นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

ข้อมูลหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เว็บไซต์ https://med.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง(วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)

วิชาเอก

 • กุมารเวชศาสตร์
 • จักษุวิทยา
 • จิตเวชศาสตร์
 • พยาธิวิทยาคลินิก
 • พยาธิวิทยากายวิภาค
 • นิติเวชศาสตร์
 • เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
 • วิสัญญีวิทยา
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • ศัลยศาสตร์
 • ประสาทศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
 • โสต ศอ นาสิกวิทยา
 • ออร์โธปิดิกส์
 • อายุรศาสตร์
 • คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  หมวดวิชาแกน 4            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 24            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 40            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสายวิชาการ ในองค์กรของรัฐหรือเอกชน
  - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสายบริหารในองค์กรของรัฐหรือเอกชน
  - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการเฉพาะสาขาเมื่อศึกษาเพิ่มเติมตามหลักสูตรแพทย์เฉพาะทางของแพทยสภา

  รายวิชาในหลักสูตร

  รายวิชาในหลักสูตร
  ไม่ระบุหมวดวิชา หน่วยกิต
     วิชาเอกรังสีวิทยาวินิจฉัย
  รมรส๗๐๕ : ภาพวินิจฉัยทรวงอก ๑ 3
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  รมปส๗๐๑ : วิทยาศาสตร์การแพทย์และคลินิกสัมพันธ์ 2
  รมปส๗๐๒ : ระบบสุขภาพและการจัดการบริการสุขภาพ 1
  รมปส๗๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ 1
     วิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์
  รมศศ๗๐๔ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและการดูแลภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม ๑ 3
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์
  รมกม๗๐๑ : กุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยในที่มีการเจ็บป่วยฉับพลัน 3
  รมกม๗๐๒ : เวชปฏิบัติทารกแรกเกิด 3
  รมกม๗๐๓ : กุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอก 3
  รมกม๗๐๔ : กุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยในที่เป็นเด็กโต 3
  รมกม๗๐๕ : การบริบาลทารกแรกเกิดวิกฤต 3
  รมกม๗๐๖ : กุมารเวชศาสตร์กึ่งวิกฤต 3
  รมกม๗๐๗ : โครงงานวิจัยทางกุมารเวชศาสตร์ ๑ 3
  รมกม๗๐๘ : โครงงานวิจัยทางกุมารเวชศาสตร์ ๒ 3
  รมกม๗๒๖ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 3
     วิชาเอกจักษุวิทยา
  รมจษ๗๐๑ : หลักการพื้นฐานทางจักษุวิทยา 3
  รมจษ๗๐๒ : จักษุวิทยาคลินิก ๑ 3
  รมจษ๗๐๓ : จักษุวิทยาคลินิก ๒ 3
  รมจษ๗๐๔ : หัตถการทางจักษุวิทยา ๑ 2
  รมจษ๗๐๕ : หัตถการทางจักษุวิทยา ๒ 3
  รมจษ๗๐๖ : จักษุวิทยาเฉพาะทาง ๑ 3
  รมจษ๗๐๗ : จักษุวิทยาเฉพาะทาง ๒ 3
  รมจษ๗๐๘ : โครงงานวิจัยทางจักษุวิทยา ๑ 2
  รมจษ๗๐๙ : โครงงานวิจัยทางจักษุวิทยา ๒ 2
     วิชาเอกจิตเวชศาสตร์
  รมจว๗๐๑ : ความรู้พื้นฐานทางจิตเวชศาสตร์ 2
  รมจว๗๐๒ : การปฏิบัติงานทางคลินิกและการประเมินทางจิตเวชศาสตร์ ๑ 2
  รมจว๗๐๓ : การปฏิบัติงานทางคลินิกและการประเมินทางจิตเวชศาสตร์ ๒ 2
  รมจว๗๐๔ : ทักษะการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยนอกทางจิตเวช ๑ 2
  รมจว๗๐๕ : ทักษะการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยนอกทางจิตเวช ๒ 2
  รมจว๗๐๖ : การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช 2
  รมจว๗๐๗ : สัมมนาหัวข้อคัดสรรทางจิตเวชศาสตร์ 3
