นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เว็บไซต์ http://med.mahidol.ac.th/commdis/

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)

วิชาเอก

 • วิชาเอกแก้ไขการพูด
 • วิชาเอกแก้ไขการได้ยิน
 • คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก๒
  หมวดวิชาแกน 8            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (แก้ไขการพูด และแก้ไขการได้ยิน)

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  รมผส๖๐๒ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
  รมผส๖๓๘ : สัมมนาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 3
  รมผส๖๔๑ : การสื่อความหมายในผู้สูงอายุ 3
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกแก้ไขการพูด
  รมผส๕๒๔ : ปฎิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๑ 2
  รมผส๕๒๖ : ปฎิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๒ 2
  รมผส๕๒๘ : ความผิดปกติด้านภาษาและการพูดเนื่องมาจากระบบประสาท 3
  รมผส๖๑๖ : เสียงผิดปกติ 3
  รมผส๖๓๙ : ปฎิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๓ 2
     วิชาเอกแก้ไขการได้ยิน
  รมผส๕๒๕ : ปฎิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๑ 2
  รมผส๕๒๗ : ปฎิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๒ 2
  รมผส๕๓๒ : ระบบการทรงตัวและการฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัว 3
  รมผส๖๓๓ : การได้ยินในเด็ก 3
  รมผส๖๔๐ : ปฎิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๓ 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
     วิชาเอกแก้ไขการพูด
  รมผส๖๑๗ : การพูดติดอ่าง 2
  รมผส๖๑๘ : การพูดของผู้ที่มีปากแหว่ง เพดานโหว่ 2
  รมผส๖๒๕ : การกลืนผิดปกติ 2
     วิชาเอกแก้ไขการได้ยิน
  รมผส๕๓๐ : อุปกรณ์ก้าวหน้าช่วยการได้ยิน 2
  รมผส๕๓๑ : คลื่นไฟฟ้าของระบบการได้ยินก้าวหน้า 2
  รมผส๖๔๕ : ความผิดปกติของระบบการได้ยินในสมองส่วนกลาง 2
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  รมผส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12