นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ชีวสถิติ)

จุดเด่นของหลักสูตร

๑. หลักสูตรมุ่งเน้นเนื้อหาด้านทฤษฎีและการประยุกต์สถิติในงานวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ๒. หลักสูตรมีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศเป็นอย่างดี ทั้งด้านการเรียนการสอน งานวิจัย รวมถึง โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาเป็นบางกรณี

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการด้านชีวสถิติ
- นักวิจัยทางชีวสถิติ ทางการแพทย์ สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- นักชีวสถิติ ประจำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือบริษัทผู้ผลิตยา
- นักจัดการด้านฐานข้อมูล ด้านการแพทย์ สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สศชส๕๕๔ : คณิตศาสตร์สถิติขั้นแนะนำ 2
สศอช๖๐๔ : การสาธารณสุขทั่วไป 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สศชส๖๐๑ : ทฤษฎีสถิติ 3
สศชส๖๐๓ : ชีวสถิติวิเคราะห์ ๑ 3
สศชส๖๒๒ : การวิเคราะห์ข้อมูลแบบกลุ่ม 3
สศชส๖๓๐ : วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3
สศชส๖๙๖ : ตัวแบบเชิงเส้น 3
สศรบ๖๐๒ : หลักวิทยาการระบาด 3
สศอช๖๐๓ : การฝึกภาคสนามพัฒนาสุขภาพชุมชน 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศชส๕๐๐ : ชีวสถิติวิเคราะห์ขั้นแนะนำ 3
สศชส๖๐๘ : สถิติสุขภาพ 3
สศชส๖๑๐ : ทฤษฎีการชักตัวอย่างและการประยุกต์ 3
สศชส๖๑๒ : แผนแบบเชิงการทดลองและการวิเคราะห์ 3
สศชส๖๒๐ : ตัวแบบเชิงเส้นแบบวางนัยทั่วไป 3
สศชส๖๓๖ : การวิเคราะห์อภิมาน 3
สศชส๖๓๘ : ชีวสถิติพื้นฐาน 3
สศชส๖๕๑ : คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
สศชส๖๕๔ : ชีวสถิติขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3
สศชส๖๕๖ : ภาวะผู้นำด้านชีวสถิติ 3
สศชส๖๖๖ : การจำลองแบบเชิงสถิติ 3
สศชส๖๘๒ : การศึกษาพิเศษ 2
สศชส๖๙๕ : สัมมนาชีวสถิติ 2
สศชส๖๙๗ : การจัดการข้อมูล 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สศชส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12