  รมจว๗๐๘ : กรณีศึกษาผู้ป่วยทางจิตเวชศาสตร์ 3
  รมจว๗๐๙ : การดูแลผู้ป่วยโรคทางจิตเวชที่ซับซ้อน ๑ 2
  รมจว๗๑๐ : จิตบำบัด 2
  รมจว๗๑๑ : การดูแลผู้ป่วยนอกทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นขั้นพื้นฐาน 2
     วิชาเอกนิติเวชศาสตร์
  รมนว๗๐๑ : การชันสูตรศพทางนิติเวชศาสตร์ 3
  รมนว๗๐๒ : การชันสูตร ณ ที่เกิดเหตุอาชญากรรม 3
  รมนว๗๐๓ : นิติเวชคลินิก 3
  รมนว๗๐๔ : นิติพันธุศาสตร์ 3
  รมนว๗๐๕ : นิติพิษวิทยา 3
  รมนว๗๐๖ : สัมมนาทางนิติเวชศาสตร์ 3
  รมนว๗๐๗ : โครงงานวิจัยทางนิติเวชศาสตร์ 3
  รมพย๗๐๗ : ทักษะปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาชันสูตรศพ 3
     วิชาเอกพยาธิวิทยากายวิภาค
  รมพย๗๐๑ : ศัลยพยาธิวิทยาด้วยตาเปล่า ๑ 3
  รมพย๗๐๒ : ศัลยพยาธิวิทยาด้วยตาเปล่า ๒ 3
  รมพย๗๐๓ : จุลพยาธิวิทยาวินิจฉัย ๑ 3
  รมพย๗๐๔ : จุลพยาธิวิทยาวินิจฉัย ๒ 3
  รมพย๗๐๕ : การให้คำปรึกษาทางพยาธิวิทยาระหว่างการผ่าตัด ๑ 3
  รมพย๗๐๖ : การให้คำปรึกษาทางพยาธิวิทยาระหว่างการผ่าตัด ๒ 3
  รมพย๗๐๗ : ทักษะปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาชันสูตรศพ 3
  รมพย๗๐๘ : เซลล์พยาธิวิทยา 3
     วิชาเอกพยาธิวิทยาคลินิก
  รมพค๗๐๒ : พื้นฐานทางเคมีคลินิกและพิษวิทยา 2
  รมพค๗๐๓ : ความรู้ทางภูมิคุ้มกันวิทยาทางห้องปฏิบัติการและจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 3
  รมพค๗๐๔ : โลหิตวิทยาพื้นฐาน 2
  รมพค๗๐๕ : หลักการพื้นฐาน และการปฏิบัติทางเวชศาสตร์การบริการโลหิต 2
  รมพค๗๐๖ : พยาธิวิทยาระดับโมเลกุล 2
  รมพค๗๐๗ : หลักการทางจุลชีววิทยาวินิจฉัยและไวรัสวิทยา 2
  รมพค๗๐๘ : หลักการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย 1
  รมพค๗๐๙ : โครงงานวิจัยทางพยาธิวิทยาคลินิก 2
  รมพธ๖๐๒ : การแพทย์แม่นยำและจีโนม 2
  รมพธ๖๐๘ : เคมีคลินิก พิษวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 2
  รมพธ๖๐๙ : จุลชีววิทยาคลินิกและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 2
  รมพธ๖๑๐ : โลหิตวิทยาพร้อมมูล และเวชศาสตร์บริการโลหิต 2
     วิชาเอกวิสัญญีวิทยา
  รมวส๗๐๑ : ความรู้พื้นฐานทางการให้ยาระงับความรู้สึก 2
  รมวส๗๐๒ : พื้นฐานทางภาพรังสีวินิจฉัยสำหรับวิสัญญีแพทย์ 1
  รมวส๗๐๓ : หลักการทางวิสัญญีวิทยา 3
  รมวส๗๐๔ : วิสัญญีคลินิก 3
  รมวส๗๐๕ : การให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะทาง 3
  รมวส๗๐๗ : การให้ยาระงับความรู้สึกเด็ก ๑ 3
  รมวส๗๐๘ : การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดทางระบบประสาท ๑ 3
  รมวส๗๐๙ : การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด และทรวงอก ๑ 3
  รมวส๗๑๐ : หัวข้อทันยุคและสัมมนาทางวิสัญญีวิทยา 3
     วิชาเอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  รมวฟ๗๐๑ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู ๑ 3
  รมวฟ๗๐๒ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู ๒ 1
  รมวฟ๗๐๓ : ไฟฟ้าวินิจฉัย ๑ 3
  รมวฟ๗๐๔ : ไฟฟ้าวินิจฉัย ๒ 1
  รมวฟ๗๐๕ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางระบบประสาท ๑ 3
  รมวฟ๗๐๖ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางระบบประสาท ๒ 2
  รมวฟ๗๐๗ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ๑ 3
  รมวฟ๗๐๘ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางกลุ่มโรคเฉพาะอื่นๆ ๑ 3
  รมวฟ๗๐๙ : กายอุปกรณ์เทียมและเสริม ๑ 1
  รมวฟ๗๑๐ : การฝึกปฏิบัติงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้ป่วยใน 1
  รมวฟ๗๑๑ : ชีวสถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๑ 1
  รมวฟ๗๑๒ : ชีวสถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๒ 1
