นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารสาธารณสุข)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 19            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันการศึกษาทุกระดับทั้งในภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น และระดับกลาง ได้
- นักวิจัยในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในประเทศและต่างประเทศ
- นักบริหารสาธารณสุขในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สศคร๗๐๕ : วิทยาการระบาดและสถิติสำหรับการบริหารสาธารณสุข 3
สศบส๖๐๒ : การบริหารงานสาธารณสุข 3
สศบส๖๑๔ : ภาวะผู้นำ พฤติกรรมองค์การ และการพัฒนาระบบสุขภาพ 3
สศบส๖๑๖ : นโยบายและการวางแผนสุขภาพ 3
สศบส๖๒๒ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารสาธารณสุข 3
สศบส๖๒๔ : จริยธรรมและกฎหมายสำหรับการบริหารสาธารณสุข 1
สศบส๖๙๒ : การฝึกงานทางการบริหารสาธารณสุข 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   หมวดวิชานโยบายและการจัดการ
สศบส๖๓๐ : การจัดการทรัพยากรสุขภาพ 3
สศบส๖๓๔ : การกำกับและประเมินผลในงานสาธารณสุข 3
สศบส๖๓๕ : หัวข้อเฉพาะทางการบริหารงานสาธารณสุข 2
สศบส๖๔๒ : สาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3
สศบส๖๙๕ : สัมมนาปัญหาทางสาธารณสุขและการบริหาร 2
   หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
สศบส๖๐๕ : เศรษฐศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 3
สศบส๖๕๕ : การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์และการประเมินเทคโนโลยีทางสุขภาพ 3
   หมวดวิชาการบริหารโรงพยาบาล
สศบส๖๔๖ : หลักการบริหารโรงพยาบาล 32
สศบส๖๔๘ : การจัดการการเงินและบัญชีโรงพยาบาล 2
สศบส๖๖๑ : การจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล 2
สศบส๖๖๒ : ประเด็นทางการจัดการโรงพยาบาลสมัยใหม่ 2
สศบส๖๖๓ : เศรษฐศาสตร์โรงพยาบาล 2
   หมวดวิชาการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
สศบส๖๒๙ : การเจรจาและการระงับข้อพิพาททางการแพทย์และสาธารณสุข 2
สศบส๖๖๔ : การบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข 3
สศบส๖๖๕ : กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการแพทย์ 3
สศบส๖๗๕ : กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 2
สศบส๖๗๖ : กฎหมายมหาชน 3
   หมวดวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สศบส๖๘๓ : เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสุขภาพ 3
สศบส๖๘๔ : นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ 3
สศบส๖๘๕ : การกำกับดูแลและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 3
สศบส๖๘๙ : การสื่อสารความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยพิบัติ 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สศบส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12