นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

ข้อมูลหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในทุกระดับสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดและ วางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข มีสมรรถนะการพัฒนาระบบสุขภาพมีทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข รวมทั้งการทำงานวิจัยด้านสาธารณสุขได้

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก ๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 24            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 27            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพ ดังต่อไปนี้


- ผู้บริหารงานสาธารณสุข
- ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข
- นักวิชาการและนักวิจัย ด้านสาธารณสุข
- งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สศคร๕๐๑ : สถานการณ์ด้านสุขภาพปัจจุบันและแนวโน้ม 3
สศชส๕๐๐ : ชีวสถิติวิเคราะห์ขั้นแนะนำ 3
สศอช๖๐๔ : การสาธารณสุขทั่วไป 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สศคร๖๐๔ : อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 3
สศคร๖๔๕ : นโยบายสุขภาพและการจัดการ 3
สศคร๖๖๙ : การพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุขและภาวะผู้นำ 3
สศคร๗๐๑ : สัมมนาการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการสาธารณสุข 3
สศคร๗๐๔ : การวิจัยทางสาธารณสุข 3
สศชส๖๓๘ : ชีวสถิติพื้นฐาน 3
สศรบ๖๐๒ : หลักวิทยาการระบาด 3
สศสษ๖๐๒ : พฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศคร๖๒๔ : เทคนิคการควบคุมโรคและสิ่งแวดล้อม 3
สศจว๖๐๒ : นิเวศวิทยาและวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ 3
สศชส๖๕๐ : เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ 3
สศบส๖๐๕ : เศรษฐศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 3
สศบส๖๐๙ : เศรษฐศาสตร์และการคลังในงานอนามัยชุมชน 3
สศบส๖๔๕ : สาธารณสุขมูลฐาน 3
สศบส๖๕๕ : การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์และการประเมินเทคโนโลยีทางสุขภาพ 3
สศบส๖๗๑ : ระบบสุขภาพและการพัฒนา 3
สศบส๖๗๓ : เศรษฐศาสตร์สุขภาพ : ทฤษฎีและทางเลือกนโยบาย 3
สศบส๖๗๘ : การจัดทำนโยบายสาธารณสุข ดำเนินการ และการประเมินผล 2
สศภว๖๐๐ : กลยุทธ์และวิธีการส่งเสริมโภชนาการ 3
สศภว๖๐๒ : โภชนาการสาธารณสุข 3
สศรบ๖๓๒ : วิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาดและการสำรวจโรคในช่องปาก 3
สศรบ๖๓๔ : การศึกษาพิเศษการวิจัยสุขภาพในช่องปาก 3
สศวส๕๖๔ : แนะนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และภาพถ่ายระยะไกล 3
สศสษ๖๓๖ : การพัฒนาสื่อในงานสาธารณสุข 3
สศอช๖๐๙ : การเตรียมพร้อมและการจัดการอุบัติภัย 3
สศอช๖๑๗ : สุขภาพประชากรและการพัฒนาบริการอนามัยชุมชน 3
สศอช๖๗๘ : สัมมนาปัญหาสาธารณสุขและบริการสุขภาพ 3
สศอส๖๕๙ : เทคโนโลยีอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 3
สศอส๖๖๐ : การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 3
สศอส๖๗๔ : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สศคร๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สศคร๕๐๑ : สถานการณ์ด้านสุขภาพปัจจุบันและแนวโน้ม 3
สศชส๕๐๐ : ชีวสถิติวิเคราะห์ขั้นแนะนำ 3
สศอช๖๐๔ : การสาธารณสุขทั่วไป 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สศคร๖๐๔ : อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 3
สศคร๖๔๕ : นโยบายสุขภาพและการจัดการ 3
สศคร๖๖๙ : การพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุขและภาวะผู้นำ 3
สศคร๗๐๑ : สัมมนาการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการสาธารณสุข 3