  รมวฟ๗๑๓ : ชีวสถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๓ 1
     วิชาเอกศัลยศาสตร์
  รมศศ๗๐๑ : วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 1
  รมศศ๗๐๒ : ศัลยศาสตร์ทั่วไปและทางเดินอาหารขั้นสูง ๑ 3
  รมศศ๗๐๓ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ๑ 3
  รมศศ๗๐๔ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและการดูแลภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม ๑ 3
  รมศศ๗๐๕ : หลักการทางกุมารศัลยศาสตร์ 3
  รมศศ๗๐๖ : หลักการศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ๑ 3
  รมศศ๗๐๗ : ศัลยศาสตร์ตกแต่งพื้นฐาน 3
  รมศศ๗๐๘ : เวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม 2
  รมศศ๗๐๙ : วิจัยทางศัลยศาสตร์ 2
     วิชาเอกอายุรศาสตร์
  รมอย๗๐ : การให้คำปรึกษาทางอายุรศาสตร์ 1
  รมอย๗๐๑ : ความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร์ 2
  รมอย๗๐๒ : อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก 2
  รมอย๗๐๓ : อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน ๑ 2
  รมอย๗๐๔ : อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน ๒ 2
  รมอย๗๐๕ : อายุรศาสตร์ผู้ป่วยใน ๑ 3
  รมอย๗๐๖ : อายุรศาสตร์ผู้ป่วยใน ๒ 3
  รมอย๗๐๗ : เวชบำบัดวิกฤตและกึ่งวิกฤตทางอายุรศาสตร์ ๑ 3
  รมอย๗๐๘ : เวชบำบัดวิกฤตและกึ่งวิกฤตทางอายุรศาสตร์ ๒ 3
  รมอย๗๑๐ : การรายงานผู้ป่วยน่าสนใจ 1
  รมอย๗๑๑ : สโมสรวารสารทางอายุรศาสตร์ 1
  รมอย๗๑๒ : การประชุมปัญหาผู้ป่วยเสียชีวิตและเกิดภาวะไม่พึงประสงค์ 1
     วิชาเอกโสต ศอ นาสิกวิทยา
  รมสน๗๐๑ : ศัลยกายวิภาคศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางโสต ศอ นาสิกวิทยา 3
  รมสน๗๐๒ : ภาวะฉุกเฉินทางโสต ศอ นาสิก 1
  รมสน๗๐๓ : วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานทางโสต ศอ นาสิกวิทยา 3
  รมสน๗๐๔ : หัตถการพื้นฐานทางโสต ศอ นาสิกวิทยา 3
  รมสน๗๐๕ : โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา ๑ 3
  รมสน๗๐๖ : นาสิกวิทยาและวิทยาภูมิแพ้ ๑ 3
  รมสน๗๐๗ : ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ และวิทยากล่องเสียง ๑ 3
  รมสน๗๐๘ : โสต ศอ นาสิกวิทยาทั่วไปและเด็ก ๑ 3
  รมสน๗๐๙ : การฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัว 2
     วิชาเอกเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  รมวน๗๐๑ : ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 1
  รมวน๗๐๒ : หลักการทางการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสี 3
  รมวน๗๐๓ : การออกแบบการตรวจสแกนและความปลอดภัยทางรังสี 3
  รมวน๗๐๔ : ภาพวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๑ 3
  รมวน๗๐๕ : การรักษาโรคต่อมไทรอยด์ด้วยสารกัมมันตรังสี 3
  รมวน๗๐๖ : หัวข้อทันยุคทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 2
  รมวน๗๐๗ : วิทยาการตรวจสแกนมะเร็งทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3
  รมวน๗๐๘ : การรักษาโรคมะเร็งด้วยสารกัมมันตรังสี 3
  รมวน๗๐๙ : สัมมนาเชิงการรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3
     วิชาเอกรังสีวิทยาวินิจฉัย
  รมรส๗๐๑ : ภาพวินิจฉัยฉุกเฉิน ๑ 3
  รมรส๗๐๒ : ภาพวินิจฉัยช่องท้อง ๑ 3
  รมรส๗๐๓ : ภาพวินิจฉัยระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ๑ 3
  รมรส๗๐๔ : ภาพวินิจฉัยระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ 3
  รมรส๗๐๖ : ภาพวินิจฉัยระบบประสาท ๑ 3
  รมรส๗๐๗ : รังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท 3
