นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สนเทศศาสตร์สุขภาพ)

จุดเด่นของหลักสูตร

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตร แรกของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีการพัฒนาเป็นหลักสูตร ในระดับปริญญามหาบัณฑิต ในลักษณะหลักสูตรนานาชาติ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑๗ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกปีการศึกษา ๒๕๕๒ ในลักษณะหลักสูตรนานาชาติ มีนักศึกษาต่างชาติสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร จากสหรัฐอเมริกา ประเทศ จีน เนปาล กัมพูชา เวียดนาม นักศึกษาชาวไทยที่สมัครเข้าเรียนมาจาก ๒ สาขาวิชาสำคัญ คือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) พัฒนาขึ้นมา โดยภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งมีประวัติยาวนานมาจากการพัฒนาหลักสูตร วิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ ด้วยความสำเร็จมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘ ด้วยทักษะและองค์ความรู้ทางด้าน ชีวสถิติที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ ทำให้การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ ประยุกต์กับ ข้อมูลจำนวนมาก ประยุกต์กับฐานข้อมูลด้านสุขภาพที่มาจากหลายๆ แหล่ง และมีการสื่อสารเชื่อมโยงกัน ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารของข้อมูล เพื่อประโยชน์ทางด้านสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านสุขภาพ การบริหาร จัดการ รวมถึงนโยบายสุขภาพด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติของมวลมนุษยชาติ ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้วาง รากฐานเครือข่ายของวงวิชาการด้านสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ทั้งหน่วยงานของรัฐด้านสุขภาพ องค์กร อิสระด้านวิชาการ และการประยุกต์สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ตลอดจนสมาคมซึ่งเป็นทีประสานกันทำงาน ด้านวิชาการ ประกอบกับงานด้านสนเทศาสตร์ทางสุขภาพ เป็นงานที่บุคลากรด้านนี้ทุกท่าน ทำด้วย ความรักในองค์ความรู้ ความศัทธาต่อสาขาวิชา มีความประสงค์ที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ ที่พร้อม มีทัศนคติที่ดี และมีความภูมิใจในสาขาวิชาของตนเอง ๔. ระบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีแผน ก๒ ซึ่งทำงานวิจัยในลักษณะวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต และในแผน ข ซึ่งทำงานวิจัยในลักษณะสารนิพนธ์ ๖ หน่วยกิต เป็นแนวทางที่เอื้อให้การเลือก แผนการศึกษาเหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละคน โดยยึดหลักของระบบการเรียนโดยให้นักศึกษาเป็น ศูนย์กลาง ๕. ระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ เป็นหลักสูตรนานาชาติ สามารถรองรับการเป็นสมาชิกของ ASEAN Community ในปี ๒๐๑๕ ได้ทันที

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการและนักวิจัยด้านสนเทศศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- นักวิเคราะห์ระบบออกแบบระบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรด้านสุขภาพ
- นักวิเคราะห์และจัดการข้อมูลชั้นสูง

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สศชส๕๕๑ : ฐานความรู้ทางคอมพิวเตอร์และสนเทศศาสตร์ 2
สศชส๕๕๒ : ฐานความรู้ทางการแพทย์และสุขภาพ 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สศชส๖๓๘ : ชีวสถิติพื้นฐาน 3
สศชส๖๕๐ : เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ 3
สศชส๖๕๘ : ระบบฐานข้อมูลสุขภาพ 3
สศชส๖๖๒ : วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ 3
สศชส๖๗๒ : การจัดการโครงการสารสนเทศ 3
สศชส๖๘๖ : หลักสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์และระบบสุขภาพ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศชส๖๔๓ : ระบบการดูแลสุขภาพอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ 3
สศชส๖๔๗ : การทำเหมืองข้อมูลและการค้นพบความรู้ 3
สศชส๖๔๙ : ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจทางสุขภาพ 3
สศชส๖๖๔ : การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศสุขภาพ 3
สศชส๖๖๘ : การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางสุขภาพ 3
สศชส๖๖๙ : บันทึกข้อมูลการแพทย์และมาตรฐาน 3
สศชส๖๗๑ : การจัดการระบบสารสนเทศทางสุขภาพ 3
สศชส๖๗๓ : ความมั่นคงในระบบสารสนเทศทางสุขภาพ 3
สศชส๖๘๑ : สัมมนาทางสนเทศศาสตร์สุขภาพ 2
สศชส๖๘๓ : การสื่อสารข้อมูลและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
สศชส๖๘๕ : การศึกษาเฉพาะด้านสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สศชส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สศชส๕๕๑ : ฐานความรู้ทางคอมพิวเตอร์และสนเทศศาสตร์ 2
สศชส๕๕๒ : ฐานความรู้ทางการแพทย์และสุขภาพ 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สศชส๖๓๘ : ชีวสถิติพื้นฐาน 3
สศชส๖๕๐ : เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ 3
สศชส๖๕๘ : ระบบฐานข้อมูลสุขภาพ 3
สศชส๖๖๒ : วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ 3
สศชส๖๗๒ : การจัดการโครงการสารสนเทศ 3
สศชส๖๘๖ : หลักสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์และระบบสุขภาพ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศชส๖๔๓ : ระบบการดูแลสุขภาพอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ 3
สศชส๖๔๗ : การทำเหมืองข้อมูลและการค้นพบความรู้ 3
สศชส๖๔๙ : ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจทางสุขภาพ 3
สศชส๖๖๔ : การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศสุขภาพ 3
สศชส๖๖๘ : การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางสุขภาพ 3
สศชส๖๖๙ : บันทึกข้อมูลการแพทย์และมาตรฐาน 3
สศชส๖๗๑ : การจัดการระบบสารสนเทศทางสุขภาพ 3
สศชส๖๗๓ : ความมั่นคงในระบบสารสนเทศทางสุขภาพ 3
สศชส๖๘๑ : สัมมนาทางสนเทศศาสตร์สุขภาพ 2
สศชส๖๘๓ : การสื่อสารข้อมูลและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
สศชส๖๘๕ : การศึกษาเฉพาะด้านสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 2
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
สศชส๖๖๐ : สารนิพนธ์ 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่