นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

ข้อมูลหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เว็บไซต์ http://www.ra.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการ นักวิจัย หรือผู้เชี่ยวชาญ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในสถานศึกษา
- พยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
รมพย๖๐๑ : การวิจัยทางการพยาบาล 3
รมพย๖๐๓ : สถิติ 2
รมพย๖๖๒ : มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 2
รมพย๖๖๓ : นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
รมพญ๕๒๑ : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 3
รมพญ๕๒๒ : ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง ๑ 3
รมพญ๕๒๓ : ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง ๒ 3
รมพญ๕๒๔ : บูรณาการวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวการแพทย์สำหรับการพยาบาล 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
รมพย๕๔๓ : แนวคิดและการปฏิบัติทางการพยาบาลขั้นสูง 3
รมพย๕๔๔ : การบำบัดเสริมและการบำบัดทางเลือกสำหรับการพยาบาล 3
รมพย๕๔๕ : การจัดการทางการพยาบาล 3
รมพย๕๔๖ : สุขภาพประชาคมโลกและการพยาบาล 3
รมพย๕๔๙ : เครื่องมือสำหรับการวิจัยและการวัดผลลัพธ์ 3
รมพย๕๕๑ : การดูแลระยะยาวและต่อเนื่อง 3
รมพย๕๕๒ : การดูแลแบบประคับประคอง 3
รมพย๕๕๓ : การพยาบาลสาธารณภัย 3
รมพย๕๕๔ : ประเด็นร่วมสมัยของสุขภาพผู้สูงอายุ 3
รมพย๕๖๔ : การสอนในคลินิก 3
รมพย๖๘๘ : เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
รมพย๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ   (ประธานหลักสูตร)
 2. รองศาสตราจารย์ พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
 3. รองศาสตราจารย์ มณี อาภานันทิกุล
 4. รองศาสตราจารย์ สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
 5. รองศาสตราจารย์ สุภาพ อารีเอื้อ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิราภรณ์ จันทร์ดา
 8. รองศาสตราจารย์ บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
 9. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ มาลาธรรม
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มุกดา เดชประพนธ์
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริรัตน์ ลีลาจรัส
 12. รองศาสตราจารย์ สุปรีดา มั่นคง
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญ์ประอร ยังเจริญ
 14. อาจารย์ ศุภร วงศ์วทัญญู
 15. อาจารย์ นพวรรณ พินิจขจรเดช
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์
 17. อาจารย์ สุนทรี เจียรวิทยกิจ
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมลชาติ ดวงบุบผา