  รมรส๗๐๘ : รังสีวิทยาร่วมรักษาระบบลำตัว ๑ 3
     วิชาเอกรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
  รมรร๗๐๑ : รังสีรักษามะเร็งเต้านม ๑ 3
  รมรร๗๐๒ : รังสีรักษามะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี ๑ 3
  รมรร๗๐๓ : รังสีรักษามะเร็งศีรษะและลำคอ ๑ 3
  รมรร๗๐๔ : รังสีรักษามะเร็งและเนื้องอกสมอง ๑ 3
  รมรร๗๐๕ : รังสีรักษามะเร็งระบบทางเดินอาหาร ๑ 3
  รมรร๗๐๖ : รังสีรักษามะเร็งปอด 3
  รมรร๗๐๗ : รังสีรักษามะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศชาย 3
  รมรร๗๐๘ : โครงงานวิจัยทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 3
     วิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์
  รมปศ๗๐๑ : ประสาทศัลยศาสตร์ร่วมสมัย 3
  รมปศ๗๐๒ : ประสาทศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 3
  รมปศ๗๐๓ : ประสาทศัลยศาสตร์เนื้องอกในสมอง ๑ 3
  รมปศ๗๐๔ : ประสาทศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง ๑ 3
  รมปศ๗๐๕ : ประสาทศัลยศาสตร์หลอดเลือด ๑ 3
  รมปศ๗๐๖ : ประสาทศัลยศาสตร์เนื้องอกในสมอง ๒ 3
  รมปศ๗๐๗ : ประสาทศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง ๒ 3
  รมปศ๗๐๘ : ประสาทศัลยศาสตร์หลอดเลือด ๒ 3
     วิชาเอกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  รมศย๗๐๑ : ยูโรวิทยาคลินิก 2
  รมศย๗๐๒ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาผู้ป่วยนอก 3
  รมศย๗๐๓ : ภาวะฉุกเฉินทางยูโรวิทยา 3
  รมศย๗๐๔ : โรคนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ และการผ่าตัดสร้างเสริมระบบทางเดินปัสสาวะ 3
  รมศย๗๐๕ : ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะเด็กและสตรี 3
  รมศย๗๐๖ : การปลูกถ่ายไตและสุขภาพเพศชาย 3
  รมศย๗๐๗ : โรคมะเร็งและการผ่าตัดผ่านกล้องของระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศชาย 3
  รมศศ๗๐๑ : วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 1
  รมศศ๗๐๙ : วิจัยทางศัลยศาสตร์ 2
     วิชาเอกออร์โธปิดิกส์
  รมอธ๗๐๑ : อุบัติเหตุออร์โธปิดิกส์ขั้นพื้นฐาน 3
  รมอธ๗๐๒ : ออร์โธปิดิกส์เด็ก 3
  รมอธ๗๐๓ : ออร์โธปิดิกส์ทางกระดูกสันหลัง 3
  รมอธ๗๐๔ : ออร์โธปิดิกส์ทางเวชศาสตร์การกีฬา 3
  รมอธ๗๐๕ : ออร์โธปิดิกส์ทางมือและรยางค์บนและจุลศัลยศาสตร์ 3
  รมอธ๗๐๖ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทางข้อสะโพกและข้อเข่า 3
  รมอธ๗๐๗ : หลักการพื้นฐานทางการวิจัยออร์โธปิดิกส์ 3
  รมอธ๗๐๘ : ปฏิบัติการวิจัยทางออร์โธปิดิกส์ 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  รมจษ๗๑๙ : จักษุสาธารณสุข 2
     วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์
  รมกม๗๐๙ : กุมารเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 3
  รมกม๗๑๐ : สัมมนากุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง 3
  รมกม๗๑๓ : กุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยในที่มีโรคติดเชื้อ 3
  รมกม๗๑๔ : กุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยในที่เป็นเด็กเล็ก 3
  รมกม๗๑๕ : กุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง 3
  รมกม๗๑๖ : กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม 3
  รมกม๗๑๗ : กุมารเวชศาสตร์สังคมและชุมชนและเวชศาสตร์วัยรุ่น 3
  รมกม๗๑๘ : กุมารเวชศาสตร์วิกฤต 3
  รมกม๗๑๙ : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 3
  รมกม๗๒๐ : กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 3
  รมกม๗๒๑ : กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ 3
  รมกม๗๒๒ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ 3
