งแวดล้อม 3
สวทบ๖๓๓ : การจัดการก๊าชเรือนกระจก 3
สวทบ๖๓๔ : เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 3
สวทบ๖๓๕ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และภูมิสถิติ เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3
สวทบ๖๓๖ : ภูมิสารสนเทศ 3
สวทบ๖๓๗ : วงปีไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม 3
สวทบ๖๓๘ : การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในอดีตและการประยุกต์ 3
สวทบ๖๓๙ : การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และนิเวศวิทยาเพื่องานทางด้านสิ่งแวดล้อม 3
สวทบ๖๔๐ : การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติในงานวิจัยด้วยชุดโปรแกรมสถิติเพื่อสังคมศาสตร์สำหรับวินโดว์ 3
สวทบ๖๔๑ : การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ 3
สวทบ๖๔๒ : เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 3
สวทบ๖๔๓ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 3
สวทบ๖๔๔ : การจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สวทบ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สวทบ๖๐๐ : วิธีเชิงระบบเพื่อเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 3
สวทบ๖๐๑ : การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ 2
สวทบ๖๐๒ : การบูรณาการนิเวศวิทยาและสังคมศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3
สวทบ๖๐๓ : เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 3
สวทบ๖๐๔ : ระเบียบวิธีวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 3
สวทบ๖๐๕ : สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 1
สวทบ๖๐๖ : การสำรวจและการวิเคราะห์ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1
สวทบ๖๐๗ : การศึกษาภาคสนามการประเมินสิ่งแวดล้อม 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สวทบ๖๑๐ : การจัดการชายฝั่งอย่างบูรณาการ 3
สวทบ๖๑๑ : การจัดการปริมาณและคุณภาพของน้ำ 3
สวทบ๖๑๒ : นิเวศวิทยาสัตว์ป่าและการจัดการ 3
สวทบ๖๑๓ : นิเวศวิทยามนุษย์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3
สวทบ๖๑๔ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 3
สวทบ๖๑๕ : ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินและดินเสื่อมโทรม 3
สวทบ๖๑๖ : เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์เพื่อการจัดการมลพิษ 3
สวทบ๖๑๗ : เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีวภาพและพืช 3
สวทบ๖๑๘ : เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน 3
สวทบ๖๑๙ : เทคโนโลยีในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย 3
สวทบ๖๒๐ : เทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ 3
สวทบ๖๒๑ : ของเสียและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3
สวทบ๖๒๒ : การประยุกต์สารลดแรงตึงผิวในงานทางสิ่งแวดล้อม 3
สวทบ๖๒๓ : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 3
สวทบ๖๒๔ : เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 3
สวทบ๖๒๕ : การประเมินทางสิ่งแวดล้อม 3
สวทบ๖๒๖ : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 3
สวทบ๖๒๗ : การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 3
สวทบ๖๒๘ : การสื่อสารสิ่งแวดล้อม 3
สวทบ๖๒๙ : การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล 3
สวทบ๖๓๐ : การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรม 3
สวทบ๖๓๑ : การจัดการระบบสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรม 3
สวทบ๖๓๒ : แบบจำลองสิ่งแวดล้อม 3
สวทบ๖๓๓ : การจัดการก๊าชเรือนกระจก 3
สวทบ๖๓๔ : เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 3
สวทบ๖๓๕ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และภูมิสถิติ เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3
สวทบ๖๓๖ : ภูมิสารสนเทศ 3
สวทบ๖๓๗ : วงปีไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม 3
สวทบ๖๓๘ : การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในอดีตและการประยุกต์ 3
สวทบ๖๓๙ : การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และนิเวศวิทยาเพื่องานทางด้านสิ่งแวดล้อม 3
สวทบ๖๔๐ : การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติในงานวิจัยด้วยชุดโปรแกรมสถิติเพื่อสังคมศาสตร์สำหรับวินโดว์ 3
สวทบ๖๔๑ : การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ 3
สวทบ๖๔๒ : เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 3
สวทบ๖๔๓ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 3
สวทบ๖๔๔ : การจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติ 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
สวทบ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย   (ประธานหลักสูตร)
 2. อาจารย์ พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ
 3. อาจารย์ อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน
 4. อาจารย์ จิรทยา เริ่มมนตรี
 5. รองศาสตราจารย์ กัมปนาท ภักดีกุล
 6. รองศาสตราจารย์ กาญจนา นาคะภากร
 7. รองศาสตราจารย์ กิติกร จามรดุสิต
 8. รองศาสตราจารย์ จารุวรรณ วงค์ทะเนตร
 9. รองศาสตราจารย์ จำลอง อรุณเลิศอารีย์
 10. รองศาสตราจารย์ นาฏสุดา ภูมิจำนงค์
 11. รองศาสตราจารย์ เบญจภรณ์ ประภักดี
 12. รองศาสตราจารย์ ประพฤติ เกิดสืบ
 13. รองศาสตราจารย์ รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์
 14. รองศาสตราจารย์ สยาม อรุณศรีมรกต
 15. รองศาสตราจารย์ สุระ พัฒนเกียรติ
 16. ศาสตราจารย์ สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงดี โตอิ้ม
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมรัตน์ พุทธไทย
 21. รองศาสตราจารย์ นวลจันทร์ สิงห์คราญ
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรียาพร เกิดฤทธิ์
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัฒน ทวีโภค
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรวดี โรจนกนันท์
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล สอนแจ่ม
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัณยา สุจริตกุล
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉราพร ขำโสภา
 30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์
 31. อาจารย์ กมลาภรณ์ คนองเดช
 32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันต์ ปานประยูร
 33. อาจารย์ จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร
 34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพพล อรุณรัตน์
 35. อาจารย์ นรินทร์ บุญตานนท์
 36. อาจารย์ นวพร กาญจนศิรานนท์
 37. อาจารย์ บัณฑิต ชาญณรงค์
 38. อาจารย์ บุญลือ คะเชนทร์ชาติ
 39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรมิตา พันธ์วงศ์
 40. อาจารย์ เพียงใจ พีระเกียรติขจร
 41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณฑิรา ยุติธรรม
 42. อาจารย์ รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข
 43. อาจารย์ รัตนะ บุลประเสริฐ
 44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา เสรีนนท์ชัย
 45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา
 46. อาจารย์ หะริน สัจเดย์
 47. อาจารย์ วิชญา รงค์สยามานนท์
 48. รองศาสตราจารย์ ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา
 49. รองศาสตราจารย์ วีระเดช มีอินเกิด
 50. รองศาสตราจารย์ สุวลีย์ วรคุณพิเศษ
 51. รองศาสตราจารย์ อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
 52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงนุช สังข์อยุทธ์
 53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรธิดา วิเศษศิลปานนท์
 54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤตณะ พฤกษากร
 55. อาจารย์ โชติกา เมืองสง
 56. อาจารย์ ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย