นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เว็บไซต์ http://www.ra.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ฟิสิกส์การแพทย์)

วิชาเอก

 • วิชาเอกรังสีรักษา
 • วิชาเอกรังสีวินิจฉัย
 • วิชาเอกเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 • คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก๒
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 11            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักวิชาการด้านฟิสิกส์การแพทย์

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
  รมรส๕๑๑ : ฟิสิกส์การแผ่รังสีและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 2
  รมรส๕๒๘ : พื้นฐานและภาพทางรังสีของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  รมรส๕๑๖ : การป้องกันอันตรายจากการแผ่รังสีและความปลอดภัย 2
  รมรส๕๒๗ : การประมวลผลภาพทางการแพทย์ 2
  รมรส๕๒๙ : อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการวัดขนาดใช้การแผ่รังสี 3
  รมรส๕๘๘ : ระเบียบวิธีวิจัย 1
  รมรส๕๘๙ : สัมมนาทางฟิสิกส์การแพทย์ 1
  รสรส๕๒๐ : รังสีชีววิทยา 2
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
  รมรส๕๑๓ : ฟิสิกส์การสร้างภาพเพื่อวินิจฉัย 2
  รมรส๕๒๔ : ฟิสิกส์ทางรังสีรักษา 2
  รมรส๕๒๕ : การฝึกปฏิบัติทางคลินิกของฟิสิกส์การแพทย์ 2
  รมรส๕๒๖ : ฟิสิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 2
     วิชาเอกรังสีรักษา
  รมรส๖๒๘ : การใช้เทคนิคขั้นสูงสำหรับรังสีรักษา 1
  รมรส๖๒๙ : บทนำสู่รังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา 1
  รมรส๖๓๐ : การตรวจสอบแรกรับและการประกันคุณภาพสำหรับเครื่องมือทางรังสีรักษา 1
  รมรส๖๓๑ : รังสีชีววิทยาในทางรังสีรักษา 1
     วิชาเอกรังสีวินิจฉัย
  รมรส๖๒๖ : การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก 2
  รมรส๖๒๗ : การวัดเชิงฟิสิกส์ในภาพรังสีวินิจฉัย 2
     วิชาเอกเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  รมรส๖๓๒ : ฟิสิกส์ขั้นสูงในเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 2
  รมรส๖๓๓ : เวชศาสตร์นิวเคลียร์คลินิก 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  ทนรส๖๑๑ : การสร้างและประมวลภาพในเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3
  ทนรส๖๒๖ : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรังสีเทคนิค 2
  บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
  รมรส๖๓๔ : การรักษาด้วยลำรังสีอนุภาค 1
  รมรส๖๓๕ : ภาพขั้นสูงสำหรับรังสีรักษา 1
  รมรส๖๓๖ : มอนติคาโลทางรังสีรักษา 1
  รมรส๖๓๗ : ความก้าวหน้าใหม่ในทางรังสีวินิจฉัยและการสร้างภาพระดับโมเลกุล 1
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  รมรส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12