  รมกม๗๒๓ : กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา 3
  รมกม๗๒๔ : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน 3
  รมกม๗๒๕ : กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 3
  รมกม๗๒๗ : กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ 3
  รมกม๗๒๘ : กุมารเวชศาสตร์โรคพันธุกรรม 3
  รมกม๗๒๙ : กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา 3
  รมกม๗๓๐ : กุมารเวชศาสตร์โรคไต 3
  รมกม๗๓๑ : กุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม 3
     วิชาเอกจักษุวิทยา
  รมจษ๗๑๐ : การตรวจและแปลผลทางจักษุวิทยา ๑ 3
  รมจษ๗๑๑ : การตรวจและแปลผลทางจักษุวิทยา ๒ 3
  รมจษ๗๑๒ : จักษุวิทยาเฉพาะทาง ๓ 3
  รมจษ๗๑๓ : เลเซอร์ทางจักษุวิทยา 3
  รมจษ๗๑๔ : เนื้องอกทางจักษุวิทยา 3
  รมจษ๗๑๕ : การประเมินวรรณกรรมทางจักษุวิทยา 2
  รมจษ๗๑๖ : การปฏิบัติงานทางจักษุวิทยา ๑ 3
  รมจษ๗๑๗ : การปฏิบัติงานทางจักษุวิทยา ๒ 3
  รมจษ๗๑๘ : การฟื้นฟูสมรรถภาพทางตา 2
  รมจษ๗๒๐ : การวัดสายตาและแก้ไขสายตาผิดปกติ 4
     วิชาเอกจิตเวชศาสตร์
  รมจว๗๑๒ : ทฤษฎีจิตพลวัต 1
  รมจว๗๑๓ : การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า 3
  รมจว๗๑๔ : การดูแลผู้ป่วยโรคทางจิตเวชที่ซับซ้อน 2
  รมจว๗๑๕ : จิตเวชศาสตร์การรับปรึกษา 3
  รมจว๗๑๖ : การดูแลผู้ป่วยในทางจิตเวชศาสตร์ 3
  รมจว๗๑๗ : การดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ๑ 2
  รมจว๗๑๘ : การดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ๒ 2
  รมจว๗๑๙ : สัมมนาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 3
  รมจว๗๒๐ : สัมมนาการวิจัยทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 1
     วิชาเอกนิติเวชศาสตร์
  รมนว๗๐๘ : นิติมานุษยวิทยา 3
  รมนว๗๐๙ : กฎหมายการแพทย์และการเป็นพยานศาล 3
  รมพย๗๐๓ : จุลพยาธิวิทยาวินิจฉัย ๑ 3
  รมพย๗๑๑ : สัมมนาการตรวจศพทางพยาธิวิทยา ๑ 3
  รมพย๗๑๒ : สัมมนาการตรวจศพทางพยาธิวิทยา ๒ 3
  รมพย๗๑๕ : พยาธิวิทยาพื้นฐาน 3
     วิชาเอกพยาธิวิทยากายวิภาค
  รมพย๗๐๙ : สัมมนาพยาธิวิทยากายวิภาค ๑ 3
  รมพย๗๑๐ : สัมมนาพยาธิวิทยากายวิภาค ๒ 3
  รมพย๗๑๑ : สัมมนาการตรวจศพทางพยาธิวิทยา ๑ 3
  รมพย๗๑๒ : สัมมนาการตรวจศพทางพยาธิวิทยา ๒ 3
  รมพย๗๑๓ : เซลล์พยาธิวิทยาขั้นสูง 3
  รมพย๗๑๔ : สโมสรวารสารทางพยาธิวิทยากายวิภาค 3
  รมพย๗๑๕ : พยาธิวิทยาพื้นฐาน 3
  รมพย๗๑๖ : พยาธิวิทยานรีเวช 3
  รมพย๗๑๗ : พยาธิวิทยาเต้านม 3
  รมพย๗๑๘ : พยาธิวิทยาช่องอก 3
  รมพย๗๑๙ : พยาธิวิทยาระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี 3
  รมพย๗๒๐ : พยาธิวิทยาระบบโลหิต 3
  รมพย๗๒๑ : พยาธิวิทยาระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย และกล้ามเนื้อ 3
     วิชาเอกพยาธิวิทยาคลินิก
  รมพค๗๑๐ : วิทยาการขั้นสูงทางเคมีคลินิกและพิษวิทยา 2
  รมพค๗๑๑ : โลหิตวิทยาขั้นสูง 2
  รมพค๗๑๒ : เวชศาสตร์บริการโลหิตขั้นสูง 2
  รมพค๗๑๓ : การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและไวรัสวิทยาขั้นสูง 2
  รมพค๗๑๔ : การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 1
  รมพธ๕๐๖ : การบริหารห้องปฏิบัติการและความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2
  รมพธ๖๐๑ : สัมมนาพยาธิวิทยาคลินิก 2
  รมพธ๖๐๓ : เครื่องมือห้องปฏิบัติการ 1
  รมพธ๖๐๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพยาธิวิทยาคลินิก 2
  รมพธ๖๑๓ : ความสัมพันธ์ของผลทางห้องปฏิบัติการกับข้อมูลทางคลินิก 2
     วิชาเอกรังสีวิทยา
  รมพค๗๑๕ : สโมสรวารสารทางพยาธิวิทยาคลินิก 2
     วิชาเอกวิสัญญีวิทยา
  รมวส๗๑๑ : การให้ยาระงับความรู้สึกในภาวะฉุกฉิน 3