สศคร๗๐๓ : การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข 3
สศคร๗๐๔ : การวิจัยทางสาธารณสุข 3
สศชส๖๓๘ : ชีวสถิติพื้นฐาน 3
สศรบ๖๐๒ : หลักวิทยาการระบาด 3
สศสษ๖๐๒ : พฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา 3
สศอช๖๘๘ : ฝึกภาคสนาม 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศคร๖๒๔ : เทคนิคการควบคุมโรคและสิ่งแวดล้อม 3
สศจว๖๐๒ : นิเวศวิทยาและวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ 3
สศชส๖๕๐ : เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ 3
สศบส๖๐๕ : เศรษฐศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 3
สศบส๖๐๙ : เศรษฐศาสตร์และการคลังในงานอนามัยชุมชน 3
สศบส๖๔๕ : สาธารณสุขมูลฐาน 3
สศบส๖๕๕ : การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์และการประเมินเทคโนโลยีทางสุขภาพ 3
สศบส๖๗๑ : ระบบสุขภาพและการพัฒนา 3
สศบส๖๗๓ : เศรษฐศาสตร์สุขภาพ : ทฤษฎีและทางเลือกนโยบาย 3
สศบส๖๗๘ : การจัดทำนโยบายสาธารณสุข ดำเนินการ และการประเมินผล 2
สศภว๖๐๐ : กลยุทธ์และวิธีการส่งเสริมโภชนาการ 3
สศภว๖๐๒ : โภชนาการสาธารณสุข 3
สศรบ๖๓๒ : วิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาดและการสำรวจโรคในช่องปาก 3
สศรบ๖๓๔ : การศึกษาพิเศษการวิจัยสุขภาพในช่องปาก 3
สศวส๕๖๔ : แนะนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และภาพถ่ายระยะไกล 3
สศสษ๖๓๖ : การพัฒนาสื่อในงานสาธารณสุข 3
สศอช๖๐๙ : การเตรียมพร้อมและการจัดการอุบัติภัย 3
สศอช๖๑๗ : สุขภาพประชากรและการพัฒนาบริการอนามัยชุมชน 3
สศอช๖๗๘ : สัมมนาปัญหาสาธารณสุขและบริการสุขภาพ 3
สศอส๖๕๙ : เทคโนโลยีอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 3
สศอส๖๖๐ : การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 3
สศอส๖๗๔ : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
สศคร๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐนารี เอมยงค์   (ประธานหลักสูตร)
 2. รองศาสตราจารย์ มธุรส ทิพยมงคลกุล
 3. รองศาสตราจารย์ จีรนันท์ แกล้วกล้า
 4. รองศาสตราจารย์ สุคนธา คงศีล
 5. รองศาสตราจารย์ อาภาพร เผ่าวัฒนา
 6. รองศาสตราจารย์ ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
 7. รองศาสตราจารย์ มณฑา เก่งการพานิช
 8. รองศาสตราจารย์ โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
 9. รองศาสตราจารย์ จารุวรรณ ธาดาเดช
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวี สายวิชัย
 12. รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนาศรี สีหะบุตร
 14. รองศาสตราจารย์ พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
 15. รองศาสตราจารย์ พัชราณี ภวัตกุล
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรณี วัฒนสมบูรณ์
 17. รองศาสตราจารย์ เรวดี จงสุวัฒน์
 18. รองศาสตราจารย์ ศุภชัย ปิติกุลตัง
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุคนธา ศิริ
 20. รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ รวิวรกุล
 21. อาจารย์ ธนกฤต เนียมหอม
 22. รองศาสตราจารย์ ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
 23. อาจารย์ ภูเบศร์ แสงสว่าง
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวนุช สัตยสมบูรณ์
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังสนา บุญธรรม
 26. รองศาสตราจารย์ แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ
 27. อาจารย์ ธวัช เพชรไทย
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัณญา เบญจกุล
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาล สิงหกันต์
 30. รองศาสตราจารย์ มลินี สมภพเจริญ
 31. รองศาสตราจารย์ วิริณธิ์ กิตติพิชัย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล