นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 

ข้อมูลหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เว็บไซต์ http://www.ra.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการ นักวิจัย สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติผู้สูงอายุ
- พยาบาลวิชาชีพที่มีความสามารถในการพยาบาลเวชปฎิบัติผู้สูงอายุ
- อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
รมพย๖๐๑ : การวิจัยทางการพยาบาล 3
รมพย๖๐๓ : สถิติ 2
รมพย๖๖๒ : มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 2
รมพย๖๖๓ : นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
รมพส๕๐๖ : พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 2
รมพส๕๐๗ : การพยาบาลปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการรักษาโรคเบื้องต้น 3
รมพส๕๐๘ : ปฏิบัติการพยาบาลปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการรักษาโรคเบื้องต้น 3
รมพส๕๐๙ : การพยาบาลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย 1
รมพส๕๑๐ : ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
รมพย๕๔๓ : แนวคิดและการปฏิบัติทางการพยาบาลขั้นสูง 3
รมพย๕๔๔ : การบำบัดเสริมและการบำบัดทางเลือกสำหรับการพยาบาล 3
รมพย๕๔๙ : เครื่องมือสำหรับการวิจัยและการวัดผลลัพธ์ 3
รมพย๕๕๑ : การดูแลระยะยาวและต่อเนื่อง 3
รมพย๕๕๒ : การดูแลแบบประคับประคอง 3
รมพย๕๕๔ : ประเด็นร่วมสมัยของสุขภาพผู้สูงอายุ 3
รมพย๕๖๔ : การสอนในคลินิก 3
รมพย๖๘๘ : เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
รมพย๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ สุภาพ อารีเอื้อ   (ประธานหลักสูตร)
 2. อาจารย์ อินทิรา รูปสว่าง
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญ์ประอร ยังเจริญ
 5. อาจารย์ ศุภร วงศ์วทัญญู
 6. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ มาลาธรรม
 7. รองศาสตราจารย์ นพวรรณ เปียซื่อ
 8. รองศาสตราจารย์ พัชรินทร์ นินทจันทร์
 9. รองศาสตราจารย์ พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
 10. รองศาสตราจารย์ มณี อาภานันทิกุล
 11. รองศาสตราจารย์ สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
 12. รองศาสตราจารย์ สุปรีดา มั่นคง
 13. รองศาสตราจารย์ แสงทอง ธีระทองคำ
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิราภรณ์ จันทร์ดา
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มุกดา เดชประพนธ์
 17. รองศาสตราจารย์ วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริรัตน์ ลีลาจรัส
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภิณ แสงอ่อน
 20. อาจารย์ สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์
 21. อาจารย์ นุชนาฏ สุทธิ