  รมวส๗๑๒ : การให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน 3
  รมวส๗๑๓ : เวชบำบัดวิกฤตสำหรับวิสัญญีแพทย์ ๑ 3
  รมวส๗๑๔ : เวชบำบัดวิกฤตสำหรับวิสัญญีแพทย์ ๒ 3
  รมวส๗๑๕ : การให้ยาระงับความรู้สึกเด็ก ๒ 3
  รมวส๗๑๖ : การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดระบบประสาท ๒ 3
  รมวส๗๑๗ : การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ๒ 3
  รมวส๗๑๘ : การระงับปวด 3
     วิชาเอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  รมวฟ๗๑๔ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู ๓ 1
  รมวฟ๗๑๕ : ไฟฟ้าวินิจฉัย ๓ 1
  รมวฟ๗๑๖ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางระบบประสาท ๓ 2
  รมวฟ๗๑๗ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ๒ 2
  รมวฟ๗๑๘ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ๓ 2
  รมวฟ๗๑๙ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางกลุ่มโรคเฉพาะอื่นๆ ๒ 3
  รมวฟ๗๒๐ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางกลุ่มโรคเฉพาะอื่นๆ ๓ 3
  รมวฟ๗๒๑ : กายอุปกรณ์เทียมและเสริม ๒ 1
  รมวฟ๗๒๒ : กายอุปกรณ์เทียมและเสริม ๓ 1
  รมวฟ๗๒๓ : เทคโนโลยีก้าวหน้าทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๑ 1
  รมวฟ๗๒๔ : เทคโนโลยีก้าวหน้าทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๒ 1
  รมวฟ๗๒๕ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางโรคระบบประสาทไขสันหลัง 1
  รมวฟ๗๒๖ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางการบาดเจ็บของมือ 1
  รมวฟ๗๒๗ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูเลือกเอง 1
     วิชาเอกศัลยศาสตร์
  รมศศ๗๑๐ : ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ๑ 3
  รมศศ๗๑๑ : ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ๑ 3
  รมศศ๗๑๒ : ศัลยศาสตร์ทั่วไปและทางเดินอาหารขั้นสูง ๒ 3
  รมศศ๗๑๓ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ๒ 3
  รมศศ๗๑๔ : ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ๒ 3
  รมศศ๗๑๕ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและการดูแลภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม ๒ 3
  รมศศ๗๑๖ : ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ๒ 3
  รมศศ๗๑๗ : หลักการศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ๒ 3
  รมศศ๗๑๘ : หลักการดูแลทางศัลยกรรมในผู้ป่วยเด็ก 3
  รมศศ๗๑๙ : โรคทางกุมารศัลยศาสตร์ 3
  รมศศ๗๒) : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและการดูแลภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม ๓ 3
  รมศศ๗๒๑ : การผ่าตัดแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ๑ 3
  รมศศ๗๒๒ : จุลศัลยศาสตร์และการผ่าตัดเต้านม ๑ 3
  รมศศ๗๒๓ : การผ่าตัดบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการผ่าตัดเสริมสร้าง ๑ 3
  รมศศ๗๒๔ : ศัลยศาสตร์ทั่วไปและทางเดินอาหารขั้นสูง ๓ 3
  รมศศ๗๒๕ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ๓ 3
  รมศศ๗๒๖ : ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ๓ 3
  รมศศ๗๒๘ : ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ๓ 3
  รมศศ๗๒๙ : ศัลยศาสตร์หัวใจ หลอดเลือดใหญ่ในทรวงอกในผู้ใหญ่ 3
  รมศศ๗๓๐ : ศัลยศาสตร์หัวใจผิดปกติตั้งแต่กำเนิด 3
  รมศศ๗๓๑ : ศัลยกรรมปอดและทรวงอก 3
  รมศศ๗๓๓ : กุมารศัลยศาสตร์คลินิก ๑ 3
  รมศศ๗๓๔ : กุมารศัลยศาสตร์คลินิก ๒ 3
  รมศศ๗๓๕ : การผ่าตัดแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ๒ 3
  รมศศ๗๓๖ : จุลศัลยศาสตร์และการผ่าตัดเต้านม ๒ 3
