นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

ข้อมูลหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เว็บไซต์ http://www.ra.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

จุดเด่นของหลักสูตร

มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีความเป็นนักวิชาการ มีความสามารถในการทำวิจัยทาง การพยาบาล เป็นผู้นำและมีจิตอาสา

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 14            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการ นักวิจัยสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
- พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
- พยาบาลผู้ปฏิบัติการด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
รมพย๖๐๑ : การวิจัยทางการพยาบาล 3
รมพย๖๐๓ : สถิติ 2
รมพย๖๖๒ : มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 2
รมพย๖๖๓ : นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
รมพช๕๐๙ : พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 3
รมพช๕๑๐ : ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 3
รมพช๕๑๓ : การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 3
รมพช๕๑๔ : การรักษาโรคเบื้องต้น 2
รมพช๕๑๕ : ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
รมพย๕๔๓ : แนวคิดและการปฏิบัติทางการพยาบาลขั้นสูง 3
รมพย๕๔๔ : การบำบัดเสริมและการบำบัดทางเลือกสำหรับการพยาบาล 3
รมพย๕๔๕ : การจัดการทางการพยาบาล 3
รมพย๕๔๖ : สุขภาพประชาคมโลกและการพยาบาล 3
รมพย๕๔๗ : การวิจัยชุมชน 3
รมพย๕๕๒ : การดูแลแบบประคับประคอง 3
รมพย๕๕๓ : การพยาบาลสาธารณภัย 3
รมพย๕๖๔ : การสอนในคลินิก 3
รมพย๖๘๘ : เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
รมพย๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ นพวรรณ เปียซื่อ   (ประธานหลักสูตร)
 2. อาจารย์ ซู้หงษ์ ดีเสมอ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผจงจิต ไกรถาวร
 4. รองศาสตราจารย์ พัชรินทร์ นินทจันทร์
 5. รองศาสตราจารย์ พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
 6. รองศาสตราจารย์ ศรีสมร ภูมนสกุล
 7. รองศาสตราจารย์ สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
 8. รองศาสตราจารย์ สุภาพ อารีเอื้อ
 9. รองศาสตราจารย์ แสงทอง ธีระทองคำ
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิราภรณ์ จันทร์ดา
 12. รองศาสตราจารย์ บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
 13. รองศาสตราจารย์ วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริรัตน์ ลีลาจรัส
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภามาศ ผาติประจักษ์
 16. รองศาสตราจารย์ เรณู พุกบุญมี
 17. รองศาสตราจารย์ สุปรีดา มั่นคง
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภิณ แสงอ่อน
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรียา ปทุมวัน
 20. อาจารย์ จิราพร ไลนิงเกอร์
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรีมาลย์ นีละไพจิตร
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณา สนองเดช
 23. อาจารย์ สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์