นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)

วิชาเอก

 • วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
 • วิชาเอกโภชนวิทยา
 • วิชาเอกอนามัยครอบครัว
 • คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  หมวดวิชาแกน 10            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 37            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
  - ๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในส่วนของสาธารณสุขระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง กับสุขภาพ
  - ๒ นักวิชาการ ด้านส่งเสริมพัฒนา ด้านบริการทางวิชาการ ในศูนย์สุขภาพชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล อบจ.) โรงพยาบาล สถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์การนอกภาครัฐ (Non-governmental organizations; NGOs) องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
  - ๓ นักวิจัย ในศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาล สถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์การ นอกภาครัฐ (Non-governmental organizations; NGOs) องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
  - ๔ งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - อาชีพเฉพาะในวิชาเอก ดังนี้
  - ๑ วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ๑) นักวิชาการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ๒) นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพ
  - ๒ วิชาเอกโภชนวิทยา ๑) นักโภชนาการ ๒) ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักวิจัยด้านอาหารและโภชนาการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือองค์กรต่างๆ
  - ๓ วิชาเอกอนามัยครอบครัว ๑) นักวิชาการการสาธารณสุข ด้านอนามัยครอบครัว ๒) นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่มีบทบาทพัฒนาสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัยรวมทั้ง การพัฒนาสุขภาพครอบครัวและชุมชน

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  สศคร๖๖๓ : พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2
  สศชส๖๓๘ : ชีวสถิติพื้นฐาน 3
  สศบส๖๗๒ : การบริหารงานสาธารณสุขทั่วไป 2
  สศรบ๖๐๒ : หลักวิทยาการระบาด 3
  สศสษ๖๒๐ : สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 2
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
  สศบส๖๐๙ : เศรษฐศาสตร์และการคลังในงานอนามัยชุมชน 3
  สศอช๖๑๐ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการเฝ้าระวังทางสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๑ : การวิจัยทางระบบสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๒ : การฝึกงานทางการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๗ : สุขภาพประชากรและการพัฒนาบริการอนามัยชุมชน 3
     วิชาเอกโภชนวิทยา
  สศภว๖๐๒ : โภชนาการสาธารณสุข 3
  สศภว๖๒๒ : ระเบียบวิธีวิจัยทางอาหารและโภชนาการ 2
  สศภว๖๒๘ : อาหารและวิถีชีวิต 2
  สศภว๖๓๔ : บูรณาการวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 3
  สศภว๖๕๖ : สัมมนาทางโภชนวิทยา 1
  สศภว๖๕๗ : สัมมนาเพื่อการวิจัยทางโภชนวิทยา 1
     วิชาเอกอนามัยครอบครัว
  สศอค๕๒๖ : สุขภาพจิตครอบครัวและการให้คำปรึกษา 2
  สศอค๖๐๓ : การวิจัยด้านอนามัยครอบครัว 2
  สศอค๖๐๕ : สัมมนาทางอนามัยครอบครัว 2
  สศอค๖๔๑ : ครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ 2
  สศอค๖๔๒ : การวางแผนงานสุขภาพครอบครัว 2
  สศอค๖๔๕ : พัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดู 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  สศชส๕๐๐ : ชีวสถิติวิเคราะห์ขั้นแนะนำ 3
  สศบส๕๑๖ : จริยธรรมในระบบสุขภาพ 1
  สศภว๖๑๙ : โภชนาการผู้สูงอายุ 2
  สศภว๖๒๕ : การให้คำปรึกษาและการสื่อสารในงานโภชนาการ 2
  สศภว๖๓๕ : นวัตกรรมทางอาหารและโภชนาการ 2
  สศภว๖๔๐ : วิทยาการระบาดทางโภชนาการ 2
  สศภว๖๔๖ : การศึกษาด้วยตนเอง 2
  สศอค๖๑๑ : ชีวิตครอบครัวและเพศศึกษา 2
  สศอค๖๒๕ : การจัดการข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 2
  สศอค๖๒๗ : ครอบครัวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2
  สศอค๖๓๒ : การศึกษาดูงานต่างประเทศ 2
  สศอค๖๔๓ : สุขภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2
  สศอค๖๔๔ : สถานการณ์ปัจจุบันด้านอนามัยครอบครัว 2
  สศอค๖๙๔ : การฝึกภาคสนามอนามัยครอบครัว 2
  สศอช๖๐๓ : การฝึกภาคสนามพัฒนาสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๖ : การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๙ : การเตรียมความพร้อมและการจัดการภัยพิบัติ 2
  สศอช๖๖๖ : สัมมนาทางการพัฒนาระบบสุขภาพ 2
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
     วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
  สศอช๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
     วิชาเอกโภชนวิทยา
  สศภว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
     วิชาเอกอนามัยครอบครัว
  สศอค๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังสนา บุญธรรม   (รักษาการแทนประธานหลักสูตร)
  2. รองศาสตราจารย์ สุธรรม นันทมงคลชัย
  3. รองศาสตราจารย์ จีรนันท์ แกล้วกล้า
  4. รองศาสตราจารย์ พิทยา จารุพูนผล
  5. รองศาสตราจารย์ พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
  6. รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
  7. รองศาสตราจารย์ กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรภา หัตถโกศล
  9. รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
  10. รองศาสตราจารย์ ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า
  12. รองศาสตราจารย์ พัชราณี ภวัตกุล
  13. รองศาสตราจารย์ เรวดี จงสุวัฒน์
  14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิริณธิ์ กิตติพิชัย
  15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภัทร์ ไชยกุล
  16. รองศาสตราจารย์ สุภัทรา ลิลิตชาญ
  17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Carol Hutchinson
  18. อาจารย์ กรวรรณ ยอดไม้
  19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณิชชาภัทร ขันสาคร
  20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศินา ทาเขียว
  21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุมาวดี เหลาทอง
  22. รองศาสตราจารย์ จารุวรรณ ธาดาเดช
  23. รองศาสตราจารย์ มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
  24. รองศาสตราจารย์ มธุรส ทิพยมงคลกุล
  25. รองศาสตราจารย์ สุคนธา คงศีล
  26. รองศาสตราจารย์ อาภาพร เผ่าวัฒนา
  27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาธิป ศีลบุตร
  28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
  29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรณี วัฒนสมบูรณ์
  30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลินี สมภพเจริญ
  31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย
  32. อาจารย์ จันทร์จิรา โพธิ์สัตย์
  33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐนารี เอมยงค์
  34. อาจารย์ ยุวนุช สัตยสมบูรณ์
  35. อาจารย์ วัลลีรัตน์ พบคีรี