  รมศศ๗๓๗ : การผ่าตัดบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการผ่าตัดเสริมสร้าง ๒ 3
     วิชาเอกอายุรศาสตร์
  รมอย๗๑๓ : เวชบริบาลทางอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ 2
  รมอย๗๑๔ : เวชบริบาลทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ 2
  รมอย๗๑๕ : เวชบริบาลทางอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ 2
  รมอย๗๑๖ : เวชบริบาลทางอายุรศาสตร์โรคไต 2
  รมอย๗๑๗ : เวชบริบาลทางอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 2
  รมอย๗๑๘ : เวชบริบาลทางอายุรศาสตร์โรคระบบประสาท 2
  รมอย๗๑๘ : เวชบริบาลทางอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา 2
  รมอย๗๒๐ : เวชบริบาลทางอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 2
  รมอย๗๒๑ : เวชบริบาลทางอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 2
  รมอย๗๒๒ : เวชบริบาลทางอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาและโรคข้อ 2
  รมอย๗๒๓ : เวชบริบาลทางเวชพันธุศาสตร์ เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 2
  รมอย๗๒๔ : เวชบริบาลทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 2
  รมอย๗๒๕ : เวชบริบาลทางโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ 2
  รมอย๗๒๖ : เวชบริบาลทางอายุรศาสตร์โรคผิวหนัง 2
     วิชาเอกโสต ศอ นาสิกวิทยา
  รมสน๗๑๐ : เวชศาสตร์การนอนหลับขั้นพื้นฐาน 1
  รมสน๗๑๑ : โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา ๒ 3
  รมสน๗๑๒ : นาสิกวิทยาและวิทยาภูมิแพ้ ๒ 3
  รมสน๗๑๓ : ศัลยศาสตร์ศีรษะ และคอ และวิทยากล่องเสียง ๒ 3
  รมสน๗๑๔ : โสต ศอ นาสิกวิทยาทั่วไปและในเด็ก ๒ 3
  รมสน๗๑๕ : ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า 2
  รมสน๗๑๖ : การฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัวขั้นสูง 2
  รมสน๗๑๗ : โสตวิทยาขั้นสูง 2
  รมสน๗๑๘ : นาสิกวิทยาขั้นสูง 2
  รมสน๗๑๙ : ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าขั้นสูง 2
  รมสน๗๒๐ : การบาดเจ็บบริเวณใบหน้า 2
  รมสน๗๒๑ : รังสีวิทยาบริเวณศีรษะและลำคอ 2
  รมสน๗๒๒ : โครงงานวิจัยทางโสต ศอ นาสิก 2
     วิชาเอกเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  รมวน๗๑๐ : สโมสรวารสารทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3
  รมวน๗๑๑ : ภาพวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๒ 3
  รมวน๗๑๒ : การถ่ายภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3
  รมวน๗๑๓ : การตรวจมวลกระดูก 3
  รมวน๗๑๖ : โครงงานวิจัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3
  รมวน๗๑๗ : หลักการการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แบบไม่ถ่ายภาพ 3
     วิชาเอกรังสีวิทยาวินิจฉัย
  รมรส ๗ : ภาพวินิจฉัยเต้านม ๒ 3
  รมรส๗๐๙ : ภาพวินิจฉัยฉุกเฉิน ๒ 3
  รมรส๗๑๐ : รังสีวิทยาร่วมรักษาระบบลำตัว ๒ 3
  รมรส๗๑๑ : ภาพวินิจฉัยช่องท้อง ๒ 3
  รมรส๗๑๒ : ภาพวินิจฉัยช่องท้อง ๓ 3
  รมรส๗๑๓ : ภาพวินิจฉัยช่องท้อง ๔ 3
  รมรส๗๑๔ : ภาพวินิจฉัยเด็ก ๑ 3
  รมรส๗๑๕ : ภาพวินิจฉัยเด็ก ๒ 3
  รมรส๗๑๖ : ภาพวินิจฉัยระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ๒ 3
  รมรส๗๑๗ : ภาพวินิจฉัยระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ๓ 3
  รมรส๗๑๘ : ภาพวินิจฉัยทรวงอก ๒ 3
  รมรส๗๑๙ : ภาพวินิจฉัยทรวงอก ๓ 3
  รมรส๗๒๐ : ภาพวินิจฉัยระบบประสาท ๒ 3
  รมรส๗๒๑ : ภาพวินิจฉัยระบบประสาท ๓ 3
  รมรส๗๒๒ : ภาพวินิจฉัยระบบประสาท ๔ 3
  รมรส๗๒๓ : ภาพวินิจฉัยระบบประสาท ๕ 3
  รมรส๗๒๔ : ภาพวินิจฉัยเต้านม ๑ 3
  รมรส๗๒๖ : ภาพวินิจฉัยระบบหัวใจและหลอดเลือด ๒ 3
  รมรส๗๒๗ : ภาพวินิจฉัยระบบหัวใจและหลอดเลือด ๓ 3
     วิชาเอกรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
  รมรร๗๐๙ : รังสีรักษามะเร็งระบบโลหิต มะเร็งในเด็ก มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 3
  รมรร๗๑๐ : รังสีรักษามะเร็งเต้านม ๒ 3
  รมรร๗๑๑ : รังสีรักษามะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี ๒ 3
  รมรร๗๑๒ : รังสีรักษามะเร็งศีรษะและลำคอ ๒ 3
  รมรร๗๑๓ : รังสีรักษามะเร็งและเนื้องอกสมอง ๒ 3
  รมรร๗๑๔ : รังสีรักษามะเร็งระบบทางเดินอาหาร ๒ 3
  รมรร๗๑๕ : รังสีรักษาภาวะฉุกเฉินและประคับประคอง 3
  รมรร๗๑๖ : การทบทวนการวางแผนรังสีรักษา 2
  รมรร๗๑๗ : หัวข้อทันยุคทางรังสีรักษา 3
  รมรร๗๑๘ : สโมสรวารสารทางรังสีรักษา 1
  รมรร๗๑๙ : การประชุมรังสีศัลยกรรม 2
  รมรร๗๒๐ : ความรู้ทางทฤษฎีรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 2
  รมรร๗๒๑ : รังสีรักษาสำหรับงานรังสีวินิจฉัย 3
     วิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์
  รมปศ๗๐๙ : การผ่าตัดกระดูกสันหลังและสมองแบบแผลเล็ก 3
  รมปศ๗๑๐ : การผ่าตัดแก้ไขความพิการแต่กำเนิดของระบบประสาทส่วนกลาง 3
  รมศศ๗๐๒ : ศัลยศาสตร์ทั่วไปและทางเดินอาหารขั้นสูง ๑ 3
  รมศศ๗๐๙ : วิจัยทางศัลยศาสตร์ 2
     วิชาเอกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  รมศย๗๐๘ : สัมมนาโรคระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศชาย 3
  รมศย๗๐๙ : หัตถการส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะขั้นสูง ๑ 3
  รมศย๗๑๐ : หัตถการส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะขั้นสูง ๒ 3
  รมศศ๗๐๒ : ศัลยศาสตร์ทั่วไปและทางเดินอาหารขั้นสูง ๑ 3
  รมศศ๗๐๓ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ๑ 3
  รมศศ๗๐๔ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและการดูแลภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม ๑ 3
     วิชาเอกออร์โธปิดิกส์
  รมอธ๗๐๙ : ทักษะทางคลินิกทางออร์โธปิดิกส์ 3
  รมอธ๗๑๐ : หัตถการทางออร์โธปิดิกส์ 3
  รมอธ๗๑๑ : เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 3
  รมอธ๗๑๒ : ภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์ 3
  รมอธ๗๑๓ : ออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า 3
  รมอธ๗๑๔ : ทักษะทางคลินิกขั้นสูงทางออร์โธปิดิกส์ 3

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  1. ศาสตราจารย์ ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล   (ประธานหลักสูตร)
  2. รองศาสตราจารย์ โสมรัชช์ วิไลยุค
  3. รองศาสตราจารย์ อัตถพร บุญเกิด
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนึงนิจ ธรรมนิรัต
  5. รองศาสตราจารย์ เฉลิมชัย ชินตระการ
  6. รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
  7. รองศาสตราจารย์ ดวงตะวัน ธรรมาณิชานนท์
  8. รองศาสตราจารย์ ดาวชมพู นาคะวิโร
  9. รองศาสตราจารย์ ธิติ สว่างศิลป์
  10. รองศาสตราจารย์ วิชาญ เปี้ยวนิ่ม
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร
  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิต วีรังคบุตร
  13. รองศาสตราจารย์ ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
  14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล
  15. อาจารย์ กีรติกานต์ บุญญาวรรณ
  16. อาจารย์ ฐิติพร ภักดีพิบูลย์
  17. อาจารย์ ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์
  18. อาจารย์ วีรวรรณ โชคทวีศักดิ์
  19. อาจารย์ ณภัทร อังคธัญกุล
  20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล